W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków księgowego

Wersja strony w formacie XML
Kd-111-3 /14                   
 Inowrocław, 03.02.2014r.
        
Uchylono treść zarządzenia

aktualna treść


Zarządzenie Nr 7/2014
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
z dnia 03 lutego 2014r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo  urzędnika z powierzeniem obowiązków księgowego w wymiarze 1 etatu
w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy .O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2011.109.639 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania  konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.21.129 ze zm. ) ogłasza nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony tj. czas usprawiedliwionej nieobecności osoby zastępowanej w połowie wymiaru czasu pracy –  0,5 etatu   

1. Wymagania  niezbędne – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  ( Dz. U. 98, 162.1125  z późn. zm. ) urzędnikiem może zostać osoba:
    1)    która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
    2)    która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
    3)    przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    4)    posiada wykształcenie wyższe,
    5)    posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze.
 7)    doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.
      
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole,
2) komunikatywność,
3) operatywność, dobra organizacja pracy,
4) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5) systematyczność, odporność na stres.

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:
1) ewidencja dochodów budżetowych w programie finansowo-księgowym;
2) realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością budżetową;
3) kontrola zgodności między ewidencją dochodów a ewidencją należności;
4) obsługa programu ZSRK (SAP).
4. Wymagane dokumenty:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1.    podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
2.    własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.    kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);
4.    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
6.    świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
7.    oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie           o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8.    oświadczenie o niekaralności,
9.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10.    podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Inowrocławiu albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

5. Termin składania dokumentów do dnia:  10 lutego 2014r.

6.   Konkurs składa się z trzech etapów:

1.    etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; oferty nie spełniające co najmniej jednego  z wymogów określonych w § 4 pkt 2  niniejszego regulaminu – nie podlegają dalszej ocenie. Nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
2.    etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności, kompetencji                        i predyspozycji  kandydata. Składać się będzie z pisemnego sprawdzianu wiedzy – test  (w tym z zakresu finansów i rachunkowości)  oraz sprawdziany praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji, który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
3.    etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sadu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ( www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl. ).
    Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014r.

8.    Dane informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 17 lutego 2014r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 24  lutego 2014r.
sala nr 43.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 03 marca 2014r.
pokój nr 34.


Kwestionariusz osobowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane