W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego (29/2015)

Wersja strony w formacie XML
                                                                                               Inowrocław, 25 września 2015r.
Kd-111-33/15
D-0122-29/15
                                  

Wyniki II i III  etapu konkursu na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – 2 stanowiska w wymiarze pełnego etatu,

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 29/2015 z dnia 11 września 2015r.

 

Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 29/2015 z dnia 11 września 2015r. na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności – 2 stanowiska w wymiarze pełnego etatu – przeprowadzono w dniu 25 września 2015r. egzamin praktyczny dla kandydatów na w/w stanowiska. Każda z osób otrzymała do wykonania 2 zadania: zadanie 1: test teoretyczny oraz zadanie 2: pisemne przy jednostce komputerowej w formie dyktanda. Łącznie za drugi etap konkursu można było uzyskać 10 punktów tj. 5 punktów za test oraz 5 punktów za dyktando.

Stawiło się 6 spośród 6   zakwalifikowanych kandydatów.

Wyniki z przeprowadzonego w dniu 25 września   2015r. II etapu konkursu :


1.           Daria Bednarek                          9,75

2.           Katarzyna Kłosowska                 5,5

3.           Natalia Kowalska                       7,25

4.           Agnieszka Kulawik                     5,75

5.           Daria Nowak                               3,75

6.           Monika Wiśniewska                    8,00

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowało się pięć osób, które zdobyły największą liczbę punktów (co najmniej 50% ogólnej punktacji)      


1.        Daria Bednarek

2.        Monika Wiśniewska

3.        Natalia Kowalska

4.        Agnieszka Kulawik

5.        Katarzyna Kłosowska

                      

Wobec powyższego Komisja przeprowadziła III etap konkursu rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której oceniano doświadczenie zawodowe, umiejętności   i predyspozycje kandydata, dotyczące umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowiskach pracy, którego konkurs dotyczy, a także umiejętności interpersonalne, zwłaszcza w zakresie prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia podejmowania decyzji, dyspozycyjności. Łącznie za trzeci etap konkursu można było uzyskać 9 punktów.

Stawiło się 5 spośród 5 zakwalifikowanych kandydatów.

Wyniki z przeprowadzonego w dniu 25 września 2015r. III etapu konkursu :


1.        Daria Bednarek                      9,0

2.        Natalia Kowalska                   9,0

3.           Katarzyna Kłosowska            6,0

4.           Agnieszka Kulawik                4,0

5.           Monika Wiśniewska               3,0      

Po zakończeniu postępowania konkursowego najwięcej punktów zdobyły:

 
                                                    III Etap                 II Etap                  Łącznie:
                                                    (ustny)                  (pisemny)

1.      Daria Bednarek             9 pkt                9,75 pkt             18,75 pkt 

2.      Natalia Kowalska          9 pkt                7,25 pkt             16,25 pkt 


Komisja Konkursowa na podstawie przepisu art. 3 b ust. 5 ustawy o pracownikach sądów            i prokuratury wyłoniła listę rezerwową, na której znalazły się trzy osoby:

 
III Etap                 II Etap                Łącznie:
                                                           (ustny)                  (pisemny)

1.      Katarzyna Kłosowska         6,0 pkt          5,5 pkt        11,5 pkt 

2.      Monika Wiśniewska            3,0 pkt           8,0 pkt        11,0 pkt

3.      Agnieszka Kulawik              4,0 pkt          5,75 pkt        9,75 pkt

Lista rezerwowa jest ważna do następnego konkursu, nie dłużej niż do dnia 24.09.2016r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111-33/15
D-0122-29/15

                                                                                          Inowrocław, dnia 24.09.2015 r.

 
 
 

Wyniki I etatu konkursu na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy –  2 stanowiska w wymiarze pełnego etatu,ogłoszonego Zarządzeniem Nr 29/2015 z dnia 11 września 2015r.W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 6 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.


Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby :

 

1.           Daria Bednarek;

2.           Katarzyna Kłosowska;

3.           Natalia Kowalska;

4.           Agnieszka Kulawik;

5.           Daria Nowak;

6.           Monika Wiśniewska.

 

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II i III  etap konkursu odbędzie się:

w dniu 25 września 2015r. o godzinie 10.00 pokój nr 119


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kd-111-33/15
D-0122-29/15                                                                             
                       
 
 
 
Zarządzenie Nr 29/2015
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 
z dnia 11 września  2015r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – 2 stanowiska w wymiarze pełnego etatu

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony tj. czas usprawiedliwionej nieobecności urzędnika w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – 2  stanowiska.

 
1. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

1.      pełna zdolność do czynności prawnych,

2.      nieposzlakowana opinia,

3.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

4.      niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5.      brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6.      wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,

7.      znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego pisania na komputerze.

8.      doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.
 
2. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność pracy w zespole,
  2. komunikatywność,
  3. operatywność, dobra organizacja pracy,
  4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
  5. systematyczność, odporność na stres.
 
 
3. Do zadań należeć będzie, m.in.:

1.    wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,

2.    wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, redagowanie pism,

3.    protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,

4.    sporządzanie wokand,

5.    gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

 
4. Wymagane dokumenty:

Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1.    podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)

2.    własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);

4.    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu podczas konkursu)

5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

6.    świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

7.    oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

8.    oświadczenie o niekaralności,

9.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10.podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 
5. Termin składania dokumentów do dnia 18 września 2015r.
 
6.   Konkurs składa się z trzech etapów:
 
  1. etap pierwszy – polega na dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
  2. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (m. in. zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
  3. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sadu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ( www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl. ).

       Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie niezwłocznie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż dwanaście miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

 

8.    Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.

 

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 24 września 2015r.

Wyznacza się termin drugiego i trzeciego etapu konkursu na dzień: 25 września   2015r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dyrektor
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
      Maria Radzimska
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane