Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: 
  
Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email:   

Konkurs na staż urzędniczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść
Kd-111-7/19
D-0122-11/19                     
        


Zarządzenie Nr 11/2019
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
z dnia 11 kwietnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty  w wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – w wymiarze pełnego etatu

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy.

1. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:
1. pełna zdolność do czynności prawnych,
2. nieposzlakowana opinia,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. rak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,
7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego  i bezbłędnego pisania pod dyktando na komputerze,
8. doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.

2. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. operatywność, dobra organizacja pracy,
4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5. systematyczność, odporność na stres,
6. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pracą biurową w jednostce sądownictwa lub prokuratury.
7. Znajomość systemu CURRENDA.

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:
1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
2. wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, redagowanie pism,
3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4. sporządzanie wokand,
5. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1. podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
2. własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (wzór kwestionariusza).
4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
6. świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
7. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o niekaralności,
9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia).

   Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój nr 119 albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

5. Termin składania dokumentów do dnia 25 kwietnia 2019r.

6.  Konkurs składa się z trzech etapów:

1. etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
2. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (test wiedzy oraz zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
3. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl).
    Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od  przeprowadzenia konkursu .

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 06 maja 2019r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 14 maja 2019r.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 21 maja 2019r.


                                                                                             Dyrektor       
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
                 Karol Adamski   KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI  

Realizując obowiązek administratora określony w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

1) Obowiązki Administratora danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Siedziba: ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław Telefon: (52)-359-26-00  Adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Grzegorz Dziadkowiec.
Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy w Sądzie na podstawie   art. 6 ust. 1 pkt a/b/c RODO;

4)   Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom;

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy);  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa w związku z zatrudnieniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę oraz zatrudnienia. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.   
 
 

            
 
   (imię / imiona i nazwisko kandydata)


O Ś W I A D C Z E N I E

        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:
•    liście motywacyjnym,
•    curriculum vitae,
•    kwestionariuszu osobowym,
•    oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
•    oświadczeniu o braku prowadzonych postępowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji
na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij