[start] [koniec]

Kd-111-15/19
D-0122-17/19                     
        


Zarządzenie Nr 17/2019
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
z dnia 4 czerwca  2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na jedno wolne stanowisko - informatyk  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – w wymiarze pełnego etatu

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko - informatyk w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego  wymiaru czasu pracy.

1. Wymagania niezbędne:
1.    pełna zdolność do czynności prawnych,
2.    nieposzlakowana opinia,
3.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5.    brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.    wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne minimum pierwszego stopnia.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem informatyka:
1.    praktyczna znajomość działania, konfigurowania i zarządzania środowiskiem opartym o systemy MS Windows Server (Active Directory, Hyper-V, SQL Server),
2.    praktyczna znajomość konfigurowania i zarządzania systemami operacyjnymi MS Windows 7/10,
3.    praktyczna znajomość działania i zarządzania sieciami LAN/WAN,
4.    znajomość pakietu MS Office,
5.    znajomość zagadnień związanych z zasadami bezpieczeństwa i ochroną danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
6.    znajomość języka angielskiego na poziomie posługiwania się dokumentacją techniczną.

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:
1.    administrowanie systemami opartymi o systemy MS Windows Server,
2.    administrowanie systemami opartymi o systemy MS Windows 7/10,
3.    administrowanie systemami kopii zapasowych,
4.    administrowanie serwerem baz danych Microsoft SQL Server,
5.    administrowanie siecią LAN, urządzeniem brzegowym UTM,
6.    instalacja nowych urządzeń informatycznych (stacje robocze, drukarki, serwery, urządzenia sieciowe),
7.    nadzór nad funkcjonowaniem oraz zabezpieczenie funkcjonowania aplikacji wspierających pracę wydziałów sądu,
8.    pomoc użytkownikom w zakresie poprawnego funkcjonowania sprzętu oraz aplikacji,
9.    czuwanie na prawidłowym wykorzystaniem przez pracowników sprzętu komputerowego,
10.    usuwanie usterek sprzętu komputerowego i oprogramowania (kontakt z serwisami i nadzór nad zgłoszeniami),
11.    tworzenie i utrzymywanie środowiska pracy dla użytkowników systemów informatycznych,
12.    prowadzenie dokumentacji systemów.

4. Dodatkowe wymagania:
1.    wysoki poziom komunikatywności,
2.    podzielność uwagi,
3.    zdolność do analitycznego myślenia,
4.    odporność na stres,
5.    odpowiedzialność, opanowanie, samodzielność.

5. Wymagane dokumenty:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1.    podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
2.    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego, (wzór w załączniku)
4.    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
6.    świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
7.    oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8.    oświadczenie o niekaralności,
9.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. (wzór w załączniku)
       
Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój nr 119 albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

6. Termin składania dokumentów do dnia 14  czerwca 2019r.

7  Konkurs składa się z trzech etapów:
1.    etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu,
2.    etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata, zadanie przy jednostce komputerowej, który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji,
3.    etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

8.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl).
Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób bądź rezygnacji kandydata.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu.

9.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92 685.

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 21 czerwca 2019r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 28 czerwca 2019r.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 5 lipca 2019r.


                                                                                                                Dyrektor
                                                                                             Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
                                                                                                          Karol Adamski