[start] [koniec]

Kd-111-24/20
D-0122-32/20                                                                             

                       

 

 

 

Zarządzenie Nr 32/2020
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 
z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty 
w wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
w wymiarze pełnego etatu
 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego  wymiaru czasu pracy.

 

 

1. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,
 1. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego  i bezbłędnego pisania pod dyktando na komputerze,
 2. doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność,
 3. operatywność, dobra organizacja pracy,
 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. systematyczność, odporność na stres,
 6. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pracą biurową w jednostce sądownictwa lub prokuratury.
 7. Znajomość systemu CURRENDA.

 

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:

 1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
 2. wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, redagowanie pism,
 3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 4. sporządzanie wokand,
 5. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

 

4. Wymagane dokumenty:

Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
 2. własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (wzór w załączniku).
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 7. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie                 o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór w załączniku).

 

           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój nr 119 albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.

W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

5. Termin składania dokumentów do dnia 9 września 2020r.

 

6.  Konkurs składa się z trzech etapów:

 

 1. etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
 2. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (test wiedzy oraz zadanie pisemne przy jednostce komputerowej), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 3. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

 

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl).

       Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od  przeprowadzenia konkursu .

 

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.

 

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 15 września 2020r.

Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 22 września 2020r.

Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 29 września  2020r.

 

                Dyrektor

  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

            Karol Adamski

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu są w zakresie realizowanych zadań  Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
  Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu urzędują w siedzibie sądu: 
  ul. Narutowicza 42; 88-100 Inowrocław; Telefon: (52)-359-26-00
  adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl;.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest : Grzegorz Dziadkowiec.
  Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji/konkursu a po jej/jego zakończeniu —w celach obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

a)           Dla asystentów sędziów - w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, wizerunku i dane o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 22] § 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm., art. 155 3 i art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2020 r., poz. 365 ze zm., oraz § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego, Dz.U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b)           Dla kandydatów na urzędników - w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, a także danych o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 22' 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm., art. 4 ust. 4 — 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c)           Dla wszystkich kandydatów - w pozostałym zakresie — jest możliwe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i tym samym i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji   w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy);

7. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 15 — 17 RODO;

2)      ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 — 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz wskazanych wyżej przepisach szczególnych jest obowiązkowe, zaś podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

10.Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

           

 

   (imię / imiona i nazwisko kandydata)

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

                        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:

 • liście motywacyjnym,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariuszu osobowym,
 • oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
 • oświadczeniu o braku prowadzonych postepowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji

na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….