[start] [koniec]

Kd-111-24/20
D-0122-32/20                                                    

                                                            Inowrocław, 15.09.2020r.

 

Wyniki
z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego

 

Komisja Konkursowa:

- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego              w Inowrocławiu Nr 32/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.  na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  - 1 wolne stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu
w wydziale orzeczniczym  - dokonała na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 roku przeglądu zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, jak również wymagań  niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs:

Sprawdzeniu poddano istnienie:

 1. podania o przyjęcie do pracy,
 2. własnoręcznie napisanego życiorysu z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kwestionariusza osobowego według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
 4. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie         
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenia o niekaralności,
 7. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 11 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają  wymogi formalne określone w ogłoszeniu, jak również niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano 11 osób:

 1. Marta Błońska
 2. Marta Emmons
 3. Ewa Jasieniecka
 4. Monika Kos
 5. Patrycja Kuder
 6. Wioletta Mazur
 7. Agnieszka Mikołajczak
 8. Martyna Opasik
 9. Monika Pawłowska
 10. Jagoda Walczak
 11. Olga Wyszyńska

 

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:

 

w dniu 22 września 2020r.  o godzinie 10.00  pokój nr 119

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-24/20
D-0122-32/20                                                                             

                       

 

 

 

Zarządzenie Nr 32/2020
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 
z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty 
w wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
w wymiarze pełnego etatu
 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego  wymiaru czasu pracy.

 

 

1. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,
 1. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego  i bezbłędnego pisania pod dyktando na komputerze,
 2. doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność,
 3. operatywność, dobra organizacja pracy,
 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. systematyczność, odporność na stres,
 6. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pracą biurową w jednostce sądownictwa lub prokuratury.
 7. Znajomość systemu CURRENDA.

 

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:

 1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
 2. wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, redagowanie pism,
 3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 4. sporządzanie wokand,
 5. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

 

4. Wymagane dokumenty:

Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
 2. własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (wzór w załączniku).
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 7. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie                 o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór w załączniku).

 

           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój nr 119 albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.

W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

5. Termin składania dokumentów do dnia 9 września 2020r.

 

6.  Konkurs składa się z trzech etapów:

 

 1. etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
 2. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (test wiedzy oraz zadanie pisemne przy jednostce komputerowej), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 3. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

 

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl).

       Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od  przeprowadzenia konkursu .

 

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.

 

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 15 września 2020r.

Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 22 września 2020r.

Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 29 września  2020r.

 

                Dyrektor

  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

            Karol Adamski

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu są w zakresie realizowanych zadań  Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
  Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu urzędują w siedzibie sądu: 
  ul. Narutowicza 42; 88-100 Inowrocław; Telefon: (52)-359-26-00
  adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl;.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest : Grzegorz Dziadkowiec.
  Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji/konkursu a po jej/jego zakończeniu —w celach obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

a)           Dla asystentów sędziów - w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, wizerunku i dane o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 22] § 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm., art. 155 3 i art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2020 r., poz. 365 ze zm., oraz § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego, Dz.U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b)           Dla kandydatów na urzędników - w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, a także danych o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 22' 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm., art. 4 ust. 4 — 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c)           Dla wszystkich kandydatów - w pozostałym zakresie — jest możliwe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i tym samym i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji   w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy);

7. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 15 — 17 RODO;

2)      ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 — 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz wskazanych wyżej przepisach szczególnych jest obowiązkowe, zaś podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

10.Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

           

 

   (imię / imiona i nazwisko kandydata)

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

                        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:

 • liście motywacyjnym,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariuszu osobowym,
 • oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
 • oświadczeniu o braku prowadzonych postepowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji

na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….