W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na staż urzędniczy


Inowrocław, dnia 22 grudnia 2021 r.

Kd-111-30/21
D-0122-38/21

Wyniki zakończenia postępowania konkursowego 
na staż urzędniczy

 

Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 38/2021 z dnia 25 listopada 2021r. na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - 1 wolne stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu w wydziale orzeczniczym

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego tą samą, najwyższą ilość punktów zdobyły dwie kandydatki:

1. Pani Anna Kosmalska
2. Pani Monika Pawłowska
 

Komisja Konkursowa, w związku z wyłonieniem dwóch kandydatów z tą samą ilością punktów, decyzję dotyczącą zatrudnienia na stanowisko, którego dotyczył konkurs pozostawiła do decyzji Pana Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

                                                             
Dyrektor podjął decyzję o zatrudnieniu na stanowisko, którego dotyczył konkurs Pani Anny Kosmalskiej.

 
Komisja Konkursowa na podstawie przepisu art. 3 b ust. 5 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury wyłoniła listę rezerwową, na której znalazły się dwie osoby:


1. Monika Pawłowska
2. Agnieszka Mikołajczak
 

Lista rezerwowa jest ważna do następnego konkursu, nie dłużej niż dwanaście miesięcy od daty zakończenia niniejszego konkursu. 

-----------------------------------------------------

Kd-111-30/21
D-0122-38/21

Inowrocław, dnia 15 grudnia 2021r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu postępowania konkursowego

 

Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 38/2021 z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - 1 wolne stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu w wydziale orzeczniczym

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowano 4 osoby

1. Michał Idzik
2. Anna Kosmalska
3. Agnieszka Mikołajczak
4. Monika Pawłowska
 

Zgodnie z treścią ogłoszenia III etap konkursu odbędzie się:
w dniu 22 grudnia 2021r.  o godzinie 10.00  pokój nr 119


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty. 

 
W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa sars-cov-2, uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego poprzez zastosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek. 

-----------------------------------------------------

Kd-111-30/21
D-0122-38/21

Inowrocław, dnia 8 grudnia 2021r.

 

Wyniki
z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego

Komisja Konkursowa:

- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 38/2021 z dnia 25 listopada 2021r.  na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  - 1 wolne stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu 
w wydziale orzeczniczym  – komisja dokonała na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2021 roku przeglądu zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, jak również wymagań  niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs:

Sprawdzeniu poddano istnienie:

1. podania o przyjęcie do pracy,
2. własnoręcznie napisanego życiorysu z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3. kwestionariusza osobowego według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości,
4. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenia o niekaralności,
7. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8. podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 6 zgłoszeń, z czego wszystkie spełniają  wymogi formalne określone w ogłoszeniu, jak również niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano 6 osób:

1. Aneta Chrostowska
2. Michał Idzik
3. Anna Kosmalska
4. Agnieszka Mikołajczak
5. Monika Pawłowska
6. Karolina Szuflada


Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:

w dniu 15 grudnia 2021r.  o godzinie 10.00  pokój nr 119


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz długopis. 


W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa sars-cov-2, uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego poprzez zastosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek. 

-----------------------------------------------------

Kd-111-30/21
D-0122-38/21                  

Zarządzenie Nr 38/2021
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
z dnia 25 listopada 2021r. 
w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty  
w wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – w wymiarze pełnego etatu

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego  wymiaru czasu pracy. 


1. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:
a. Pełna zdolność do czynności prawnych.
b. Nieposzlakowana opinia.
c. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
d. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
e. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
f. Wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem.
g. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego  i bezbłędnego pisania pod dyktando na komputerze.

2. Wymagania dodatkowe:
a. Umiejętność pracy w zespole.
b. Komunikatywność.
c. Operatywność, dobra organizacja pracy.
d. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
e. Systematyczność, odporność na stres.
f. Doświadczenie w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.
g. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Kuratorskiej Służby Sądowej.
h. Posiadanie doświadczenia w pracy socjalnej lub w pracy związanej z obsługą interesantów. 

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:
a. Wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania.
b. Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, redagowanie pism.
c. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
d. Sporządzanie wokand.
e. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
a. Podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
b. Własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (wzór w załączniku).
d. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie. (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
e. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
f. Świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia.
g. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie                 o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
h. Oświadczenie o niekaralności.
i. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
j. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór w załączniku).

Każdy z dokumentów winien być podpisany  przez kandydata. 

            Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój nr 119 albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

5. Termin składania dokumentów do dnia 2 grudnia 2021 r. 

6.  Konkurs składa się z trzech etapów:

a. etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
b. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (test wiedzy oraz zadanie pisemne przy jednostce komputerowej), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
c. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl). 
 Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od  przeprowadzenia konkursu.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92 685

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 8 grudnia 2021r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 15 grudnia 2021r.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 22 grudnia 2021r.

 

Dyrektor 
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Karol Adamski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) w zakresie związanym z rekrutacją są odpowiednio Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w zakresie realizowanych zadań.                                             
Siedziba sądu:  
ul. Narutowicza 42; 88-100 Inowrocław; Telefon: (52)-359-26-00 
adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl;. 
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji/konkursu a po jej/jego zakończeniu w celach obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych: 

a) Dla kandydatów na urzędników - w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, a także danych o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, art. 4 ust. 4 — 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
b) Dla wszystkich kandydatów - w pozostałym zakresie i/lub na przyszłe rekrutacje  — jest możliwe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym wyniki konkursów będą publikowane stronie BIP Sądu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a po wyrażeniu zgody na przyszłe rekrutacje w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy).
7. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 15 — 17 RODO; 
b. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz wskazanych wyżej przepisach szczególnych jest obowiązkowe, zaś podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Brak podania danych wymaganych przepisami prawa skutkować będzie brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.
10. Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
            
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji dla kandydatów na urzędników 
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza zakres określony w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz art. 4-5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu 
w celu realizacji procesu rekrutacji. 
 
…………………………………………………… 
                      (data, podpis) 
 
 


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji dla kandydatów na urzędników
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w tym danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz art. 4-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577 ze zm.) przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych, tj. nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy, co wiąże się z wpisaniem na listę rezerwową, która publikowana będzie na stronie Sądu.
 
…………………………………………………… 
                      (data, podpis) 
 
Pouczenie:
- Na podstawie art 7 ust 3 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- Brak zgody lub jej wycofanie nie ma wpływu na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji, a zwłaszcza nie stanowi przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.


Powiadom znajomego