W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
Tel. 052 359-26-10
 
 
Sygn. akt Kd-111-16/10                                                               Inowrocław, 15.10.2010r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
I . Wymagania – zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 )
Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;jest nieskazitelnego charakteru;ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;ukończył 24 lata;zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną; adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.
 
II. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010r. o godz. 10.00 w pokoju nr 43                  w Budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III. Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 15 listopada 2010r.  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:
       Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4.      dyplom ukończenia aplikacji ogólnej wydany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dyplom zdania egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo dokumenty ukończenia aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenia odpowiedniego egzaminu,
5.      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
7.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Exel, znajomość aplikacji Lex.
 
V. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42 , 88-100 Inowrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu ( www.inowroclaw.sr.gov.pl ) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 
VI. Zakres przedmiotowy konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części :
1.      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego;
2.      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia Sądu- po jednym zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Komisja  przygotowuje zadania testowe i kazusy, mając na względzie konieczność oceny:
1.      podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych wyżej;
2.      umiejętności stosowania przepisów prawa oraz  formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
 
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz na stronie BIP.
 
 INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
sygn. konkursu: Kd 111-16/10
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu uprzejmie informuje, iż do udziału w konkursie na stanowisko asystenta sędziego wyznaczonym na dzień                   17 grudnia 2010r. godz. 10:00 zakwalifikowała się jedna osoba spełniająca wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):
1. Hubert  BudkiewiczKd-111-16/10                                                                                                                                                                                                                                 Inowrocław, 20.12.2010r.

P R O T O K Ó Ł

 
z zakończenia postępowania konkursowego
 
 
 
Komisja Konkursowa w składzie:
 
Przewodniczący – Wiceprezes Sądu SSR Ryszard  Owczarzak
Członkowie –        SSR Barbara  Malatyńska
                               SSR Grzegorz Wiśniewski
 
 
- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu komisja konkursowa  przeprowadziła w dniu 17 grudnia 2010r. egzamin pisemny, składający się z 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego oraz dwóch kazusów, po jednym z zakresu prawa karnego i cywilnego.
 
Wyniki z przeprowadzonego egzaminu były następujące:
 
                       
-  Pan Hubert   B u d k i e w i c z  – cześć testowa  33 pkt/ 36 pkt;
                                                                                     kazusy  -  12 pkt/ 12 pkt.   
 
 
 

 

Powiadom znajomego