W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 0,5 wolnego etatu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu


Kd-111-  26 /10                                                                           Inowrocław, 10.12.2010r.
                       
 
 
 
 
PREZES
SĄDU REJONOWEGO W INOWROCŁAWIU
Inowrocław, ul. Narutowicza 42
tel. 052 35 92 610
 
 

O G Ł O S Z E N I E


Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ogłasza nabór na  0,5  wolnego etatu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowy w Inowrocławiu. 
1. Wymagania – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  ( Dz. U. 98, 162.1125  z późn. zm. ) urzędnikiem może zostać osoba
  1)  która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2)  o nieposzlakowanej opinii,
  3)  która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4)  przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5)  która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
  6)  posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  7)  która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze,
 
 
     Stosownie do art. 3 ust. 3  wyżej wymienionej ustawy od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
2) kreatywność,
3) komunikatywność,
4) operatywność, dobra organizacja pracy,
5) dokładność,
6) odporność na stres,
7) umiejętność pracy w zespole,
 
3. Do zadań należeć będzie, m.in.:
1) prowadzenie decernatu sędziego, referendarza,
2) protokołowanie na sali rozpraw,
3) przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
4) wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego wydziału i kierownika sekretariatu.
 
4. Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu we wskazanym niżej terminie, zobowiązani się do dostarczenia następujących dokumentów:
1)      podanie o przyjęcie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu na stanowisku stażysty, adresowane na Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,
2)      własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3)      kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości ( do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu );
4)      kserokopia dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu co najmniej studiów wyższych pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego,
5)      kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
6)      świadectwa z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
7)      oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8)      oświadczenie o niekaralności,
9)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10)  podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Inowrocławiu albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
5. Termin składania dokumentów do dnia:  17 grudnia 2010r.
( decyduje data stempla pocztowego)
 
6. Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu: zgodnie z par. 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U. 08.21.129 )
 
Konkurs składa się z trzech etapów:
1)      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
Po przeprowadzeniu  pierwszego etapu konkursu komisja ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu i ogłasza ją na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Inowrocławiu ( www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl ).
2)      etapu drugiego – praktycznego sprawdzenia umiejętności,
Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu komisja ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu i ogłasza ją na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (  www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl. )
3)      etapu trzeciego -  rozmowy kwalifikacyjnej, ( znajomość organizacji i funkcjonowania Sądu, umiejętność stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomość metod i techniki pracy biurowej ).
Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ( www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl ) lista kandydatów na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs wraz z listą rezerwową kandydatów na wypadek  zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
 
Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 21 grudnia 2010r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 29 grudnia 2010r. godz. 9.00 sala nr 43.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień:30 grudnia 2010r. r. godz. 9.00 pokój nr 34.

Inowrocław, 21.12.2010r.
 
Lista kandydatów na stanowisko stażysta ( 0,5 etatu )
zakwalifikowanych do II etapu konkursu:
 
1.      Marta Nowakowska
2.      Joanna Woźniak
3.      Monika Sokołowska
4.      Magdalena Smolińska
5.      Dorota Śmigielska
6.      Anna Hulboj   Wyniki II etapu konkursu na  staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Kd-111-26/10:
 
1.      Anna Hulboj                     9 pkt
2.      Marta Nowakowska         8,5 pkt
3.      Monika Sokołowska         8,5 pkt
4.      Magdalena Smolińska      7 pkt
5.      Joanna Woźniak                6 pkt
6.      Dorota Śmigielska            3,5 pkt
 
Do III etapu konkursu zakwalifikowały się trzy osoby, które zdobyły największą liczbę punktów:
 
 
1.      Anna Hulboj             
2.      Marta Nowakowska
3.      Monika Sokołowska


Wyniki III Etapu konkursu na  staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  Kd-111-26/10:
 
 
1.      Marta Nowakowska              6 pkt
2.      Monika Sokołowska              5 pkt
3.      Anna Hulboj                          4 pkt
 
 
 
 
Po trzecim etapie najwięcej punktów zdobyła
 
                                                II Etap                 III Etap                Łącznie:
                                              (pisemny)               (ustny)
Marta Nowakowska               8,5 pkt              6 pkt                14,5 pkt  
 
Komisja Konkursowa  na podstawie przepisu art. 3 b ust. 5 ustawy p pracownikach sądów i prokuratury  wyłoniła listę rezerwową na której znalazły się dwie osoby:
 
Monika Sokołowska                 8,5 pkt              5 pkt                13,5 pkt
Anna  Hulboj                             9 pkt                4 pkt                13   pkt
 
 
Lista ta jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu tj. do dnia 30 grudnia 2011r.

Powiadom znajomego