W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo urzędnika

Inowrocław, 9.04.2013

Wyniki III Etapu konkursu w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  Kd-111-11/13:


1.    Czyżniejewska Monika       9 pkt
2.    Cierpisz Marta                   8,5 pkt
3.    Adamczak Marta               8 pkt
4.    Nowak Natalia                  7,5 pkt
5.    Kaźmierczak Natalia         7 pkt
6.    Domżalska Paulina           6 pkt


Po trzecim etapie najwięcej punktów zdobyła:

                                           II Etap                 III Etap                Łącznie:
                                          (pisemny)               (ustny)
Czyżniejewska Monika              6,5 pkt              9 pkt                15,5 pkt 

Komisja Konkursowa  na podstawie przepisu art. 3 b ust. 5 ustawy p pracownikach sądów i prokuratury  wyłoniła listę rezerwową na której znalazły się trzy osoby:

Nowak Natalia                        7,5 pkt              7,5 pkt              15 pkt
Adamczak Marta                      7 pkt                8 pkt                 15   pkt
Cierpisz Marta                         6 pkt                8,5 pkt              14,5   pkt

Lista ta jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013r.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inowrocław, 3.04.2013

Na II etap konkursu stawiło się 8 spośród 9 zakwalifikowanych kandydatów:


Wyniki z przeprowadzonego w dniu 3 kwietnia 2013r. II etapu konkursu:

1.    Adamczak Marta              7 pkt
2.    Cierpisz Marta                  6 pkt
3.    Czyżniejewska Monika    6,5 pkt
4.    Domżalska Paulina         6 pkt
5.    Kaźmierczak Natalia       6,5 pkt
6.    Lewicka Małgorzata        2 pkt
7.    Nowak Natalia                 7,5 pkt
8.    Wabich Paweł                  5,5 pkt   


Do III etapu konkursu zakwalifikowało się sześć osób, które zdobyły największą liczbę punktów:
   
1.    Natalia Nowak
2.    Adamczak Marta
3.    Czyżniejewska Monika
4.    Kaźmierczak Natalia
5.    Cierpisz Marta
6.    Domżalska Paulina           


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inowrocław, 28.03.2013

Wyniki I etapu konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy ogłoszonego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w dniu 15 marca 2013r. Kd-111-11/13:


W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 12 zgłoszeń, w tym 3 nie spełniały wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby :


1.    Adamczak Marta;
2.    Cierpisz Marta;
3.    Czyżniejewska Monika;
4.    Domżalska Paulina;
5.    Kaźmierczak Natalia;
6.    Lewicka Małgorzata;
7.    Nowak Natalia;
8.    Wabich Paweł;
9.    Wesołowska Joanna.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-  11 /13                                                                           Inowrocław, 15.03.2013r.
                       
 
 
 
Zarządzenie Nr 12/2013
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 
z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności   w pracy.

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2011.109.639 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.21.129 ze zm. ) ogłasza nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony tj. czas usprawiedliwionej nieobecności osoby zastępowanej w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat  

 

1. Wymagania  niezbędne – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. 98, 162.1125 z późn. zm. ) urzędnikiem może zostać osoba:

 1) która ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 2) o nieposzlakowanej opinii,

 3) która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 5) która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,

 6) posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

      
2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze;

2) umiejętność pracy w zespole,
3) komunikatywność,

4) operatywność, dobra organizacja pracy,

5) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

6) systematyczność, odporność na stres,

 
3. Do zadań należeć będzie, m.in.:

1) wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,

2) wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych

3) protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,,

4) sporządzanie wokand,

5) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

 
4. Wymagane dokumenty:

Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1.         podanie o przyjęcie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu na stanowisku stażysty, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)

2.         własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

3.         kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);

pobierz

4.         kserokopia dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu co najmniej studiów wyższych pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego,

5.         kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

6.         świadectwa z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

7.         oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

8.         oświadczenie o niekaralności,

9.         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10.     podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Inowrocławiu albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 
5. Termin składania dokumentów do dnia:  22 marca 2013r.
 
6.   Konkurs składa się z trzech etapów:
 
 1. etap pierwszy – polega na dokonaniuselekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; oferty nie spełniające co najmniej jednego z wymogów określonych w § 4 pkt 2 niniejszego regulaminu – nie podlegają dalszej ocenie. Nie jest dopuszczalne uzupełnianie dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
 2. etapu drugiego – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata ( zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 3. etapu trzeciego -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sadu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ( www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl. ).

       Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie niezwłocznie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013r.

 

8.    Dane informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92 610 lub 52 35 92  685.

 

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 28 marca 2013r.

Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 03 kwietnia 2013r.

sala nr 43.

Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 04 kwietnia 2013r.  pokój nr 34.


                                    Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 11/2013 Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  z dnia 15.03.2013r.

REGULAMIN

PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY

W SĄDZIE REJONOWYM W INOWROCŁAWIU

§ 1
Regulamin określa:

Ø   szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy

w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;

Ø   skład komisji konkursowej oraz sposób i tryb jej działania;

Ø   etapy i przebieg konkursu;

Ø   zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi na staż urzędniczy.

 
 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Ø   konkursie – oznacza to konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;

Ø  komisji – oznacza to komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu;

Ø   dyrektorze -     oznacza to Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu;

Ø   kandydacie – oznacza to osobę kandydującą na staż urzędniczy;

Ø   BIP – oznacza to Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

 
§ 2
 
 1. Nabór kandydatów na staż urzędniczy zgodnie z art. 3b ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury, organizowany jest w drodze konkursu.
 2. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podejmuje Dyrektor, z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek kierownika komórki organizacyjnej Sądu, do której prowadzony jest nabór.
 3. Informację o konkursie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie ogłoszenia w BIP na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego, we właściwym, ze względu na siedzibę sądu urzędzie pracy, a w przypadku braku zgłoszeń także w formie ogłoszeń w prasie lokalnej.
 4. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
Ø nazwę i adres sądu;

Ø oznaczenie sygnatury konkursu;

Ø określenie wolnych stanowisk pracy;

Ø zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

Ø określenie wymagań związanych z danym stanowiskiem pracy, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe.

Ø wykaz wymaganych dokumentów, termin oraz miejsce ich złożenia.

 
§ 3

Dyrektor określa wymagania dotyczące stanowiska pracy, na które jest przeprowadzany konkurs. Wymagania powinny uwzględniać w szczególności:

Ø rodzaj i zakres kwalifikacji do wykonywania zadań na określonym stanowisku oraz dodatkowych, pożądanych umiejętności;

Ø zakres wykonywanych zadań;

Ø zdolności analityczne;

Ø znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;

Ø kreatywność;
Ø komunikatywność;

Ø odporność na stres;

Ø poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

Ø umiejętność pracy w zespole.

 
§ 4

1.        O przyjęcie na staż urzędniczy może ubiegać się osoba, która:

Ø posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

Ø o nieposzlakowanej opinii;

Ø nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Ø przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

Ø ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy;

Ø posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 

2.        Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wyznaczonym terminie zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

Ø podanie o przyjęcie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu na stanowisku stażysty, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)

Ø własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

Ø kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);

Ø kserokopia dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu co najmniej studiów wyższych pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego,

Ø kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

Ø świadectwa z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

Ø oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Ø oświadczenie o niekaralności,

Ø oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

Ø podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

3.         Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu albo przesyłają drogą z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 
§ 5

1.        Dyrektor każdorazowo powołuje Komisję do przeprowadzenia konkursu, która składa się z 3 do 5 osób.

2.        W skład komisji wchodzą: inspektor do spraw kadrowych i inni pracownicy Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

3.        Członkowie wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza komisji.

4.        Komisja obraduje na posiedzeniach, podejmując uchwały w drodze głosowania, przy obecności co najmniej 3 członków komisji, zwykłą większością głosów, a w razie równiej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

 
§ 6
 
Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:
 1. etap pierwszy – polega na dokonaniuselekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; oferty nie spełniające co najmniej jednego z wymogów określonych w § 4 pkt 2 niniejszego regulaminu – nie podlegają dalszej ocenie. Nie jest dopuszczalne uzupełnianie dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
 2. etapu drugiego – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata ( zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 3. etapu trzeciego -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.
 4. Po zakończeniu każdego z wymienionych etapów sekretarz komisji sporządza protokół.
 
 § 7
 1. Komisja, po przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.
 2. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, zawiadamia kandydatów, o których mowa w pkt 1, o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu
 3. Zawiadomienia dokonuje poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów i informacji wymienionych w pkt 2 na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na Stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
 
§ 8
 1. Komisja, po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu:

Ø Dokonuje oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10;

Ø Ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.

 1. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, zawiadamia kandydatów, o których mowa w pkt 1 b, o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu konkursu.
 2. Zawiadomienia dokonuje poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów i informacji wymienionych w pkt 2 na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na Stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
 
 
§ 9
 1. Po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu, każdy z członków komisji dokonuje oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 0 do 3.
 2. Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu sekretarz komisji niezwłocznie sporządza protokół zawierający w szczególności:

Ø listę kandydatów biorących udział w konkursie;

Ø wyniki i oceny poszczególnych kandydatów;

Ø listę kandydatów lub imię i nazwisko kandydata wybranego, na stanowisko, na które przeprowadzany był konkurs.

 1. Dyrektor upowszechnia informację, o której mowa w pkt 2 , poprzez umieszczenie komunikatu na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
 
§ 10

1.    Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

2.    Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 
§ 11

1.      Dokumentację z przebiegu konkursu sekretarz komisji przekazuje dyrektorowi w terminie 7 dni, od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 9 pkt 2.

2.      Dokumentacja z przebiegu konkursu (ogłoszenia, zarządzenia, komunikaty oraz protokoły z poszczególnych etapów i prace pisemne kandydatów), przechowywana jest w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przez okres roku od dnia zakończenia konkursu.

3.      Dokumentację z przebiegu konkursu udostępnia się kandydatowi do wglądu  w siedzibie Sadu Rejonowego w Inowrocławiu, w części dotyczącej jego wyników  i oceny.

 
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2013r.

Traci moc regulamin  wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu z dnia 15 lipca 2008r.

 
 
§ 13

            Treść niniejszego regulaminu zamieszczona zostaje na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

 
 
 

                       Dyrektor

Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

                  Maria Radzimska

Załączniki

pobierz doc, 28 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane