W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo urzędnika.

Wersja strony w formacie XML
Kd-111-45/13                   
            Inowrocław, 12.11.2013r.

W dniu 12 listopada 2013r. na II etap konkursu stawiło się 15  kandydatów,
tj. wszyscy, zakwalifikowani kandydaci   

Wyniki z przeprowadzonego w dniu 12 listopada 2013r. II etapu konkursu maksymalnie można było uzyskać 10 punktów:
1.    Piwek Adrian            9,5 pkt
2.    Bednarek Daria            8,75 pkt
3.    Czyżniejewska Justyna        8,5 pkt
4.    Majdan Anna            8,25 pkt
5.    Kaźmierczak Natalia        7,5 pkt
6.    Domachowska Monika        7,0 pkt
7.    Kulczak Katarzyna            7,0 pkt
8.    Zając Justyna            7,0 pkt
9.    Szot Kinga                6,75 pkt
10.    Wabich Paweł            6,75 pkt
11.    Kubiak Magdalena            6,0 pkt
12.    Bednarek Patrycja            5,5 pkt
13.    Masiudzinski Dariusz        5,5 pkt
14.    Tchorzewska Sara            5,5 pkt
15.    Charzewska Agnieszka        4,5 pkt

Do III etapu konkursu zakwalifikowało się 14 kandydatów, którzy osiągnęli wynik powyżej 5 punktów.
16.    Piwek Adrian            9,5 pkt
17.    Bednarek Daria            8,75 pkt
18.    Czyżniejewska Justyna        8,5 pkt
19.    Majdan Anna            8,25 pkt
20.    Kaźmierczak Natalia        7,5 pkt
21.    Domachowska Monika        7,0 pkt
22.    Kulczak Katarzyna            7,0 pkt
23.    Zając Justyna            7,0 pkt
24.    Szot Kinga                6,75 pkt
25.    Wabich Paweł            6,75 pkt
26.    Kubiak Magdalena            6,0 pkt
27.    Bednarek Patrycja            5,5 pkt
28.    Masiudzinski Dariusz        5,5 pkt
29.    Tchorzewska Sara            5,5 pkt

III etap konkursu odbędzie się w dniu 13 listopada 2013r. godz. 10.00 sala nr 25


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111/45/13                           
    Inowrocław, 04.11.2013r.

Wyniki I etapu konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy ogłoszonego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
w dniu 22 października 2013r.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 15 zgłoszeń, wszystkie  zgłoszenia spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby :
1.    Bednarek Daria;
2.    Bednarek Patrycja;
3.    Charzewska Agnieszka;
4.    Czyżniejewska Justyna;
5.    Domachowska Monika;
6.    Kaźmierczak Natalia;
7.    Kubiak Magdalena;
8.    Kulczak Katarzyna;
9.    Majdan Anna;
10.    Masiudzinski Dariusz;
11.    Piwek Adrian;
12.    Szot Kinga;
13.    Tchorzewska Sara;
14.    Wabich Paweł;
15.    Zając Justyna. 

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:
w dniu 12 listopada 2013r. o godzinie 10.00 w sali nr 25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-45 /13                                                                             Inowrocław, 22.10.2013r.
 
 
Zarządzenie Nr 30/2013
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 
z dnia 22 października 2013r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2011.109.639 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.21.129 ze zm. ) ogłasza nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony tj. czas usprawiedliwionej nieobecności osoby zastępowanej w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat  

 

1. Wymagania  niezbędne – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. 98, 162.1125 z późn. zm. ) urzędnikiem może zostać osoba:

 1) która ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 2) o nieposzlakowanej opinii,

 3) która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 5) posiada wykształcenie minimum średnie,

 6) posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 7) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze.

     
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole,
2) komunikatywność,
3) operatywność, dobra organizacja pracy,
4) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5) systematyczność, odporność na stres.
 
 
3. Do zadań należeć będzie, m.in.:

1) wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,

2) wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych

3) protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,,

4) sporządzanie wokand,

5) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

 
4. Wymagane dokumenty:

Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1.         podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)

2.         własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

3.         kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);

4.         kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu podczas konkursu)

5.         kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

6.         świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

7.         oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

8.         oświadczenie o niekaralności,

9.         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10.     podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Inowrocławiu albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

5. Termin składania dokumentów do dnia:  29  października 2013r.

 
6.   Konkurs składa się z trzech etapów:
 
  1. etap pierwszy – polega na dokonaniuselekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; oferty nie spełniające co najmniej jednego z wymogów określonych w § 4 pkt 2 niniejszego regulaminu – nie podlegają dalszej ocenie. Nie jest dopuszczalne uzupełnianie dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
  2. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
  3. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sadu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ( www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl. ).

       Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie niezwłocznie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013r.

 
8.    Dane informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.
 

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień:

    04 listopada 2013r.

Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień:

   12 listopada 2013r.   sala nr 43.

Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień:

   13 listopada 2013r.    pokój nr 34.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane