W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego Kd 111–41/15

Inowrocław, 24.02.2016 r.
Kd-111-41/16       

                   
Wyniki  postępowania konkursowego na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu


Komisja Konkursowa w składzie :

 Przewodniczący     SSR Ryszard Owczarzak
      Członkowie        SSR Janina Połowińczak
                            SSR Małgorzata Drogowska

Przewodniczący komisji wyznaczył na sekretarza komisji Panią SSR Janinę Połowińczak

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  23 lutego 2016r. egzamin pisemny, składający się z  36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz dwóch kazusów, po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Maksymalnie  można było uzyskać 36 punktów z części testowej oraz 12  punktów z kazusów.Nie stawiło się sześcioro niżej wymienionych  kandydatów zakwalifikowanych
do konkursu:


1.    Andrukanis Justyna
2.    Frelichowska-Szarzyńska Joanna
3.    Koc Stanisław
4.    Piotrkowska Karolina
5.    Poślada  Dariusz
6.    Purzycka MagdalenaWyniki z przeprowadzonego konkursu były następujące:


Lp. Nazwisko kandydata Imię Ilość punktów
test
Ilość punktów
kazusy
Łączna ilość
punktów w konkursie
1 Bernadowicz-Woropaj Agnieszka 21 6 27
2 Hutek Krzysztof 22 8 30
3 Jabłońska Aneta 19 9 28
4 Janicka Agnieszka 19 4 23
5 Klimek Katarzyna 26 10 36
6 Kotliński Artur 21 12 33
7 Lipińska Ilona 18 12 30
8 Miąsko Aleksandra 19 10 29
9 Mierzyńska Małgorzata 18 10 28
10 Pietraszewska Lena 21 8 29
11 Sienkiewicz Damian 18 9 27
12 Skrzeczowska Anna 17 4 21
13 Zelmańska Barbara 21 10 31


W wyniku zakończenia procedury konkursowej Komisja Konkursowa ustaliła, że żaden  z kandydatów biorących udział w konkursie nie uzyskał wymaganej liczby punktów określonej w § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r.  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2012.331).------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111-41/15         
                                                                         Inowrocław, 12.02.2016r.
 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu

na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego

 w Sądzie Rejonowym w dniu 23 lutego 2016r.

 

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 19 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

 

Wobec powyższego do konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów w kolejności alfabetycznej:

Lp.
Nazwisko kandydata
Imię
Miejscowość zamieszkania
1.       
Andrukanis
Justyna
Gdańsk
2.       
Bernadowicz-Woropaj
Agnieszka
Bydgoszcz
3.       
Frelichowska-Szarzyńska
Joanna
Bydgoszcz
4.       
Hutek
Krzysztof
Łódź
5.       
Jabłońska
Aneta
Toruń
6.       
Janicka
Agnieszka
Bydgoszcz
7.       
Klimek
Katarzyna
Toruń
8.       
Koc
Stanisław
Inowrocław
9.       
Kotliński
Artur
Barcin
10.  
Lipińska
Ilona
Toruń
11.  
Miąsko
Aleksandra
Bydgoszcz
12.  
Mierzyńska
Małgorzata
Toruń
13.  
Pietraszewska
Lena
Rybnik
14.  
Piotrkowska
Karolina
Bydgoszcz
15.  
Poślada
Dariusz
Przesmyki
16.  
Purzycka
Magdalena
Olsztyn
17.  
Sienkiewicz
Damian
Bydgoszcz
18.  
Skrzeczowska
Anna
Radzyń Chełmiński
19.  
Zelmańska
Barbara
Toruń
 

Zgodnie z treścią ogłoszenia konkurs odbędzie się w dniu 23 lutego 2016r. godz. 10.00w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 , pokój nr 119.

 

W celu weryfikacji tożsamości prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.

Kandydaci dopuszczeni do konkursu mogą posiadać przy sobie kodeksy z zakresu prawa cywilnego oraz prawa handlowego ( bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek), z którym będzie można korzystać podczas rozwiązywania kazusów.

 SSR Dorota Cyba-Prill

Prezes

Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

                                                                                                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42

nr tel. 52 359-26-10
 

Kd – 111 – 41/15                                                      Inowrocław,  dnia 15.01.2016r.

  
O G Ł O S Z E N I E
 

            Działając na podstawie art. 149 § 1 oraz art. 149 a  § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015,  poz. 133 z późn. zmianami)  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012r., poz. 331)

 
o g ł a s z a m
 
konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym               w Inowrocławiu.
 

I.          Wymagania:

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

- jest nieskazitelnego charakteru;

- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;

- ukończył 24 lata;

- ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski 1.

 

II.            Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

- konkurs odbędzie się w dniu  23 lutego 2016r. o godzinie  10.00 pokój 119 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.

 

III.            Oznaczenie konkursu:

 
- Kd-111-41/15
 

IV.            Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;

- życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim bądź referendarskim;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich

- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

- trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

V.            Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

- zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać w terminie do dnia

02 lutego 2016r. ;

- bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym pokój nr 119 lub

- nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

- lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zastanie podana do wiadomości  w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

VI.            Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.

 

     Praca konkursowa składa się z dwóch części:

 

1testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego,

2dwóch kazusów, których rozwiązanie będzie polegało na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

 
……………………….. 

1 Zgodnie z art. 66 ust l ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. 2012.1230 j.t.) warunek określony w art. 149 § l pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.

                                                                                                                                        SSR Dorota Cyba-Prill

Prezes

Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane