W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego Kd – 111 –11/16

Wersja strony w formacie XML
Kd-111-11/16                                                                   Inowrocław, 29.03.2016 r.

Wyniki  postępowania konkursowego na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu


Komisja Konkursowa w składzie :

 Przewodniczący           SSR Ryszard Owczarzak
              Członkowie      SSR Hanna Kosztulska – Wiśniewska
                                         SSR Magdalena Buda-Chmielewska


Przewodniczący komisji wyznaczył na sekretarza komisji Panią SSR Hannę Kosztulską – Wiśniewską

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła  w dniu  29 marca 2016r. egzamin pisemny, składający się z  36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz dwóch kazusów, po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Maksymalnie  można było uzyskać 36 punktów z części testowej oraz   12  punktów z kazusów.

Nie stawiło się czworo  niżej wymienionych  kandydatów zakwalifikowanych
do konkursu:

1.    Hutek Krzysztof
2.    Miąsko Aleksandra
3.    Piotrowski Łukasz
4.    Purzycka Magdalena

Wyniki z przeprowadzonego konkursu były następujące:

Lp.    Nazwisko i imię     Ilość punktów- test      Ilość punktów-kazusy      Łączna ilość punktów w konkursie   


1.        Andrukanis    Justyna                               28    8    36   
2.        Bernadowicz-Woropaj    Agnieszka              26    1    27   
3.        Frelichowska-Szarzyńska    Joanna             24    7    31   
4.        Jabłońska    Aneta                                           30    7    37   
5.        Janicka    Agnieszka                                 27    8    35   
6.        Klimek     Katarzyna                                  30    11    41   
7.        Koc    Stanisław                                         27    4    31   
8.        Kolibowski    Szymon                               29    8    37   
9.        Konopiński    Sławomir                            21    6    27   
10.        Kotliński    Artur                                       28    9    37   
11.        Lipińska    Ilona                                       28    8    36   
12.        Łaska    Monika                                       29    2    31   
13.        Mierzyńska    Małgorzata                        28    7    35   
14.        Plaga    Łukasz                                       26    7    33   
15.        Sienkiewicz    Damian                           20    3    23   
16.        Skrzeczowska    Anna                           25    10    35   
17.        Sosnowska     Dorota                            25    7    32   
18.        Zelmańska    Barbara                           32    11    43   


W wyniku zakończenia procedury konkursowej Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia  kandydaturę Pani Barbary Zelmańskiej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów określoną w § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2012.331)


Komisja Konkursowa  zgodnie z  treścią art. 9 pkt 3 wyżej powołanego rozporządzenia   proponuje umieszczenie na liście rezerwowej kandydaturę Pani Katarzyny Klimek.


---------------------------------------------------------------------

Kd-111-11/16                                                                               Inowrocław, 18.03.2016r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w dniu 29 marca 2016r.


 

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły 22 zgłoszenia, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne  określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów w kolejności alfabetycznej:

Lp. Nazwisko kandydata Imię Miejscowość zamieszkania
1. Andrukanis Justyna Gdańsk
2. Bernadowicz-Woropaj Agnieszka Bydgoszcz
3. Frelichowska-Szarzyńska Joanna Bydgoszcz
4. Hutek Krzysztof Łódź
5. Jabłońska Aneta Toruń
6. Janicka Agnieszka Bydgoszcz
7. Klimek Katarzyna Toruń
8. Koc Stanisław Inowrocław
9. Kolibowski Szymon Babiak
10. Konopiński Sławomir Inowrocław
11. Kotliński Artur Barcin
12. Lipińska Ilona Toruń
13. Łaska Monika Inowrocław
14. Miąsko Aleksandra Bydgoszcz
15. Mierzyńska Małgorzata Toruń
16. Piotrowski Łukasz Poznań
17. Plaga Łukasz Olsztyn
18. Purzycka Magdalena Olsztyn
19. Sienkiewicz Damian Bydgoszcz
20. Skrzeczowska Anna Radzyń Chełmiński
21. Sosnowska Dorota Wylatowo
22. Zelmańska Barbara ToruńZgodnie z treścią ogłoszenia konkurs odbędzie się w dniu 29 marca 2016r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, pokój nr 119.

W celu weryfikacji tożsamości prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.

Kandydaci dopuszczeni do konkursu mogą posiadać przy sobie kodeksy z zakresu prawa cywilnego oraz prawa handlowego (bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek), z którym będzie można korzystać podczas rozwiązywania kazusów.

Prezes Sądu Rejonowego
 w  Inowrocławiu
 SSR Dorota Cyba- Prill


-------------------------------------------------------------------------
Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10

 
Kd – 111 –11/16                                                       Inowrocław,  dnia 24.02.2016r.
  
O G Ł O S Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 149 § 1 oraz art. 149 a  § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015,  poz. 133 z późn. zmianami)  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012r., poz. 331)
 
o g ł a s z a m
 
konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.
 
I. Wymagania:
 
Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
 

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata;
 • ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury  lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski 1.
 
II.  Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

konkurs odbędzie się w dniu 29 marca  2016r. o godzinie  10.00 pokój 119 w  budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III.  Oznaczenie konkursu:
 
          Kd-111-11/16
 
IV.  Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:
 
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim bądź referendarskim;
 • oświadczenie o obywatelstwie  polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 • trzy aktualne  fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
V.   Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:
 
 • zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać  w terminie do dnia 10 marca 2016r.;
 • bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym pokój nr 119  lub
 • nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później niż  na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu.
 
VI. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.
 
     Praca konkursowa składa się z dwóch części:
 
1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postepowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego,
2. dwóch kazusów, których rozwiązanie będzie polegało na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
 
………………………
1 Zgodnie z art. 66 ust l ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. 2012.1230 j.t.) warunek określony w art. 149 § l pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.

SSR  Dorota Cyba-Prill
Prezes Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane