W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Kd-111-3/18  

                                                                                                           Inowrocław, 06.03.2018 r.

         

Wyniki postępowania konkursowego na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

 

Komisja Konkursowa w składzie:

               Przewodniczący     SSR Alicja Lisiecka  

                               Członkowie       SSR Krystyna Majewska

                                                       SSR Natalia Bonowicz


Przewodniczący komisji wyznaczył na sekretarza komisji Panią SSR Natalię Bonowicz


- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  6 marca 2018r. egzamin pisemny, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego. Trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego. Maksymalnie  można było uzyskać 60 punktów z części testowej oraz 18  punktów z kazusów.

Stawiło się sześcioro niżej wymienionych kandydatów zakwalifikowanych do konkursu:

 1. Wojciech Dobecki
 2. Patryk Kajtek
 3. Karolina Piotrowska
 4. Aleksandra Redyk
 5. Anna Skrzeczowska
 6. Maja Włottkowska

 

Nie stawiło się troje  niżej wymienionych  kandydatów zakwalifikowanych do konkursu:

 1. Adam  Cyranik
 2. Bartosz Raczkowski
 3. Szymon Sztuba


Wyniki z przeprowadzonego konkursu były następujące:

Lp.

Nazwisko kandydata

Imię

Ilość punktów

test

Ilość punktów kazusy

Łączna ilość punktów

w konkursie

 

1.       

Dobecki

Wojciech

50

2

52

2.       

Kajtek

Patryk

42

6

48

3.       

Piotrowska

Karolina

37

3

40

4.       

Redyk

Aleksandra

50

17

67

5.       

Skrzeczowska

Anna

50

11

61

6.       

Włottkowska

Maja

46

9

55


 

   W wyniku zakończenia procedury konkursowej Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia  kandydaturę Pani Aleksandry Redyk, która uzyskała najwyższą liczbę punktów określoną w § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1913).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-3/18                                                                                    
Inowrocław, 26.02.2018 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu

na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego

 w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w dniu 6 marca 2018 r.

 

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły 9 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów w kolejności alfabetycznej:


Lp.

Nazwisko kandydata

Imię

Miejscowość zamieszkania

1.       

Cyranik

Adam

Poznań

2.       

Dobecki

Wojciech

Inowrocław

3.       

Kajtek

Patryk

Osielsko

4.       

Piotrowska

Karolina

Bydgoszcz

5.       

Raczkowski

Bartosz

Malbork

6.       

Redyk

Aleksandra

Bydgoszcz

7.       

Skrzeczowska

Anna

Radzyń Chełmiński

8.       

Sztuba

Szymon

Toruń

9.       

Włottkowska

Maja

Bydgoszcz


Zgodnie z treścią ogłoszenia konkurs odbędzie się w dniu 6 marca 2018r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, pokój nr 119.

W celu weryfikacji tożsamości prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu mogą posiadać przy sobie kodeksy z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz karnego (bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek), z których będzie można korzystać podczas rozwiązywania kazusów.


                                                                                                                                             Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                                   w  Inowrocławiu

 

                                                                                                                                               SSR Ewa Głowacka------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10

Kd – 111 –3/18                                                           Inowrocław, dnia 26 stycznia 2018 r.O G Ł O S Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018,  poz. 23 t. j.)  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1913)


o g ł a s z a m

 

konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

 
I.          Wymagania:

 

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata;
 • zdał egzamin  sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki, radcowski lub ukończył aplikację sędziowską lub prokuratorską.

 
II.            Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

 

 • konkurs odbędzie się w dniu  6 marca  2018r. o godzinie  10.00 pokój 119               

w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.


III.            Oznaczenie konkursu:


 • Kd-111-3/18

 
IV.            Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu; zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.)
 • trzy aktualne  fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych  i  obywatelskich.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 
V.            Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

 • zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać  w terminie do dnia 14 lutego 2018r. ;
 • bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym pokój nr 119  lub
 • nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż  na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu.
 
VI.            Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.

     Praca konkursowa składa się z dwóch części:

1.      Testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;

2.      Trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.
 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t. j.) informuję, że:


1.     Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42,    88-100 Inowrocław;
2.   Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
3.      Zgromadzone  dane  osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
4.   Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie.

                                                                                                                                        SSR  Ewa Głowacka

                                                                                                                                       Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                              w Inowrocławiu

Powiadom znajomego