W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na na staż urzędniczy – stanowisko księgowegoKd-111-11/18

                                                                                                         Inowrocław, 18.04.2018 r.Wyniki

                                 z zakończenia III etapu postępowania konkursowego                                          


Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 8/2018  z dnia 22 marca 2018 r. na staż urzędniczy –  1  stanowisko księgowego w Oddziale Finansowym w wymiarze pełnego  etatu przeprowadzono w dniu 18 kwietnia 2018r. rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatki  na w/w stanowisko, w trakcie której oceniano doświadczenie zawodowe, umiejętności i predyspozycje dotyczące umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, a także umiejętności interpersonalne, zwłaszcza w zakresie prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia podejmowania decyzji, dyspozycyjności oraz odporności na stres. Łącznie za trzeci etap konkursu można było uzyskać  9 punktów.

 

Stawiła się Pani Marta Malinowska.

 

Wyniki z przeprowadzonego  w dniu 18 kwietnia 2018r. III etapu konkursu :

 

Pani Marta Malinowska                   9,0

           

Po zakończeniu postępowania konkursowego najwięcej punktów zdobył:

 

                                                    III Etap                 II Etap                  Łącznie:

                                                    (ustny)                  (pisemny)

 1. 1.      Marta Malinowska           9 pkt                10 pkt                 19 pkt 

 

Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko, którego dotyczył konkurs Panią Martę Malinowską.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-11/18

                                                                                                          Inowrocław, 11.04.2018r.Wyniki drugiego etapu postępowania konkursowego


                       

Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 8/2018 z dnia 22 marca 2018 r. na staż urzędniczy w Sądzie   Rejonowym w Inowrocławiu – jedno wolne stanowisko  księgowego w wymiarze pełnego  etatu w oddziale finansowym  – przeprowadzono w dniu  11 kwietnia 2018 r. egzamin praktyczny w formie testu sprawdzającego wiedzę dla kandydatki na w/w stanowisko. Łącznie za drugi etap konkursu można było uzyskać 10 punktów.


Stawiła się Pani Marta Malinowska, która  z drugiego etapu konkursu uzyskała

10 punktów.

 

 

W związku z powyższym Pani Marta Malinowska została zakwalifikowana trzeciego etapu konkursu


            

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia trzeci etap konkursu odbędzie się:
w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 pokój 119.
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inowrocław, 04.04.2018r.
Kd-111-11/18
D-0122-8/18
                                              
Wyniki pierwszego etapu postępowania konkursowego
        
- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 8/2018 z dnia 22 marca 2018r. na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - 1 wolne stanowisko księgowego w wymiarze pełnego etatu w Oddziale Finansowym – komisja dokonała na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2018 roku przeglądu zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, jak również wymagań  niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs:

Sprawdzeniu poddano istnienie:
1.    podania o przyjęcie do pracy,
2.    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.    kwestionariusza osobowego według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
4.    kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.    oświadczenia o niekaralności,
7.    oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8.    podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły 2 zgłoszenia, jedno  zgłoszenie spełnia  wymogi formalne określone w ogłoszeniu, jak również niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs.

Wobec powyższego do II etapu konkursu ostała zakwalifikowana jedna osoba:
1.    Pani Marta Malinowska

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:
w dniu 11 kwietnia 2018r. o godzinie 10.00  pokój nr 119


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-11/18

D-0122-8/18                                                                               


Zarządzenie Nr 8/2018
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 
z dnia 22 marca 2018r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko księgowego w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego w Inowrocławiuw wymiarze pełnego etatuO G Ł O S Z E N I EDyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko księgowego  w Oddziale Finansowym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego  wymiaru czasu pracy.


1. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,
 1. znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 2. znajomość ewidencji dochodów budżetowych jednostki,
 3. znajomość zasad rachunkowości,
 4. mile widziana znajomość programu ZSRK – SAP i doświadczenie w księgowości budżetowej,
 5. minimum roczne doświadczenie na stanowisku księgowego.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność,
 3. operatywność, dobra organizacja pracy,
 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. systematyczność, odporność na stres.
 
3. Do zadań głównych należeć będzie, m.in.:
 1. Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych.
 2. Kontrola zgodności między ewidencją dochodów, a ewidencją należności sądowych.
 3. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie dochodów budżetowych.
 4. Przygotowywanie przelewów bankowych oraz przekazów pocztowych w zakresie dochodów budżetowych.
 5. Rozliczanie wynagrodzeń biegłych, tłumaczy i mediatorów poprzez prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej rachunków i faktur przekazanych do realizacji, księgowanie zgodnie z klasyfikacją budżetową, naliczanie zaliczki na podatek dochodowy, przygotowywanie przelewów oraz sporządzanie deklaracji rocznej PIT.
 
4. Wymagane dokumenty:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 1. podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
 2. własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 7. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 10. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój nr 119 albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
5. Termin składania dokumentów do dnia 29 marca 2018r.
 
6.  Konkurs składa się z trzech etapów:
 
 1. etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
 2. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (test wiedzy oraz zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 3. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.
          Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów
konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl).
       Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018r.
 
8.    Dane informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.
 
Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 04 kwietnia 2018 r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 11 kwietnia 2018r.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 18 kwietnia  2018r.
 
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t. j.) informuję, że:
 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław;
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
 3. Zgromadzone  dane  osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 4. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
                Karol Adamski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane