W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
Kd-111-39/19

                                              Inowrocław, dnia 17.01.2019r.

WYNIKI
z przeprowadzenia trzeciego etapu postępowania konkursowego
na stanowisko asystenta sędziegoKomisja Konkursowa:            
stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  17 stycznia 2019r. trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna. Z trzeciego etapu konkursu maksymalnie  można było uzyskać 9 punktów.

Do trzeciego etapu konkursu został zakwalifikowano dwoje kandydatów:
1.    Pan Tomasz Kukla
2.    Pani Daria Niewiadomska

Wyniki z przeprowadzonego trzeciego etapu konkursu były następujące:
     
3.    Pan Tomasz Kukla - 4 pkt
4.    Pani Daria Niewiadomska – 8 pkt
                             
                                                  II Etap                 III Etap                 Łącznie:
        
Pan Tomasz Kukla                   33 pkt                   4 pkt                       37 pkt   

Pani Daria Niewiadomska       33 pkt                   8 pkt                       41 pkt     W wyniku zakończenia procedury konkursowej Komisja Konkursowa  rekomenduje do zatrudnienia na stanowisku asystent sędziego Panią Darię Niewiadomską,  wobec uzyskania wymaganej liczby punktów określonej w § 8 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228).

  
      Komisja  konkursowa wyłoniła listę rezerwową, na której znalazła się jedna osoba:

1.    Pan Tomasz Kukla
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kd-111-39/19    

                                         Inowrocław, dnia 17.01.2019r.
WYNIKI
z przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego
na stanowisko asystenta sędziego


Komisja Konkursowa:    
- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  17 stycznia 2019r. egzamin pisemny, składający się z  36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch  tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata. Maksymalnie  można było uzyskać z części testowej 36 pkt oraz  z części pisemnej 9 punktów.  Do trzeciego etapu konkursu  dopuszczani są kandydaci, którzy  uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych  dwoje kandydatów:

Stawili się kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu:
1. Pan Tomasz Kukla
2. Pani Daria Niewiadomska

Wyniki z przeprowadzonego egzaminu były następujące:

1.    Pan Tomasz Kukla
     -  część testowa 29 pkt;
     -  część pisemna 4 pkt: łącznie 33 pkt

2.    Pani Daria Niewiadomska
     -  część testowa 25 pkt;
     -  część pisemna 8 pkt: łącznie 33 pkt

Wobec powyższego do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowano:
1. Pana Tomasza Kukla
2. Panią Darię Niewiadomską

Komisja ustaliła, że trzeci etap konkursu odbędzie się:
w dniu dzisiejszym.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-39/19                                                                                        Inowrocław, 08.01.2019 r.

 

 

 

Wyniki

z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego

 

Komisja Konkursowa:         

           

- stosownie do treści ogłoszenia z dnia 10 grudnia 2018 r. o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – dokonała w dniu 8 stycznia 2019 r. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

 

Sprawdzeniu poddano istnienie niżej wymienionych dokumentów:

 

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane    z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły 2 zgłoszenia, które spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

 

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano  następujących kandydatów:

 

1.           Pan Tomasz Kukla;
2.           Pani Daria Niewiadomska;

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia II etap  konkursu odbędzie się w dniu 17  stycznia 2019r. godzina 10.00  -   budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w pokój nr 119.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10

Kd – 111 – 39/18

Inowrocław,  dnia 10 grudnia 2018r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018,  poz.  23 j. t.)  zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228)

 

o g ł a s z a m konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

 

 

  Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:


1.
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.  jest nieskazitelnego charakteru;

3.  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub zagraniczne uznane  w Polsce;

4.  ukończył 24 lata.

 Do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:

 
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
2.      własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4.      oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia w załączniku);
7.      aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia   27 grudnia 2018r.:

 

1.    bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 119;
2.    nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs składa się z trzech etapów : 

1.         etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2.         etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa  cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata;
3.         etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  7 stycznia  2019 roku.

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019r. godz. 10.00 – budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu sala nr 119. 

                                                                                                                                             SSR  Ewa Głowacka
                                                                                                                                       Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                                              w Inowrocławiu
 

 

 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI 

 

Realizując obowiązek administratora określony w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
1) Obowiązki Administratora danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Siedziba: ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław Telefon: (52)-359-26-00  Adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Grzegorz Dziadkowiec.
Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy w Sądzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c RODO;
4)   Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom;
5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji   w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy); 
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa w związku z zatrudnieniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę oraz zatrudnienia. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
     decyzji oraz profilowaniu.
  
 

 

 

          

   (imię/imiona i nazwisko kandydata)

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 
                        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:
 • liście motywacyjnym,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariuszu osobowym,
 • oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
 • oświadczeniu o braku prowadzonych postępowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji

na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….

 

 

    …………………………………………                                       ...................................................................
   (miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis)

 

Powiadom znajomego