W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na stanowisko informatykaKd-111-15/19    
D-0122-18/19
                                                     Inowrocław, 05.07.2019r.

Wyniki
z zakończenia postępowania konkursowego


Komisja Konkursowa:
    
- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 17/2019 z dnia 4 czerwca 2019r. na jedno wolne stanowisko informatyk w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego etatu przeprowadziła  rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której oceniano doświadczenie zawodowe, umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące zdolności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, a także umiejętności interpersonalne, zwłaszcza w zakresie prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia podejmowania decyzji, dyspozycyjności. Łącznie za trzeci etap konkursu można było uzyskać  9 punktów.

Stawił się Pan Rafał Śmigerski
    
Po zakończeniu postępowania konkursowego wyniki kształtują się następująco:

                                    III Etap             II Etap                  Łącznie:
                                    (ustny)             (pisemny)
Rafał Śmigerski           9,0 pkt              9,0 pkt              18,0  pkt  

Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko, którego dotyczył konkurs Pana Rafała Śmigerskiego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kd-111-15/19    
D-0122-17/19        
                    
                                     Inowrocław, 28.06.2019r.

Wyniki
z przeprowadzenia drugiego  etapu postępowania konkursowego

Komisja Konkursowa:
- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 17/2019 z dnia 4 czerwca 2019r. na jedno wolne stanowisko informatyk w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego etatu – komisja przeprowadziła egzamin praktyczny. Kandydat otrzymał do wykonania pięć zadań przy jednostce komputerowej, za każde z zadań  można było uzyskać maksymalnie 2 punkty, łącznie za drugi etap konkursu - 10 punktów.

Stawił się Pan Rafał Śmigerski.

Pan Rafał Śmigerski  uzyskał w drugim etapie konkursu 9 punktów.

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia III etap konkursu odbędzie się:

w dniu 5 lipca  2019r.  o godzinie 9.00  pokój nr 119
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111-15/19    
D-0122-17/19        
                    
Inowrocław, 21.06.2019r.

WYNIKI
z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego


Komisja Konkursowa:
        
- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 17/2019 z dnia 4 czerwca 2019r. na jedno wolne stanowisko informatyk w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego etatu – komisja dokonała na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2019 roku przeglądu zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, jak również wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs:

Sprawdzeniu poddano istnienie:
1.    podania o przyjęcie do pracy,
2.    życiorysu z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.    kwestionariusza osobowego według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
4.    kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.    oświadczenia o niekaralności,
7.    oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8.    podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło jedno zgłoszenie, które spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu, jak również niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowany został:
Pan Rafał  Śmigerski

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:

w dniu 28 czerwca 2019r.  o godzinie 9.00  pokój nr 119
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111-15/19
D-0122-17/19                     
        


Zarządzenie Nr 17/2019
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
z dnia 4 czerwca  2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na jedno wolne stanowisko - informatyk  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – w wymiarze pełnego etatu

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko - informatyk w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego  wymiaru czasu pracy.

1. Wymagania niezbędne:
1.    pełna zdolność do czynności prawnych,
2.    nieposzlakowana opinia,
3.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5.    brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.    wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne minimum pierwszego stopnia.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem informatyka:
1.    praktyczna znajomość działania, konfigurowania i zarządzania środowiskiem opartym o systemy MS Windows Server (Active Directory, Hyper-V, SQL Server),
2.    praktyczna znajomość konfigurowania i zarządzania systemami operacyjnymi MS Windows 7/10,
3.    praktyczna znajomość działania i zarządzania sieciami LAN/WAN,
4.    znajomość pakietu MS Office,
5.    znajomość zagadnień związanych z zasadami bezpieczeństwa i ochroną danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
6.    znajomość języka angielskiego na poziomie posługiwania się dokumentacją techniczną.

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:
1.    administrowanie systemami opartymi o systemy MS Windows Server,
2.    administrowanie systemami opartymi o systemy MS Windows 7/10,
3.    administrowanie systemami kopii zapasowych,
4.    administrowanie serwerem baz danych Microsoft SQL Server,
5.    administrowanie siecią LAN, urządzeniem brzegowym UTM,
6.    instalacja nowych urządzeń informatycznych (stacje robocze, drukarki, serwery, urządzenia sieciowe),
7.    nadzór nad funkcjonowaniem oraz zabezpieczenie funkcjonowania aplikacji wspierających pracę wydziałów sądu,
8.    pomoc użytkownikom w zakresie poprawnego funkcjonowania sprzętu oraz aplikacji,
9.    czuwanie na prawidłowym wykorzystaniem przez pracowników sprzętu komputerowego,
10.    usuwanie usterek sprzętu komputerowego i oprogramowania (kontakt z serwisami i nadzór nad zgłoszeniami),
11.    tworzenie i utrzymywanie środowiska pracy dla użytkowników systemów informatycznych,
12.    prowadzenie dokumentacji systemów.

4. Dodatkowe wymagania:
1.    wysoki poziom komunikatywności,
2.    podzielność uwagi,
3.    zdolność do analitycznego myślenia,
4.    odporność na stres,
5.    odpowiedzialność, opanowanie, samodzielność.

5. Wymagane dokumenty:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1.    podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
2.    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego, (wzór w załączniku)
4.    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
6.    świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
7.    oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8.    oświadczenie o niekaralności,
9.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. (wzór w załączniku)
       
Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój nr 119 albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

6. Termin składania dokumentów do dnia 14  czerwca 2019r.

7  Konkurs składa się z trzech etapów:
1.    etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu,
2.    etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata, zadanie przy jednostce komputerowej, który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji,
3.    etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

8.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl).
Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób bądź rezygnacji kandydata.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu.

9.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92 685.

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 21 czerwca 2019r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 28 czerwca 2019r.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 5 lipca 2019r.


                                                                                                                Dyrektor
                                                                                             Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
                                                                                                          Karol AdamskiKLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI  

Realizując obowiązek administratora określony w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
1) Obowiązki Administratora danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Siedziba: ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław Telefon: (52)-359-26-00  Adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Grzegorz Dziadkowiec.
Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy w Sądzie na podstawie   art. 6 ust. 1 pkt a/b/c RODO;
4) Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji   w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy);  
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa w związku z zatrudnieniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę oraz zatrudnienia. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu  
     decyzji oraz profilowaniu.   
 
   (imię / imiona i nazwisko kandydata)O Ś W I A D C Z E N I E

        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:
•    liście motywacyjnym,
•    curriculum vitae,
•    kwestionariuszu osobowym,
•    oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
•    oświadczeniu o braku prowadzonych postępowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji
na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane