W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Inowrocław, 30 października 2020r.

Kd-111-26/20

WYNIKI

z przeprowadzenia trzeciego etapu postępowania konkursowego 

na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego

Komisja Konkursowa:

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu 30 października 2020r. trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna. Z trzeciego etapu konkursu maksymalnie  można było uzyskać 9 punktów.

Do trzeciego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 3 kandydatów:

 1. Kamil Janiszewski
 2. Adrian Kułaczkowski
 3. Karolina Szuflada

Wyniki z przeprowadzonego trzeciego etapu konkursu były następujące:

 1. Kamil Janiszewski - 9 pkt;
 2. Adrian Kułaczkowski - 8 pkt
 3. Karolina Szuflada – 8 pkt

 

Po trzecim etapie konkursu kandydaci uzyskali poniższą ilość:

                                                   II Etap                 III Etap                    Łącznie:


Kamil Janiszewski                     40 pkt                   9 pkt                       49 pkt   
 

Adrian Kułaczkowski                 32 pkt                   8 pkt                       40 pkt   
 

Karolina Szuflada                      34 pkt                   8  pkt                      42  pkt   

W wyniku zakończenia procedury konkursowej Pan Kamil Janiszewski został zakwalifikowany do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego wobec uzyskania wymaganej liczby punktów określonej w § 8 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r.   w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228)

Komisja konkursowa wyłoniła listę rezerwową, na której znalazły się dwie osoby:

 1. Pani Karolina Szuflada
 2. Pan Adrian Kułaczkowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Inowrocław, 26.10.2020r.

Kd-111-26/20


Wyniki
z przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego
na jedno wolne stanowisko asystenta sędziegoKomisja Konkursowa:                       

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła  w dniu  26 października 2020r. egzamin pisemny, składający się z  36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch  tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata. Maksymalnie  można było uzyskać 36 punktów z części testowej oraz  z części pisemnej 9 punktów.  Do trzeciego etapu konkursu  dopuszczani są kandydaci, którzy  uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 8  kandydatów:

Nie stawiło się 2  kandydatów:

 1. Sylwia Ortmann
 2. Damian Organiak


  Stawiło się 6 kandydatów:

 

 1. Kinga Habecka
 2. Kamil Janiszewski
 3. Adrian Kułaczkowski
 4. Adrian Legumina
 5. Karolina Szuflada
 6. Marta Tużnik


  Wyniki z przeprowadzonego egzaminu były następujące:


  Kinga Habecka – 25 pkt w tym:       część testowa 22 pkt;
                                                           część pisemna 3 pkt;

  Kamil Janiszewski – 40 pkt w tym: część testowa 33 pkt;
                                                          część pisemna 7 pkt;

  Adrian Kułaczkowski – 32 pkt w tym: część testowa 29 pkt;
                                                             część pisemna 3 pkt;

  Adrian Legumina– 23 pkt w tym:     część testowa 23 pkt;
                                                          część pisemna 0 pkt;

  Karolina Szuflada – 34 pkt w tym:    część testowa 29 pkt;
                                                            część pisemna 5 pkt;

  Marta Tużnik  – 28 pkt w tym:          część testowa 27 pkt;
                                                           część pisemna 1 pkt;
  Wobec powyższego do trzeciego  etapu zakwalifikowanych zostało kandydatów:

 

 1. Kamil Janiszewski
 2. Adrian Kułaczkowski
 3. Karolina Szuflada


  Komisja ustaliła, że trzeci etap konkursu odbędzie się:
  w dniu 30 października  2020r. o godzinie 9.30 pokój nr 119.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Inowrocław, 16 października 2020r.

Kd-111-26/20                                                                     WYNIKI
z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego
Komisja Konkursowa:
- stosownie do treści ogłoszenia z dnia 8 września 2020r. o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym 
w Inowrocławiu - dokonała w dniu 16 października 2020r. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.Sprawdzeniu poddano istnienie niżej wymienionych dokumentów:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej   i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane    z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
  aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 7. W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło osiem zgłoszeń, które spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano  następujących kandydatów:

 1. Kinga Habecka;
 2. Kamil Janiszewski;
 3. Adrian Kułaczkowski;
 4. Adrian Legumina;
 5. Damian Organiak;
 6. Sylwia Ortman;
 7. Karolina Szuflada;
 8. Marta Tużnik.


  Zgodnie z treścią ogłoszenia II etap  konkursu odbędzie się w dniu 26 października 2020r. o godzinie 10.00  - budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w pokój nr 119.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10

Kd – 111 –26/20

Inowrocław,  dnia 8 września 2020r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020,  poz.  365 j. t.) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228)

 

o g ł a s z a m konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

 

 

  Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 

 

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub zagraniczne uznane  w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.


 Do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:

 

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu - wzór (DOCX));
 7. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia 12 października 2020 r.:

 

 1. bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 119;
 2. nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs składa się z trzech etapów : 

 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa  cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata;
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  16 października 2020 roku.

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 26 października 2020r. godz. 10.00 – budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu sala nr 119. 

                                                                                                                                                                                                               SSR  Ewa Głowacka
                                                                                                                                                            Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                                                              w Inowrocławiu

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu są w zakresie realizowanych zadań  Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
   Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu urzędują w siedzibie sądu: 
   ul. Narutowicza 42; 88-100 Inowrocław; Telefon: (52)-359-26-00
   adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl;.
  2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest : Grzegorz Dziadkowiec.
   Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji/konkursu a po jej/jego zakończeniu —w celach obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych.
  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
   1. Dla asystentów sędziów - w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, wizerunku i dane o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 22] § 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm., art. 155 3 i art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2020 r., poz. 365 ze zm., oraz § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego, Dz.U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   2. Dla kandydatów na urzędników - w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, a także danych o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 22' 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm., art. 4 ust. 4 — 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. Dla wszystkich kandydatów - w pozostałym zakresie — jest możliwe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i tym samym i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji   w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy);
  7. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu prawo:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 15 — 17 RODO;
   2. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
   3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 — 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

  9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz wskazanych wyżej przepisach szczególnych jest obowiązkowe, zaś podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

  10. Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

   (imię / imiona i nazwisko kandydata)

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

                        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:

 • liście motywacyjnym,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariuszu osobowym,
 • oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
 • oświadczeniu o braku prowadzonych postepowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji

na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….

 

 

       ………………………………………….                                                                  ...................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                              (czytelny podpis)

 

 

Powiadom znajomego