[start] [koniec] Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 roku wydanym w sprawie I Ns 91/21 zezwolił Kazimierzowi Batlińskiemu, Agnieszce Batlińskiej na :
- złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) tytułem spłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką obciążającą nieruchomość położoną w Kościelcu, Rycerzewie, gmina Pakość dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00080581/4, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta zostanie wypłacona na żądanie spadkobierców Ludwika Płotki po wykazaniu ich uprawnień prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia; 
- złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,08 zł (słownie: osiem groszy) tytułem spłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką obciążającą nieruchomość położoną w Kościelcu, Rycerzewie, gmina Pakość dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00080581/4, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta zostanie wypłacona na żądanie spadkobierców Joanny Batlińskich Czaplowej po wykazaniu ich uprawnień prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia; 
- złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł (słownie: jeden grosz) tytułem spłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką obciążającą nieruchomość położoną w Kościelcu, Rycerzewie, gmina Pakość dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00080581/4, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta zostanie wypłacona na żądanie następców prawnych Firma Żelazno Hurt Organizacja Sprzedaży Wyrobów Górnośląskich Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury, Spółka z ogr. odp. Odział w Bydgoszczy, ul. Kopernika 8 z siedzibą w Katowicach;
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w sprawie I Ns 91/21 wzywa następców prawnych wierzycieli hipotecznych do odbioru depozytu sądowego.