[start] [koniec]Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 27 lipca 2021 r. wydanym w sprawie I Ns 597/21 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Inowrocławskiemu – Domowi Pomocy Społecznej w Warzynie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 60,43 zł stanowiącej elementy masy spadkowej po zmarłym Józefie Gładkowskim, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie wypłacona spadkobiercom Józefa Gładkowskiego, po wykazaniu ich uprawnień prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia; 
Sąd Rejonowy w sprawie I Ns 597/21 wzywa spadkobierców Józefa Gładkowskiego do odbioru z depozytu sądowego kwoty 60,43 zł.