[start] [koniec]Kd-111-13/16

Wyniki
z przeprowadzenia trzeciego etapu postępowania konkursowego
na stanowisko asystenta sędziego


Komisja Konkursowa w składzie :

    Przewodniczący :     SSR Grzegorz Wiśniewski
    Sekretarz:                  SSR Agnieszka Henke-Nicewicz
    Członek Komisji:     SSR Alicja Lisiecka

       

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  10 maja 2016 r. trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna. Z trzeciego etapu konkursu maksymalnie  można było uzyskać 9 punktów.

Do trzeciego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych  3 kandydatów.
Stawili się wszyscy zakwalifikowani kandydaci.
Wyniki z przeprowadzonego trzeciego etapu konkursu były następujące:

1.    Pani Kinga Szot      -  9 pkt;
    
2.    Pan Stanisław Michalski -  8 pkt;

3.    Pani Joanna Biedrowska  -  5 pkt;

                                                                 


Po trzecim  etapie konkursu największą ilość punktów zdobyła i zakwalifikowana została  do zatrudnienia:

                                              
                                 II Etap                 III Etap                 Łącznie:
        Pani Kinga Szot                31 pkt                  9 pkt                       40 pkt  Komisja Konkursowa  na podstawie art. 12 pkt 2  ust. 2  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. (Dz.U.2013.1228) wyłoniła listę rezerwową, na której znalazły się dwie osoby:

        1. Pan Stanisław Michalski             29 pkt                8 pkt                       37 pkt  
        2. Pani Joanna Biedrowska            29 pkt                5 pkt                       34 pkt  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-13/16

Wyniki
z przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego
na stanowisko asystenta sędziego

Komisja Konkursowa w składzie :

    Przewodniczący :     SSR Grzegorz Wiśniewski
    Sekretarz:                  SSR Agnieszka Henke-Nicewicz
    Czlonek Komisji:     SSR Alicja Lisiecka

       
- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła  w dniu  10 maja 2016 r. egzamin pisemny, składający się z  36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden       z dwóch  tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata. Maksymalnie  można było uzyskać 36 pkt z części pisemnej 9 punktów.  Do trzeciego etapu konkursu  dopuszczani są kandydaci, którzy  uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych  11 kandydatów.
Stawiło się 4 kandydatów.

1.    Pani Joanna Biedrowska
2.    Pani Joanna Korn-Morawska
3.    Pan Stanisław Michalski
4.    Pani Kinga Szot

Nie stawili się:

1.    Pan Maciej Bober
2.    Pani Ewa Kalinowska
3.    Pan Maciej Kubacki
4.    Pani Magdalena Pencierzyńska
5.    Pani Monika Smolarek
6.    Pani Aleksandra Wadzińska
7.    Pani Karolina Wiśniewska

Wyniki z przeprowadzonego egzaminu były następujące:

1.    Pani  Joanna Biedrowska     -    część testowa 24  pkt;
                                                                 część pisemna 5 pkt;

2.    Pani Joanna Korn-Morawska  -  część testowa 16 pkt;
                                                                  część pisemna 5 pkt;

3.    Pan Stanisław  Michalski  -  część testowa 22 pkt;
                                                           część pisemna 7 pkt;

4.    Pani Kinga Szot       -  część testowa 24 pkt;
                                              część pisemna 7 pkt;


Wobec powyższego do trzeciego  etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby :

1.    Pani Kinga Szot
2.    Pan Stanisław Michalski
3.    Pani Joanna BiedrowskaKomisja ustaliła, że trzeci etap konkursu odbędzie się:
w dniu 10 maja  2016r. o godzinie 12.30 w sali  konferencyjnej

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111-13/16                                                                       Inowrocław, 28.04.2016 r.Wyniki z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego
       

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  28 kwietnia 2016r. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.


W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 11 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano  następujących kandydatów:

1. Pani Joanna Biedrowska;
2. Pan Maciej Bober;
3. Pani  Ewa Kalinowska;
4. Pani Joanna Korn – Morawska;
5. Pan Maciej Kubacki;
6. Pan Stanisław Michalski;
7. Pani Magdalena Pencierzyńska;
8. Pani Monika Smolarek;
9. Pani Kinga Szot;
10. Pani Aleksandra Wadzińska;
11. Pani  Karolina Wiśniewska;


Zgodnie z treścią ogłoszenia II etap  konkursu odbędzie się w dniu  w dniu 10 maja 2016r. o godzinie 10.00 - budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w pokój nr 119

--------------------------------------------------------------------------


Prezes

Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42

nr tel. 52 359-26-10

Kd – 111 – 13/16        
 Inowrocław,  dnia 06 kwietnia 2016 r.

 
 

O G Ł O S Z E N I E

 
            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015,  poz.  133 z późn. zmianami)  zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228)

 

o g ł a s z a m konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

 

 

  Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich;

2.  jest nieskazitelnego charakteru;

3.  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub zagraniczne uznane  w Polsce;

4.  ukończył 24 lata.


 Do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:


1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;

2.      własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej       i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4.      oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5.      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

7.      aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami  z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia 21 kwietnia 2016 r.:


 

1.    bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 119;

2.    nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs składa się z trzech etapów :

 
1.  etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2.  etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa  cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata;

3.  etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna

 

 Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 roku.


Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 10 maja 2016r. godz. 10.00 – budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu sala nr 119.

 

Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                        w Inowrocławiu

                                                                                                   SSR  Dorota Cyba-Prill