[start] [koniec]
Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10
Kd – 111 – 10/17
 
Inowrocław,  dnia 13  kwietnia 2017 r.
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015,  poz.  133 z późn. zmianami)  zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228)
 
o g ł a s z a m konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.
 
 
  Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1.
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.  jest nieskazitelnego charakteru;
3.  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub
zagraniczne uznane  w Polsce;
4.  ukończył 24 lata.

 Do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:
 
  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5.  oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
  7. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia 9 maja 2017 r.:
 
1.    bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 119;
2.    nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Konkurs składa się z trzech etapów :
 
  1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  2. etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa  cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata;
  3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna
 
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  16 maja 2017 roku.
 
Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 23 maja 2017r. godz. 10.00 – budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu sala nr 119.

 
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                             w Inowrocławiu
                                                                                                              SSR  Dorota Cyba-Prill