[start] [koniec]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-10/17                                                                        Inowrocław, 23.05.2017r.

 

 

Wyniki z przeprowadzenia drugiego  etapu postępowania konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego

                       

Komisja Konkursowa:

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła          w dniu  23 maja 2017r. egzamin pisemny, składający się z  36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden       z dwóch  tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata. Maksymalnie  można było uzyskać 36 pkt z części pisemnej 9 punktów.  Do trzeciego etapu konkursu  dopuszczani są kandydaci, którzy  uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

 

Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych  10 kandydatów.

 

Stawiło się 6 kandydatów.

 1. Pan Damian Kopaczewski
 2. Pani Joanna Korn-Morawska
 3. Pani Justyna Koseda
 4. Pan Krzysztof Sobieralski
 5. Pani Ewa Stodolnik
 6. Pan Michał Szwagrowski

 

Nie stawili się:

 1. Pani Aleksandra Kubiak
 2. Pani Hanna Lewandowska
 3. Pani Olga Michalska
 4. Pani Weronika Rysak

 

Wyniki z przeprowadzonego drugiego etapu konkursu były następujące:

1.    Pan Damian Kopaczewski             -    część testowa 22  pkt;     część pisemna 0 pkt;

2.   
Pani Joanna Korn-Morawska  -  część testowa 24 pkt;      część pisemna 5 pkt;

3.       Pani Justyna Koseda                      -  część testowa 26 pkt;     część pisemna 6 pkt;

4.      Pan Krzysztof  Sobieralski     -  część testowa 23 pkt;      część pisemna 0 pkt;

5.  Pani Ewa Stodolnik                  -  część testowa 23 pkt;       część pisemna 4 pkt;

6.  Pan Michał Szwagrowski         -  część testowa 26 pkt;       część pisemna 5 pkt;

Wobec powyższego do trzeciego  etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby :

1.           Pani  Justyna Koseda  - łącznie 32 pkt
2.           Pan Michał Szwagrowski – łącznie 31 pkt
3.           Pani Joanna Korn-Morawska – łącznie 29 pkt.

 

Komisja ustaliła, że trzeci etap konkursu odbędzie się:

w dniu 23 maja  2017r. o godzinie 12.45 w sali  konferencyjna


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-10/17                                                                                      Inowrocław, 16.05.2017r.

  Wyniki z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego

                       

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  16 maja 2017r. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 10 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano  następujących kandydatów:

 1. Pan Damian Kopaczewski;
 2. Pani Joanna Korn-Morawska;
 3. Pani Justyna Koseda;
 4. Pani  Aleksandra  Kubiak;
 5. Pani Hanna Lewadowska;
 6. Pani Olga Michalak;
 7. Pani Weronika Rysak;
 8. Pan Krzysztof Sobieralski;
 9. Pani Ewa Stodolnik;
 10. Pan Michał Szwagrowski

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia II etap  konkursu odbędzie się w dniu  w dniu             23 maja 2017r. o godzinie 10.00  - budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu      w pokój nr 119---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10
Kd – 111 – 10/17
 
Inowrocław,  dnia 13  kwietnia 2017 r.
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015,  poz.  133 z późn. zmianami)  zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228)
 
o g ł a s z a m konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.
 
 
  Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1.
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.  jest nieskazitelnego charakteru;
3.  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub
zagraniczne uznane  w Polsce;
4.  ukończył 24 lata.

 Do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:
 
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5.  oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia 9 maja 2017 r.:
 
1.    bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 119;
2.    nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Konkurs składa się z trzech etapów :
 
 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa  cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata;
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna
 
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  16 maja 2017 roku.
 
Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 23 maja 2017r. godz. 10.00 – budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu sala nr 119.

 
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                             w Inowrocławiu
                                                                                                              SSR  Dorota Cyba-Prill