W jaki sposób wyegzekwować należność zasądzoną od skazanego na rzecz pokrzywdzonego?

Jeżeli skazany dobrowolnie nie uiści orzeczonej kwoty na rzecz pokrzywdzonego, może on wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Wniosek taki należy sporządzić do Sądu, który wydał wyrok oraz dołączyć do niego odpis wyroku wcześniej doręczony przez Sąd oraz opłatę sądową w kwocie 6 zł. Po uzyskaniu odpisu wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności pokrzywdzony przekazuje tytuł wykonawczy Komornikowi w celu wszczęcia egzekucji.

Co należy zrobić aby otrzymać odpis orzeczenia?

W celu otrzymania odpisu orzeczenia należy złożyć wniosek, podając sygnaturę akt oraz adres wnioskodawcy. Odpis orzeczenia podlega opłacie w kwocie 6 zł za stronę uwierzytelnionego odpisu lub l zł za stronę kserokopii.

Jaki jest zakres udzielania informacji telefonicznie?

Pracownicy sekretariatu udzielają telefonicznie informacji na temat spraw rozpoznawanych w Wydziale w ograniczonym zakresie, w szczególności dotyczących: sygnatury akt sprawy, terminów rozpraw i posiedzeń, daty rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie oraz czynności dotyczących postępowania między instancyjnego.

Jak uzyskać zwrot kosztów podróży oraz utraconego zarobku?

Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie Sądu. Świadek winien należycie udokumentować wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów. W tym celu należy zachować bilety podróży, osoby podróżujące samochodem wypełniają stosowane oświadczenia na piśmie.
Świadkowi przysługuje również zwrot utraconego zarobku. W tym celu świadek winien przedłożyć stosowne zaświadczenie z zakładu pracy, stwierdzające zatrudnienie, wysokość utraconego zarobku oraz fakt, że dany dzień pobytu w Sądzie jest dniem nieobecnym i niepłatnym. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą takimi dokumentami jest kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia aktualnie opłaconych składek ZUS. Należności o których mowa wyżej przyznaje się na wniosek. Taki wniosek składa się wypełniając stosowne oświadczenie w sekretariacie Wydziału II Karnego.

Kto i kiedy ma prawo wglądu w akta sprawy?

Prawo do przeglądania akt sprawy mają strony postępowania, a więc Prokurator, obrońca, oskarżony, oskarżyciel posiłkowy oraz jego pełnomocnik. Pokrzywdzony o ile nie złoży oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego-nie ma możliwości zapoznania się z aktami, chyba że Przewodniczący wyrazi na to zgodę. Regulują to przepisy - art.156 i 157 kpk.


W jakich terminach należy złożyć odwołanie od postanowienia i wyroku?

W przypadku zaskarżenia wyroku w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku należy złożyć na piśmie do sądu, który wydał wyrok wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku biegnie od daty doręczenia mu wyroku.

W terminie zawitym 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem należy złożyć apelację do Sądu Okręgowego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego. W     przypadku zaskarżenia postanowienia zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Czy można się zwolnić z wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych?

W przypadku orzeczenia w miejsce kary grzywny zastępczej kary pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych skazany może się w każdym czasie zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.