[start] [koniec] Właściwość Sądu Pracy

Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed Sąd właściwości ogólnej pozwanego, czy pracodawcy, bądź przed Sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź przed Sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Czy pracownik wnoszący powództwo ponosi koszty sądowe?

Pracownik wnoszący powództwo nie ponosi kosztów sądowych, o ile wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50.000 złotych. Koszty te ponosi Skarb Państwa.

 

Co to jest wartość przedmiotu sporu?

 

  • przy kwotach pieniężnych - dochodzone roszczenie brutto,
  • przy uznaniu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za bezskuteczne i przywrócenie do pracy- roczne wynagrodzenie brutto,
  • przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok.
Czy są odpowiednie druki i kiedy pozew należy złożyć na druku?

Na formularzu urzędowym należy złożyć pozew w sprawach o roszczenia wynikające z umowy, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 złotych.

 

Kto może być pełnomocnikiem?


Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny, współuczestnik sporu, wstępni, małżonek, rodzeństwo oraz zstępni strony, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, jak również osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy powództwa na rzecz pracowników mogą wytaczać inspektorzy pracy oraz wstępować do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.

Pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony, a ubezpieczonego – także przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów.

Przez jaki okres można dochodzić roszczenia od pracodawcy?


Roszczeń pieniężnych pracownik może dochodzić w ciągu 3 lat od dnia wymagalności roszczenia.