[start] [koniec]Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10

 

Kd – 111 –3/18                                                           Inowrocław, dnia 26 stycznia 2018 r.

  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018,  poz. 23 t. j.)  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1913)

 

o g ł a s z a m

 

konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

 
I.          Wymagania:

 

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata;
 • zdał egzamin  sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki, radcowski lub ukończył aplikację sędziowską lub prokuratorską.

 
II.            Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

 

 • konkurs odbędzie się w dniu  6 marca  2018r. o godzinie  10.00 pokój 119               

w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.


III.            Oznaczenie konkursu:

 

 • Kd-111-3/18

 
IV.            Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu; zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.)
 • trzy aktualne  fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych  i  obywatelskich.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 
V.            Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

 • zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać  w terminie do dnia 14 lutego 2018r. ;
 • bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym pokój nr 119  lub
 • nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż  na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu.
 
VI.            Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.

 

     Praca konkursowa składa się z dwóch części:

1.      Testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;

2.      Trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.
 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t. j.) informuję, że:


1.     Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42,    88-100 Inowrocław;
2.   Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
3.      Zgromadzone  dane  osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
4.   Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie.

 

 

 

 

                                                                                                                                        SSR  Ewa Głowacka

                                                                                                                                       Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                              w Inowrocławiu