[start] [koniec]

Kd-111-22/18
                                                          Inowrocław, 09.07.2018r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu
na dwa wolne stanowiska referendarza sądowego
 w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w dniu 6 sierpnia  2018r.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły 26 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne  określone w ogłoszeniu.
Wobec powyższego do konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów w kolejności alfabetycznej:

Lp.    Nazwisko kandydata    Imię    Miejscowość zamieszkania
1.     Baranowska    Joanna    Bydgoszcz
2.     Bartoszewska    Katarzyna    Bydgoszcz
3.     Czajkowski    Maciej    Bydgoszcz
4.     Dobecki    Wojciech    Inowrocław
5.     Dudzik    Barbara    Bydgoszcz
6.     Jagła    Lucyna    Trzemeszno
7.     Janicka    Agnieszka    Toruń
8.     Jasińska    Lucyna    Chełmno
9.     Kajtek    Patryk    Osielsko
10.   Kamiński    Paweł    Toruń
11.   Koniuszek    Ewelina    Toruń
12.   Loll    Dominika    Chojnice
13.   Maciejewska    Justyna    Bydgoszcz
14.   Mielcarz    Aleksandra    Bydgoszcz
15.   Oburota    Jagoda    Piła
16.   Piotrowska    Karolina    Bydgoszcz
17.   Rabiczko    Monika    Toruń
18.   Sasin    Anna    Warszawa
19.   Sikacka    Ewelina    Ostróda
20.   Skrzeczowska    Anna    Bydgoszcz
21.   Szcześniak    Paulina    Poznań
22.   Szczukiewicz    Paweł     Szczecin
23.   Sztuba    Szymon    Toruń
24.   Tomczyk    Katarzyna    Toruń
25.   Wesołowski    Jarosław    Inowrocław
26.   Włottkowska    Maja    Bydgoszcz

Zgodnie z treścią ogłoszenia konkurs odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 , pokój nr 119.
W celu weryfikacji tożsamości prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu mogą posiadać przy sobie kodeksy z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz karnego (bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek), z których będzie można korzystać podczas rozwiązywania kazusów.

                                    Wiceprezes Sądu Rejonowego
                                          w  Inowrocławiu       
                                         SSR Alicja Lisiecka     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10

Kd – 111 –22/18                          
      Inowrocław,  dnia 12 czerwca 2018r.
 

O G Ł O S Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018,  poz. 23 t. j.)  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1913)

o g ł a s z a m

konkurs na dwa wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

I.    Wymagania:

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
-    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
-    jest nieskazitelnego charakteru;
-    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
-    ukończył 24 lata;
-    zdał egzamin  sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki, radcowski lub ukończył aplikację sędziowską lub prokuratorską.
 
II.    Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

-    konkurs odbędzie się w dniu  6 sierpnia  2018r. o godzinie  10.00 pokój 119 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.

III.    Oznaczenie konkursu:

-    Kd-111-22/18

IV.    Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

-    wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
-    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
-    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
-    trzy aktualne  fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
-    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych  i  obywatelskich.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

V.    Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

-    zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać  w terminie do dnia 3 lipca 2018r. ;
-    bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym pokój nr 119  lub
-    nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
-    oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
-    lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później niż  na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu.

VI.    Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.

     Praca konkursowa składa się z dwóch części:
1.    Testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;
2.    Trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.


KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Narutowicz 42.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.
 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 
Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).
 
                                                  SSR  Alicja Lisiecka     
                                        Wiceprezes Sądu Rejonowego
                                               w Inowrocławiu