W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych którym jest Pan Grzegorz Dziadkowiec, adres e-mail: iod@inowroclaw.sr.gov.pl

Zadania Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z art. 39 RODO):

1. Informowanie Administratora, jego pracowników oraz podmiotów przetwarzających, którym Administrator powierza przetwarzane przez siebie dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych;
2. Monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych, w tym również polityk i innej dokumentacji Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych;
3. Prowadzenie działań zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzenie działań kontrolnych i audytów w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych;
4. Udzielanie na żądanie Administratora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 rozporządzenia;
5. Współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Zadania Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z art. 47 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125)):

1. Informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych;
2. Prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania;
3. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami niniejszej ustawy oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;
4. Monitorowanie realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem;
5. Współpraca z Prezesem Urzędu;
6. Monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4, oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu stanu ich realizacji;
7. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38, oraz prowadzenie z Prezesem Urzędu konsultacji we wszelkich innych sprawach;
8. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie przysługujących jej praw;
9. Przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w przypadku, o którym mowa w art. 37, oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń;
10. Sporządzanie i przekazywanie administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły, sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych.
 

Ochrona danych osobowych w zakresie związanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

Ochrona danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Regulamin bezpieczeństwa i porządku w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu