[start] [koniec]


Kd-111-32/18

                                                                                                           Inowrocław, 30.11.2018 r.

 

Wyniki

postępowania konkursowego na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

 

Komisja Konkursowa:       

     

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – Komisja Konkursowa  przeprowadziła w dniu 30 listopada 2018 r. egzamin pisemny, obejmujący test składający się z 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego; trzech kazusów, których rozwiązanie polegało na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego. Maksymalnie  można było uzyskać 60 punktów z części testowej oraz 18  punktów z kazusów.


Stawiło się 8  niżej wymienionych kandydatów zakwalifikowanych
do konkursu:

1. Baranowska Joanna
2. Czajkowski Maciej
3. Kawecki Marcin
4. Koniuszek Ewelina
5. Maciejewska Justyna
6. Pietrzak-Zwolińska Justyna
7. Skrzeczowska Anna
8. Włottkowska Maja

 

Wyniki z przeprowadzonego konkursu były następujące:

Lp.

Nazwisko kandydata

Imię

Ilość punktów

test

Ilość punktów kazusy

Łączna ilość punktów

w konkursie

  1.       

Baranowska

Joanna

41

9

50

  2.       

Czajkowski

Maciej

44

18

62

  3.       

Kawecki

Marcin

42

10

52

  4.       

Koniuszek

Ewelina

49

14

63

  5.       

Maciejewska

Justyna

41

17

58

  6.       

Pietrzak-Zwolińska

Justyna

45

7

52

  7.      

Skrzeczowska

Anna

51

16

67

  8.

Włottkowska

Maja

43

16

59

 

W wyniku zakończenia procedury konkursowej Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia  kandydaturę: Pani Anny Skrzeczowskiej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów określoną w § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r.  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1913).

 

Komisja  konkursowa wyłoniła listę rezerwową, na której znalazła się jedna osoba:

 1. Koniuszek Ewelina

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-32/18                                                                                                             Inowrocław, 22.11.2018 r.


 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu

na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego

 w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w dniu 30 listopada 2018r.

 

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 14 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne  określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów w kolejności alfabetycznej:

 

Lp.

Nazwisko kandydata

Imię

Miejscowość zamieszkania

1.       

Antkowiak-Skoczylas

Izabela

Inowrocław

2.       

Baranowska

Joanna

Bydgoszcz

3.       

Czajkowski

Maciej

Rojewo

4.       

Górska

Magdalena

Bydgoszcz

5.       

Kamiński

Paweł

Toruń

6.       

Kawecki

Marcin

Bydgoszcz

7.       

Koniuszek

Ewelina

Toruń

8.       

Maciejewska

Justyna

Bydgoszcz

9.       

Mielcarz

Aleksandra

Bydgoszcz

10.   

Pietrzak-Zwolińska

Justyna

Krasiczyn

11.   

Puk

Marcin

Gniezno

12.   

Rabacha

Sandra

Bydgoszcz

13.   

Skrzeczowska

Anna

Bydgoszcz

14.   

Włottkowska

Maja

Bydgoszcz

 

       Zgodnie z treścią ogłoszenia konkurs odbędzie się w dniu 30 listopada 2018r. godz. 10.00  w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 , pokój nr 119.

W celu weryfikacji tożsamości prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.

      Kandydaci dopuszczeni do konkursu mogą posiadać przy sobie kodeksy z zakresu prawa cywilnego oraz prawa handlowego (bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek), z których będzie można korzystać podczas rozwiązywania kazusów.

 

 

                                                                                                                                             Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                                   w  Inowrocławiu

 

                                                                                                                                                 SSR Ewa Głowacka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10

 

Kd – 111 –32/18                                                                           Inowrocław,  dnia 22 października 2018 r.

  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Działając na podstawie art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018,  poz. 23 t. j.)  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1913)

 

o g ł a s z a m

 

konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

 
I.          Wymagania:
Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata;
 • zdał egzamin  sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki, radcowski lub ukończył aplikację sędziowską lub prokuratorską.
 
II.            Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

 • konkurs odbędzie się w dniu  30 listopada 2018r. o godzinie 10.00 pokój 119 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III.            Oznaczenie konkursu:
 
 • Kd-111-32/18
 
IV.            Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia);
 • trzy aktualne  fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych  i  obywatelskich.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

V.            Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:
 • zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać  w terminie do dnia 15 listopada 2018r. ;
 • bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym pokój nr 119  lub
 • nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
 
VI.            Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.
 
    
Praca konkursowa składa się z dwóch części:

1. Testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;
2. Trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             SSR  Ewa Głowacka
                                                                                                                                       Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                                              w Inowrocławiu

KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI 
 
Realizując obowiązek administratora określony w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
1) Obowiązki Administratora danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Siedziba: ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław Telefon: (52)-359-26-00  Adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Grzegorz Dziadkowiec.
Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 
3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy w Sądzie na podstawie   art. 6 ust. 1 pkt a/b/c RODO;
4)   Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom;
5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji   w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy); 
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa w związku z zatrudnieniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę oraz zatrudnienia. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
     decyzji oraz profilowaniu.
  
 
 
 
 
           

 
   (imię / imiona i nazwisko kandydata)
 
O Ś W I A D C Z E N I E
 
                        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:
 • liście motywacyjnym,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariuszu osobowym,
 • oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
 • oświadczeniu o braku prowadzonych postępowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji
na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….
 
 
 
......................................................................          ........................................................................
             (miejscowość, data)                                                                          (czytelny podpis)