[start] [koniec]Kd-111-35/18    
                                                       Inowrocław, 4 grudnia  2018r.
WYNIKI
z przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego

Komisja Konkursowa:

Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 31/2018 z dnia 6 listopada 2018r. na staż urzędniczy w Sądzie   Rejonowym w Inowrocławiu – dwa wolne stanowiska  stażysty w wymiarze pełnego  etatu w wydziale orzeczniczym  – przeprowadziła w dniu  4 grudnia 2018r. egzamin praktyczny dla kandydatów  na w/w stanowiska. Każda z osób otrzymała do wykonania 2 zadania: zadanie 1: pytania teoretyczne,  zadanie 2: zadanie praktyczne, polegające na wypełnieniu wniosku o wpis w księdze wieczystej. Łącznie za drugi etap konkursu można było uzyskać 10 punktów tj. 8,00  punktów za pytania teoretyczne,  2,00  punkty za zadanie 2.

Stawiło  się 21 spośród  zakwalifikowanych  do drugiego etapu konkursu kandydatów.   

Nie stawili się:
1.    Patryk Łechtański
2.    Monika Stefańska

Wyniki z przeprowadzonego  w dniu 4 grudnia 2018r. II etapu konkursu :

1.      Marta Błońska               8,50
2.      Agata Ciapka                8,50
3.      Aneta Czekała             10,00
4.      Agnieszka Czerniak       9,00
5.      Anna Dopierała              5,50
6.      Monika Gralak               8,00
7.      Agata Kopydłowska        9,00
8.      Monika Kos                   9,00
9.      Katarzyna Lubocha         3,50
10.    Marta Maksim              10,00
11.    Monika Padoł                 7,00
12.    Edyta Pawłowska            8,00
13.    Adrian Piwek                10,00
14.    Marta Sońta                   7,00
15.    Sylwia Stachowiak           9,50
16.    Paulina Szewczyk            8,50
17.    Piotr Turowski                 7,50
18.    Paweł Wabich                 9,50
19.    Sylwia Witczak                8,00
20.    Małgorzata Wronowska    7,00
21.    Dominika Żarnowska       4,00

Do III etapu konkursu zakwalifikowało się 18  kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę punktów (co najmniej  60% ogólnej punktacji) w kolejności alfabetycznej    

1.     Marta Błońska        
2.     Agata Ciapka                    
3.     Aneta Czekała            
4.     Agnieszka Czerniak        
5.     Monika Gralak        
6.     Agata Kopydłowska        
7.     Monika Kos            
8.     Marta Maksim        
9.     Monika Padoł            
10.    Edyta Pawłowska        
11.    Adrian Piwek            
12.    Marta Sońta            
13.    Sylwia Stachowiak        
14.    Paulina Szewczyk        
15.    Piotr Turowski        
16.    Paweł Wabich            
17.    Sylwia Witczak        
18.    Małgorzata Wronowska    

           
Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia III etap konkursu odbędzie się:
w dniu 11 grudnia  2018 r. o godzinie  9.00 pokój 119.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            Inowrocław, 27.11.2018 r.

 

Kd-111-35/18

D-0122-31/18

Wyniki  pierwszego etapu postępowania konkursowego

 

Komisja Konkursowa w składzie:                            

Komisja podjęła decyzję o wyborze ze swojego grona Przewodniczącego Komisji w osobie: Joanny Kanarkowskiej oraz sekretarza komisji w osobie Sylwii Kozar.

- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 31/2018 z dnia 6 listopada  2018r.  na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  - 2 wolne stanowiska stażysty w wymiarze pełnego etatu  w wydziale orzeczniczym  – komisja dokonała na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2018 roku przeglądu zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, jak również wymagań  niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs:

Sprawdzeniu poddano istnienie:

1.         podania o przyjęcie do pracy,
2.         życiorysu z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.         kwestionariusza osobowego według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
4.         kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.         oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.         oświadczenia o niekaralności,
7.         oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8.         podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły 23 zgłoszenia, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu, jak również niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano 23 osoby:

1.           Pani Marta Błońska
2.           Pani Agata Ciapka
3.           Pani Aneta Czekała
4.           Pani Agnieszka Czerniak
5.           Pani Anna Dopierała
6.           Pani Monika Gralak
7.           Pani Agata Kopydłowska
8.           Pani Monika Kos
9.           Pani Katarzyna Lubocha
10.       Pan Patryk Łechtański
11.       Pani Marta Maksim
12.       Pani Monika Padoł
13.       Pani Edyta Pawłowska
14.       Pan Adrian Piwek
15.       Pani Marta Sońta
16.       Pani Sylwia Stachowiak
17.       Pani Monika Stefańska
18.       Pani Paulina Szewczyk
19.       Pan Piotr Turowski
20.       Pan Paweł Wabich
21.       Pani Sylwia Witczak
22.       Pani Małgorzata Wronowska
23.       Pani Dominika Żarnowska

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:

w dniu 4 grudnia 2018 r. o godzinie 9.00  pokój nr 119

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kd-111-35/18
D-0122-31/18                     
        
Zarządzenie Nr 31/2018
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
z dnia 6 listopada  2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – 2 wolne stanowiska stażysty w wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – w wymiarze pełnego etatu

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy – 2 wolne stanowiska stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego  wymiaru czasu pracy.


1. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

1.    pełna zdolność do czynności prawnych,
2.    nieposzlakowana opinia,
3.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5.    brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.    wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,
7.    znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego  i bezbłędnego pisania na komputerze,

2. Wymagania dodatkowe:

1.    umiejętność pracy w zespole,
2.    komunikatywność,
3.    operatywność, dobra organizacja pracy,
4.    wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5.    systematyczność, odporność na stres,
6.    doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.
7.    znajomość systemu EBKW.

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:

1.    Dokonywanie projektów wpisów w księdze wieczystej,
2.    Przygotowywanie zawiadomień o dokonywanych wpisach ,
3.    Przygotowywanie informacji, redagowanie pism dotyczących pracy wydziału,
4.    Obsługa archiwum wydziału.

4. Wymagane dokumenty:

Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1.    podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
2.    własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);
4.    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu podczas konkursu)
5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
6.    świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
7.    oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8.    oświadczenie o niekaralności,
9.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia);

           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój nr 119 albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

5. Termin składania dokumentów do dnia 20 listopada  2018r.

6.  Konkurs składa się z trzech etapów:

1.    etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
2.    etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (test wiedzy), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
3.    etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl).
    Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu.

8.    Dane informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 27 listopada 2018 r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 4 grudnia 2018r.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 11 grudnia 2018r.
                                                                                    
                                                                                       Dyrektor
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Karol Adamski
KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI  

Realizując obowiązek administratora określony w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
1) Obowiązki Administratora danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Siedziba: ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław Telefon: (52)-359-26-00  Adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Grzegorz Dziadkowiec.
Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy w Sądzie na podstawie   art. 6 ust. 1 pkt a/b/c RODO;
4)   Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom;
5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji   w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy);  
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa w związku z zatrudnieniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę oraz zatrudnienia. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu  
     decyzji oraz profilowaniu.