[start] [koniec]


Kd-111-7/19    
D-0122-12/19        
                    
                                     Inowrocław, 06.05.2019r.

WYNIKI
z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego

Komisja Konkursowa:  
- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 11/2019 z dnia 11 kwietnia 2019r. na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - 1 wolne stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu w wydziale orzeczniczym – dokonała na posiedzeniu w dniu 6 maja 2019 roku przeglądu zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, jak również wymagań  niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs:

Sprawdzeniu poddano istnienie:
1.    podania o przyjęcie do pracy,
2.    życiorysu z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.    kwestionariusza osobowego według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości,
4.    kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.    oświadczenia o niekaralności,
7.    oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8.    podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 12 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu, jak również niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano 12 osób:
1.    Pani Marta Błońska
2.    Pani Magdalena Buczkowska
3.    Pani Marta Gralak
4.    Pani Magdalena Dybała - Kozińska
5.    Pani Beata Klimko
6.    Pani Monika Kos
7.    Pani Patrycja Kuder
8.    Pani Aleksandra Łęczycka
9.    Pani Wioletta Mazur
10.    Pani Aleksandra Mentlewicz
11.    Pani Monika Pawłowska
12.    Pani Marta Sońta

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:

w dniu 14 maja 2019r. o godzinie 9.00 pokój nr 119


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-7/19
D-0122-11/19                     
        


Zarządzenie Nr 11/2019
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
z dnia 11 kwietnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty  w wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – w wymiarze pełnego etatu

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy.

1. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:
1. pełna zdolność do czynności prawnych,
2. nieposzlakowana opinia,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. rak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,
7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego  i bezbłędnego pisania pod dyktando na komputerze,
8. doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.

2. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. operatywność, dobra organizacja pracy,
4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5. systematyczność, odporność na stres,
6. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pracą biurową w jednostce sądownictwa lub prokuratury.
7. Znajomość systemu CURRENDA.

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:
1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
2. wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, redagowanie pism,
3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4. sporządzanie wokand,
5. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1. podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
2. własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (wzór kwestionariusza).
4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
6. świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
7. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o niekaralności,
9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia).

   Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój nr 119 albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

5. Termin składania dokumentów do dnia 25 kwietnia 2019r.

6.  Konkurs składa się z trzech etapów:

1. etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
2. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (test wiedzy oraz zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
3. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl).
    Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od  przeprowadzenia konkursu .

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 06 maja 2019r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 14 maja 2019r.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 21 maja 2019r.


                                                                                             Dyrektor       
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
                 Karol Adamski   KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI  

Realizując obowiązek administratora określony w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

1) Obowiązki Administratora danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Siedziba: ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław Telefon: (52)-359-26-00  Adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Grzegorz Dziadkowiec.
Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy w Sądzie na podstawie   art. 6 ust. 1 pkt a/b/c RODO;

4)   Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom;

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy);  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa w związku z zatrudnieniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę oraz zatrudnienia. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.   
 
 

            
 
   (imię / imiona i nazwisko kandydata)


O Ś W I A D C Z E N I E

        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:
•    liście motywacyjnym,
•    curriculum vitae,
•    kwestionariuszu osobowym,
•    oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
•    oświadczeniu o braku prowadzonych postępowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji
na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….