Kd-111-31/19                                                                      Inowrocław, 20.11.2019r.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w dniu 29 listopada 2019r. W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły 22 zgłoszenia, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne  określone w ogłoszeniu.
Wobec powyższego do konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów w kolejności alfabetycznej:

Lp.

Nazwisko kandydata

Imię

Miejscowość zamieszkania

 1. 1.       

Dudkiewicz

Monika

Bydgoszcz

 1. 2.       

Eksterowicz

Joanna

Bydgoszcz

 1. 3.       

Franas

Hubert

Toruń

 1. 4.       

Gill – Juda

Marta

Bydgoszcz

 1. 5.       

Krawczyk

Stanisław

Kalisz

 1. 6.       

Kulik

Joanna

Aleksandrów Kujawski

 1. 7.       

Lewandowska

Hanna

Toruń

 1. 8.       

Maciejewska

Justyna

Bydgoszcz

 1. 9.       

Magusiak – Lewandowska

Agnieszka

Bydgoszcz

 1. 10.   

Orlewski

Bartosz

Bydgoszcz

 1. 11.   

Pietrzak – Stępień

Karolina

Bydgoszcz

 1. 12.   

Pietrzak – Zwolińska

Justyna

Bydgoszcz

 1. 13.   

Pokorska

Paulina

Inowrocław

 1. 14.   

Schulz

Radosław

Grudziądz

 1. 15.   

Seweryn

Karol

Luboń

 1. 16.   

Sójka

Beata

Mirków

 1. 17.   

Stwora

Maciej

Wrocław

 1. 18.   

Tomczyk

Katarzyna

Bydgoszcz

 1. 19.   

Wasilewska

Małgorzata

Bydgoszcz

 1. 20.   

Więcławska - Jerzmanowska

Malwina

Toruń

 1. 21.   

Zdradzińska

Katarzyna

Radomin

 1. 22.   

Złotnicka

Monika

Bydgoszcz


Zgodnie z treścią ogłoszenia konkurs odbędzie się w dniu 29 listopada 2019r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 , pokój nr 119.
W celu weryfikacji tożsamości prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu mogą posiadać przy sobie kodeksy z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz karnego (bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek), z których będzie można korzystać podczas rozwiązywania kazusów.

                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego
                                      w  Inowrocławiu

                                      SSR Ewa Głowacka
[start] [koniec]
Kd – 111 –31/19
                                 Inowrocław, dnia 24 października 2019r.
 
Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42

O G Ł O S Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018,  poz. 23 t. j.)  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2018r., poz. 769 j.t.)

o g ł a s z a m

konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

I.    Wymagania:
Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
-    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
-    jest nieskazitelnego charakteru;
-    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
-    ukończył 24 lata;
-    zdał egzamin  sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki, radcowski lub ukończył aplikację sędziowską lub prokuratorską.
 
II.    Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
-    konkurs odbędzie się w dniu 29 listopada  2019r. o godzinie  10.00 pokój 119 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.

III.    Oznaczenie konkursu:
    Kd-111-31/19

IV.    Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:
-    wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
-    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
-    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia);
-    trzy aktualne  fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
-    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych  i  obywatelskich.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

V.    Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:
-    zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać  w terminie do dnia 13 listopada 2019r. ;
-    bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym pokój nr 119  lub
-    nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
-    oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
-    lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później niż  na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu.

VI.    Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.

     Praca konkursowa składa się z dwóch części:
1.    Testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;
2.    Trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.


                                              SSR  Ewa Głowacka      
                                        Prezes Sądu Rejonowego
                                               w Inowrocławiu       


 KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI  

Realizując obowiązek administratora określony w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
1) Obowiązki Administratora danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Siedziba: ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław Telefon: (52)-359-26-00  Adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Grzegorz Dziadkowiec.
Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy w Sądzie na podstawie   art. 6 ust. 1 pkt a/b/c RODO;
4)   Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom;
5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji   w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy);  
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa w związku z zatrudnieniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę oraz zatrudnienia. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu  
     decyzji oraz profilowaniu.   
 
 

   (imię / imiona i nazwisko kandydata)
O Ś W I A D C Z E N I E

        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:
•    liście motywacyjnym,
•    curriculum vitae,
•    kwestionariuszu osobowym,
•    oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
•    oświadczeniu o braku prowadzonych postępowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji
na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….
             (miejscowość, data)                                      (czytelny podpis)