[start] [koniec]
Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10

Kd – 111 –26/20

Inowrocław,  dnia 8 września 2020r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020,  poz.  365 j. t.) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228)

 

o g ł a s z a m konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

 

 

  Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub zagraniczne uznane  w Polsce;

4. ukończył 24 lata.

 Do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:

 

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia w załączniku);
 7. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia 12 października 2020 r.:

 

1.    bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 119;

2.    nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs składa się z trzech etapów : 

 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa  cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata;
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  16 października 2020 roku.

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 26 października 2020r. godz. 10.00 – budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu sala nr 119. 

                                                                                                                                                                                                               SSR  Ewa Głowacka
                                                                                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                                                              w Inowrocławiu

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu są w zakresie realizowanych zadań  Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
  Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu urzędują w siedzibie sądu: 
  ul. Narutowicza 42; 88-100 Inowrocław; Telefon: (52)-359-26-00
  adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl;.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest : Grzegorz Dziadkowiec.
  Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji/konkursu a po jej/jego zakończeniu —w celach obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

        a) Dla asystentów sędziów - w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, wizerunku i dane o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 22] § 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm., art. 155 3 i art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2020 r., poz. 365 ze zm., oraz § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego, Dz.U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

        b) Dla kandydatów na urzędników - w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, a także danych o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 22' 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm., art. 4 ust. 4 — 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

        c) Dla wszystkich kandydatów - w pozostałym zakresie — jest możliwe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i tym samym i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji   w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy);

7. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu prawo:

    1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 15 — 17 RODO;

    2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

    3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 — 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz wskazanych wyżej przepisach szczególnych jest obowiązkowe, zaś podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

10. Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

   (imię / imiona i nazwisko kandydata)

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

                        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:

 • liście motywacyjnym,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariuszu osobowym,
 • oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
 • oświadczeniu o braku prowadzonych postepowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji

na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….

 

 

       ………………………………………….                                                                  ...................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                              (czytelny podpis)