W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego (26/2015)

                                                                                 Inowrocław, 08 września 2015 r.
Kd-111-31/15
D-0122-26/15
                                  
                                                          

Wyniki III etapu konkursu oraz zakończenia postępowania konkursowegona zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności – 2 stanowiska w wymiarze pełnego etatu, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 26/2015   z dnia 7 sierpnia 2015r.


Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 26/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności – 2 stanowiska w wymiarze pełnego etatu przeprowadzono w dniu 7 września 2015 r. rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na w/w stanowiska, w trakcie której oceniano doświadczenie zawodowe, umiejętności   i predyspozycje kandydata, dotyczące umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowiskach pracy, którego konkurs dotyczy, a także umiejętności interpersonalne, zwłaszcza w zakresie prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia podejmowania decyzji, dyspozycyjności. Łącznie za trzeci etap konkursu można było uzyskać 9 punktów.

 
Stawiło się 4 spośród 4 zakwalifikowanych kandydatów.

Wyniki z przeprowadzonego w dniu 8 września 2015 r. III etapu konkursu :


1.           Krzysztof Jankowski             9,0

2.           Hanna Lewandowska            7,5

3.           Kinga Wołowicka                  2,0

4.           Anna Wróbel                       6,0

           
Po zakończeniu postępowania konkursowego najwięcej punktów zdobyli:
 

                                                    III Etap                 II Etap                  Łącznie:

                                                    (ustny)                  (pisemny)
 1. Hanna Lewandowska   10 pkt                7,5 pkt             17,5 pkt 
 2. Krzysztof Jankowski    7,5 pkt                9,0 pkt             16,5 pkt

 

Komisja Konkursowa na podstawie przepisu art. 3 b ust. 5 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury wyłoniła listę rezerwową, na której znalazła się jedna osoba:

 
                                                        III Etap                 II Etap                Łącznie:
                                                           (ustny)                  (pisemny)
 1. Anna Wróbel                        6,0 pkt          6,0 pkt            12,00 pkt

Lista rezerwowa jest ważna do następnego konkursu, nie dłużej niż do dnia 31.12.2015r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Inowrocław, 1 września 2015 r.
Kd-111-31/15
D-0122-26/15
                                  
 
                                                          

Wyniki II etapu konkursu na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności – 2 stanowiska  w wymiarze pełnego etatu, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.


Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 26/2015 z dnia 7 sierpnia 2015r. na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności – 2 stanowiska w wymiarze pełnego etatu – przeprowadzono w dniu 1 września 2015r. egzamin praktyczny dla kandydatów na w/w stanowiska. Każda z osób otrzymała do wykonania 2 zadania: zadanie 1: test teoretyczny oraz zadanie 2: pisemne  przy jednostce komputerowej  w formie dyktanda. Łącznie za drugi etap konkursu można było uzyskać 10 punktów tj. 5 punktów za testoraz 5 punktów za dyktando.

 
Stawiło się 7 spośród 7   zakwalifikowanych kandydatów.


Wyniki z przeprowadzonego w dniu 1 września 2015r. II etapu konkursu :


1.                    Krzysztof Jankowski             7,50

2.                    Hanna Lewandowska           10,00

3.                    Beata Pakulska                       2,75

4.                    Michał Perko                         2,75

5.                    Monika Wiśniewska               3,75

6.                    Kinga Wołowicka                 6,75

7.                    Anna Wróbel                         6,00

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowały się cztery osoby, które zdobyły największą liczbę punktów (co najmniej 60% ogólnej punktacji)

           

1.      Hanna Lewandowska

2.      Krzysztof Jankowski

3.      Kinga Wołowicka

4.      Anna  Wróbel                       

            

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia III etap konkursu odbędzie się:

w dniu 8 września 2015r. o godzinie 10.00 pokój 119.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-31/15
D-0122-26/15
                                                                                                    Inowrocław, 25.08.2015 r.
 

Wyniki I etapu konkursu na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – 2 stanowiska w wymiarze pełnego etatu,

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 26/2015 z  dnia 7 sierpnia 2015 r.W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 7 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.


Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby :

 

1.           Krzysztof Jankowski;

2.           Hanna Lewandowska;

3.           Beata Pakulska;

4.           Michał Perko;

5.           Monika Wiśniewska;

6.           Kinga Wołowicka;

7.           Anna Wróblel

 

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:

w dniu 1 września 2015r. o godzinie 10.00 pokój nr 119

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111-31/15
D-0122-26/15                                                                             
                       
 
 
Zarządzenie Nr 26/2015
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 
z dnia 7 sierpnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy - 2 stanowiska w wymiarze pełnego etatu

 


O G Ł O S Z E N I EDyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony tj. czas usprawiedliwionej nieobecności urzędnika w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy w wydziałach orzeczniczych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – 2 stanowiska.

 
1. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

1.      pełna zdolność do czynności prawnych,

2.      nieposzlakowana opinia,

3.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

4.      niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5.      brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6.      wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem

7.      znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego  pisania na komputerze

8       doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.

 
2. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność,
 3. operatywność, dobra organizacja pracy,
 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. systematyczność, odporność na stres.
 
 
3. Do zadań należeć będzie, m.in.:

1.    wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,

2.    wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, redagowanie pism,

3.    protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,

4.    sporządzanie wokand,

5.    gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

 
4. Wymagane dokumenty:

Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1.    podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)

2.    własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);

4.    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu podczas konkursu)

5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

6.    świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

7.    oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

8.    oświadczenie o niekaralności,

9.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10.  podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 
5. Termin składania dokumentów do dnia 18 sierpnia  2015r.
 
6.   Konkurs składa się z trzech etapów:
 
 1. etap pierwszy – polega na dokonaniuselekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
 2. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 3. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sadu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl. ).

       Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie niezwłocznie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015r.

 
8.    Dane informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.
 

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 25 sierpnia  2015r.

Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 1 września 2015r.

Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 8 września  2015r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
        Maria Radzimska
 
 

  Do pobrania:
kwestionariusz osobowy

Powiadom znajomego