W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego Kd 111–16/16

Kd-111-16/16           
                           Inowrocław, 21.06.2016r.

         
Wyniki postępowania konkursowego na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący     SSR Alicja Lisiecka  
Członkowie      SSR Ryszard Owczarzak
                           SSR Ewa Głowacka

Przewodniczący komisji wyznaczył na sekretarza komisji Panią SSR Ewę Głowacką

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  21 czerwca 2016r. egzamin pisemny, składający się z  36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz dwóch kazusów, po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Maksymalnie  można było uzyskać 36 punktów z części testowej oraz 12  punktów z kazusów.

Nie stawiło się siedmioro  niżej wymienionych  kandydatów zakwalifikowanych
do konkursu:

1.    Agnieszka Bernadowicz-Woropaj
2.    Adam  Cyranik
3.    Joanna  Dubij
4.    Małgorzata Kosińska
5.    Kacper Kwasiborski
6.    Karolina Piotrkowska
7.    Łukasz Piotrowski

Wyniki z przeprowadzonego konkursu były następujące:

Lp.    Nazwisko kandydata / Imię / Ilość punktów test / Ilość punktów kazusy / Łączna ilość punktów w konkursie   

1.        Dudzik    Małgorzata    28    5    33   
2.        Jabłońska    Aneta    30    11    41   
3.        Janicka    Agnieszka    27    0    27   
4.        Jarmuż    Karolina    16    7    23   
5.        Kentzer-Rudzka    Malwina    24    7    31   
6.        Koc    Stanisław    29    3    32   
7.        Konopiński    Sławomir    24    2    26   
8.        Malinowska    Agata    23    4    27   
9.        Miąsko    Aleksandra    27    11    38   
10.        Sienkiewicz    Damian    24    1    25   
11.        Skrzeczowska    Anna    27    6    33   
12.        Sosnowska     Dorota    27    9    36   


W wyniku zakończenia procedury konkursowej Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia  kandydaturę Pani Anety Jabłońskiej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów określoną w § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2012.331)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kd-111-16/16                                                                                   Inowrocław, 10.06.2016r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu
na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego
 w Sądzie Rejonowym w dniu 21 czerwca 2016r.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły 19 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne  określone w ogłoszeniu.
Wobec powyższego do konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów w kolejności alfabetycznej:

Lp.    Nazwisko kandydata    Imię    Miejscowość zamieszkania
1.        Bernadowicz-Woropaj    Agnieszka    Bydgoszcz
2.        Cyranik    Adam    Poznań
3.        Dubij    Joanna    Białystok
4.        Dudzik    Małgorzata    Płużnica
5.        Jabłońska    Aneta    Toruń
6.        Janicka    Agnieszka    Bydgoszcz
7.        Jarmuż    Karolina    Toruń
8.        Kentzer-Rudzka    Malwina    Toruń
9.        Koc    Stanisław    Inowrocław
10.        Konopiński     Sławomir    Inowrocław
11.        Kosińska    Małgorzata    Słubice
12.        Kwasiborski    Kacper    Olsztyn
13.        Malinowska    Agata    Stargard
14.        Miąsko    Aleksandra    Bydgoszcz
15.        Piotrkowska    Karolina    Bydgoszcz
16.        Piotrowski    Łukasz    Poznań
17.        Sienkiewicz    Damian    Bydgoszcz
18.        Skrzeczowska    Anna    Radzyń Chełmiński
19.        Sosnowska     Dorota    Wylatowo

Zgodnie z treścią ogłoszenia konkurs odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 , pokój nr 119.
W celu weryfikacji tożsamości prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.
Kandydaci dopuszczeni do konkursu mogą posiadać przy sobie kodeksy z zakresu prawa cywilnego oraz prawa handlowego (bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek), z którym będzie można korzystać podczas rozwiązywania kazusów.


                                    Prezes Sądu Rejonowego
                                          w  Inowrocławiu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10

Kd – 111 –16/16                                                            Inowrocław,  dnia 06.05.2016 r.
 


O G Ł O S Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 149 § 1 oraz art. 149 a  § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015,  poz. 133 z późn. zmianami)  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012r., poz. 331)

o g ł a s z a m

konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

I.    Wymagania:

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata;
 • ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa  i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski 1.
 
II.    Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

 • konkurs odbędzie się w dniu  21 czerwca  2016r. o godzinie  10.00 pokój 119 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.

III.    Oznaczenie konkursu:

 • Kd-111-14/16

IV.    Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim bądź referendarskim;
 • oświadczenie o obywatelstwie  polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych  i obywatelskich
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 • trzy aktualne  fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

V.    Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:


 • zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać  w terminie do dnia 6 czerwca  2016r. ;
 • bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym pokój nr 119  lub
 • nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później niż  na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu.

VI.    Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.
 
     Praca konkursowa składa się z dwóch części:
 
1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postepowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego,
2. dwóch kazusów, których rozwiązanie będzie polegało na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

………………………..
1 Zgodnie z art. 66 ust l ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. 2012.1230 j.t.) warunek określony w art. 149 § l pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.
                                    
    SSR  Dorota Cyba-Prill
                                     
  Prezes Sądu Rejonowego
                                        
      w Inowrocławiu

Powiadom znajomego