W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Wyniki

z przeprowadzenia trzeciego etapu postępowania konkursowego
na stanowisko asystenta sędziego
 

Komisja Konkursowa:

           

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  22 maja 2018 r. trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna. Z trzeciego etapu konkursu maksymalnie  można było uzyskać 9 punktów.


Do trzeciego etapu konkursu został zakwalifikowany 1 kandydat -  Pan Maciej Kubacki.

 

Wyniki z przeprowadzonego trzeciego etapu konkursu były następujące:


    

 1.   Pan Maciej Kubacki  -  9 pkt;

                                                                 

Po trzecim  etapie konkursu Pan Maciej Kubacki zdobył poniższą ilość :

 

                                                               II Etap                 III Etap                 Łącznie:

                         

Pan Maciej Kubacki                              31 pkt                  9 pkt                       40 pkt 

W wyniku zakończenia procedury konkursowej Pan Maciej Kubacki  został zakwalifikowany do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego wobec uzyskania wymaganej liczby punktów określonej w § 8 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111-15/18

 

Wyniki

z przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego
na stanowisko asystenta sędziego

Komisja Konkursowa:

                       

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  22 maja 2018 r. egzamin pisemny, składający się z  36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch  tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata. Maksymalnie  można było uzyskać 36 pkt z części pisemnej 9 punktów.  Do trzeciego etapu konkursu  dopuszczani są kandydaci, którzy  uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.


Do drugiego etapu konkursu został zakwalifikowany  jeden kandydat:

 

Pan Maciej Kubacki., który stawił się w dniu dzisiejszym.

 

Wyniki z przeprowadzonego egzaminu były następujące:


 

Pan Maciej Kubacki                -  część testowa 25 pkt;

                                                         część pisemna 6 pkt;

 

Wobec powyższego Pan Maciej Kubacki został zakwalifikowany do  trzeciego  etapu


Komisja ustaliła, że trzeci etap konkursu odbędzie się:

w dniu 22 maja  2018r. o godzinie 13.30 pokój nr 119.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-15/18  
                                          Inowrocław, 14.05.2018r.

Wyniki
z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego

Komisja Konkursowa:     
- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu postępowania konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  14 maja 2018r. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły dwa zgłoszenia, jedno zgłoszenie spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowany został:

           - Pan Maciej Kubacki

Zgodnie z treścią ogłoszenia II etap  konkursu odbędzie się w dniu  w dniu  22 maja 2018r. o godzinie 10.00  -  budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w pokój nr 119


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10
Kd – 111 – 15/18
Inowrocław,  dnia 16  kwietnia 2018r.
 

O G Ł O S Z E N I E            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015,  poz.  133 z późn. zmianami)  zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228)


o g ł a s z a m konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.


 

  Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.  jest nieskazitelnego charakteru;

3.  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub zagraniczne uznane  w Polsce;

4.  ukończył 24 lata.

 Do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:


 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu; zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.);
 7. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem znaczenia konkursu należy składać do dnia 7 maja 2018r.:

 

1.    bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 119;

2.    nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


Konkurs składa się z trzech etapów : 

 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa  cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata;
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  14 maja 2018 roku.

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 22 maja 2018r. godz. 10.00 – budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu sala nr 119.

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t. j.) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław;
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych;
 3. Zgromadzone  dane  osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 4. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie.


Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

              SSR  Ewa Głowacka


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane