W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl 

Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

Centrala Sądu
telefon: 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
telefon: 52 359 26 20 ; 52 359 26 21
e-mail: boi@inowroclaw.sr.gov.pl 

II Wydział Karny

W jaki sposób wyegzekwować należność zasądzoną od skazanego na rzecz pokrzywdzonego?

Jeżeli skazany dobrowolnie nie uiści orzeczonej kwoty na rzecz pokrzywdzonego, może on wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Wniosek taki należy sporządzić do Sądu, który wydał wyrok oraz dołączyć do niego odpis wyroku wcześniej doręczony przez Sąd oraz opłatę sądową w kwocie 6 zł. Po uzyskaniu odpisu wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności pokrzywdzony przekazuje tytuł wykonawczy Komornikowi w celu wszczęcia egzekucji.

Co należy zrobić aby otrzymać odpis orzeczenia?

W celu otrzymania odpisu orzeczenia należy złożyć wniosek, podając sygnaturę akt oraz adres wnioskodawcy. Odpis orzeczenia podlega opłacie w kwocie 6 zł za stronę uwierzytelnionego odpisu lub l zł za stronę kserokopii.

Jaki jest zakres udzielania informacji telefonicznie?

Pracownicy sekretariatu udzielają telefonicznie informacji na temat spraw rozpoznawanych w Wydziale w ograniczonym zakresie, w szczególności dotyczących: sygnatury akt sprawy, terminów rozpraw i posiedzeń, daty rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie oraz czynności dotyczących postępowania między instancyjnego.

Jak uzyskać zwrot kosztów podróży oraz utraconego zarobku?

Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie Sądu. Świadek winien należycie udokumentować wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów. W tym celu należy zachować bilety podróży, osoby podróżujące samochodem wypełniają stosowane oświadczenia na piśmie.
Świadkowi przysługuje również zwrot utraconego zarobku. W tym celu świadek winien przedłożyć stosowne zaświadczenie z zakładu pracy, stwierdzające zatrudnienie, wysokość utraconego zarobku oraz fakt, że dany dzień pobytu w Sądzie jest dniem nieobecnym i niepłatnym. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą takimi dokumentami jest kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia aktualnie opłaconych składek ZUS. Należności o których mowa wyżej przyznaje się na wniosek. Taki wniosek składa się wypełniając stosowne oświadczenie w sekretariacie Wydziału II Karnego.

Kto i kiedy ma prawo wglądu w akta sprawy?

Prawo do przeglądania akt sprawy mają strony postępowania, a więc Prokurator, obrońca, oskarżony, oskarżyciel posiłkowy oraz jego pełnomocnik. Pokrzywdzony o ile nie złoży oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego-nie ma możliwości zapoznania się z aktami, chyba że Przewodniczący wyrazi na to zgodę. Regulują to przepisy - art.156 i 157 kpk.


W jakich terminach należy złożyć odwołanie od postanowienia i wyroku?

W przypadku zaskarżenia wyroku w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku należy złożyć na piśmie do sądu, który wydał wyrok wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku biegnie od daty doręczenia mu wyroku.

W terminie zawitym 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem należy złożyć apelację do Sądu Okręgowego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego. W     przypadku zaskarżenia postanowienia zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Czy można się zwolnić z wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych?

W przypadku orzeczenia w miejsce kary grzywny zastępczej kary pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych skazany może się w każdym czasie zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.

Co należy zrobić, aby skutecznie usprawiedliwić nieobecność na rozprawie karnej?

Każde usprawiedliwienie nieobecność na rozprawie winno być zgłoszone na piśmie do konkretnej sprawy, Pismo powinno zawierać prawidłową sygnaturę akt sprawy oraz imię i nazwisko osoby wzywanej. Jeżeli usprawiedliwienie następuje telefonicznie, w ślad za tym zgłoszeniem powinno być nadesłane stosowne pisemne usprawiedliwienie.  Oskarżony zgłaszający usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie z powodu choroby winien złożyć stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza sądowego.

Nie usprawiedliwienie nieobecności przez świadka może skutkować wyznaczeniem pieniężnej kary porządkowej lub przymusowym doprowadzeniem przez policję. (art. 285 kpk)

Powiadom znajomego