W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl 

Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

Centrala Sądu
telefon: 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
telefon: 52 359 26 20 ; 52 359 26 21
e-mail: boi@inowroclaw.sr.gov.pl 

Dozór nad skazanym

Dozór nad skazanym

Zgodnie z rekomendacją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – Przewodniczącego Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy informuję, iż zgodnie z treścią przepisu art. 170 § 2. Kodeksu karnego wykonawczego sprawowanie dozoru nad skazanymi może być powierzone także stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osobie godnej zaufania; powierzenie dozoru następuje na ich wniosek lub za ich zgodą. Celem takiego rozwiązania jest uczestnictwo w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, związanych z pozbawieniem wolności. Przewidziane przepisach uprawnienia stowarzyszeń, organizacji i instytucji czynią z nich realne wsparcie kuratorów sądowych.
Stowarzyszenie, organizacja lub instytucja, którym powierzono sprawowanie dozoru, powinny nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powierzenia dozoru wyznaczyć przedstawiciela, za jego zgodą, do wykonywania czynności związanych z dozorem.


Do zakresu działania organizacji lub instytucji, którym powierzono sprawowanie dozoru należy w szczególności:

 1. odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowanie się z ich rodziną,
 2. żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki,
 3. współdziałanie z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wykonawcze,
 4. współdziałanie z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia,
 5. przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd,
 6. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbędnych informacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 7. podejmowanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających,
 8. udzielanie skazanym innej stosownej pomocy.
 

Do obowiązków organizacji lub instytucji, którym powierzono sprawowanie dozoru należy w szczególności:

 • sprawowanie dozorów w stosunku do skazanego lub sprawcy,
 • kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego obowiązków,
 • składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu,
 • składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego,
 • składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru,
 • składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia,
 • podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego

Za sprawowanie dozoru prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru, na wniosek ich przedstawiciela, miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem, płatny do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawowania dozoru. Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Terenową Radę do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Zarządzeniem Nr 303/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. Na jej Przewodniczącego wyznaczył Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy SSO Mirosława Kędzierskiego. Obszar działania Rady Terenowej określa właściwość Sądów Okręgowych: w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.
Skład Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
W składzie Rady znalazło się łącznie 35 osób w tym przedstawiciele: Sądów Okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku (sędziowie, kuratorzy zawodowi), Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Prokuratur Okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Starostw Powiatowych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, zakładów karnych i aresztów z obszaru właściwości Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy.
Skład Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
Przewodniczący:
SSO Mirosław Kędzierski – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
V-ce przewodnicząca:
SSO Elżbieta Makolus - Wiceprezes Sadu Okręgowego w Toruniu
Sekretarz:
Igor Zgoliński – sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Członkowie:

 • Marek Dydyszko– Zastępca Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy
 • mjr Justyna Krupińska-Kaczmarek - specjalista służby penitencjarnej OISW w Bydgoszczy
 • Wojciech Kuźmiński – kurator specjalista Sądu Rejonowego we Włocławku
 • kpt. Paweł Makowski - Zakład Karny w Bydgoszcz-Fordon
 • Aleksandra Poeplau - Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Anna Stranz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski        
 • mł.insp. Jarosław Świerczyński - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy       

Głównym zadaniem Terenowej Rady  jest koordynowanie współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości, wykonywania orzeczeń, świadczenie pomocy w readaptacji społecznej skazanych, a także wykonywanie kontroli społecznej i dokonywanie oceny polityki penitencjarnej.

Powiadom znajomego