W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl 

Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

Centrala Sądu
telefon: 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
telefon: 52 359 26 20 ; 52 359 26 21
e-mail: boi@inowroclaw.sr.gov.pl 

Zarządzenie Nr 37/14

88-100 Inowrocław, ul. G. Narutowicza 42, tel. (52) 35-92-607, fax. (52) 35-92-658

 
 

Inowrocław, dnia 13 października 2014r.

D – 0122 – 37/14
A – 011 – 27/14
 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 37/14
 
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
z dnia 13 października 2014r.
 
w sprawie zgłoszenia do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu chęci skorzystania ze świadczeń usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN
 
Na podstawie art. 31a. § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013.427j.t.)
zarządzam co następuje:
§ 1
1.      Zarządzenie określa sposób i tryb postępowania w sprawie zgłoszenia przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanego dalej "świadczeniem", przy załatwianiu spraw w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu oraz wzór druku takiego zgłoszenia.
  1. Świadczenie jest bezpłatne.
§ 2
  1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
a)      osobie niepełnosprawnej - należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 j.t.);
b)      osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;
c)      PJM - należy przez to rozumieć polski język migowy, tj. naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych;
d)      SJM - należy przez to rozumieć system językowo-migowy, tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;
e)      SKOGN - należy przez to rozumieć sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych,
tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu
komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu;
f)       środkach wspierających komunikowanie się - należy przez to rozumieć rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:
ü korzystanie z poczty elektronicznej,
ü przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
ü komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
ü przesyłanie faksów,
ü strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;
g)      świadczeniu usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN - należy przez to rozumieć usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN wpisanego do rejestru tłumaczy PJM, SJM
i SKOGN, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym    
i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz.1243 ze zm.).
§3
1.      Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej "osobą zgłaszającą", co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,
z wyłączeniem sytuacji nagłych.
2.      Termin realizacji świadczenia, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia, po którym nastąpiło zgłoszenie do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
3.      Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
4.      Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
  1. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.
§ 4
1.      Zgłoszenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, można wnieść pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pomocą innych środków wspierających komunikowanie się dostępnych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu i wymienionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ustnie.
  1. W przypadku zgłoszenia wniesionego ustnie, pracownik Oddziału Administracyjnego wypełnia odpowiednio druk zgłoszenia.
3.      Wzór druku zgłoszenia, stanowiący załącznik do zarządzenia, zamieszcza się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.
  1. Zgłoszenie nie wniesione na druku uznaje się za zgłoszenie, o ile zawiera wszystkie dane
    i informacje niezbędne do realizacji świadczenia.
§ 5
  1. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Oddział Administracyjny zawiadamia, wraz z uzasadnieniem osobę zgłaszającą, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
§ 6
Oddział Administracyjny upowszechnia informacje o dostępnych w Sądzie Rejonowym
w Inowrocławiu środkach wspierających komunikowanie się:
a)      w Biuletynie Informacji Publicznej,
b)      na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,
c)      w miejscach publicznie dostępnych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2014r.
 
załącznik:

Powiadom znajomego