W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

G-205-4/19

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na świadczenie usług sprzątania
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy G-205-4/19
Zamawiający Sąd
Wartość zamówienia
Termin składania ofert
 
 

Sąd Rejonowy: „Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Rejonowy, Krajowy numer identyfikacyjny 32154300000000, ul. Narutowicza  42, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3592-600, e-mail inspgosp@inowroclaw.sr.gov.pl, faks 52 3592-630.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: sąd

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

G-205-4/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, w Inowrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 6a; a następnie przy ulicy Dworcowej 39 w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich (drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki), utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie Sądu w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, a także dostarczanie środków czystości m.in. mydła w płynie, mydła w piance, ręczników papierowych, rolek kuchennych, odświeżaczy powietrza oraz papieru toaletowego, worków na śmieci oraz wszelkich środków niezbędnych do wykonywania usługi sprzątania ( środki czyszczące do różnych rodzajów powierzchni, dezynfekujące, likwidujące kamień i rdzę, udrażniające rury, płyny do naczyń oraz środki do usuwania kurzu) do budynków przy ul. Narutowicza 42 i ul. Świętokrzyska 6a w Inowrocławiu/ a następnie przy ul. Dworcowej 39 w Inowrocławiu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7


Dodatkowe kody CPV: 90910000-9, 90914000-7, 90620000-9, 77310000-6, 90630000-2, 90919000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 100550.00
Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Inwemer Serwis sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łąkowa 3/5 K
Kod pocztowy: 90-562
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 118640.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118640.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118640.00
Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybór trybu ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, kiedy wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. Firma dotychczas realizująca usługę sprzątania obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pismem z dnia 16 lipca 2019r.ostatecznie poinformowała, iż od 1 sierpnia 2019 r. nie będzie świadczyła już usług sprzątania. Podjęto próbę negocjacji w tej sprawie, jednak firma Mega- Cor nie wyrażała chęci spotkania i zmiany decyzji. W tej sytuacji sąd był zmuszony podjąć natychmiastowe kroki celem zapewnienia usługi sprzątania oraz środków czystości dla pracowników sądu oraz petentów
 
Powiadom znajomego