W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na stanowiska asystemta sędziego


Kd-111-23/19
                                         Inowrocław, dnia 6 września 2019r.
WYNIKI
z przeprowadzenia trzeciego etapu postępowania konkursowego
na dwa stanowiska asystenta sędziego

Komisja Konkursowa:
- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu 6 września 2019r. trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna. Z trzeciego etapu konkursu maksymalnie  można było uzyskać 9 punktów.

Do trzeciego etapu konkursu został zakwalifikowano czworo kandydatów:
1.    Paulina Chrząstek
2.    Ewelina Kowalczyk
3.    Łukasz Osiński
4.    Jarosław Wesołowski

Wyniki z przeprowadzonego trzeciego etapu konkursu były następujące:
     
1.    Paulina Chrząstek - 9 pkt
2.    Ewelina Kowalczyk – 4 pkt
3.    Łukasz Osiński –  9 pkt
4.    Jarosław Wesołowski –  6 pkt


                                            II Etap                 III Etap                 Łącznie:
        
Paulina Chrząstek                  35 pkt                   9 pkt                       44 pkt   
Ewelina Kowalczyk                 36 pkt                   4 pkt                       40 pkt  
Łukasz Osiński                        37 pkt                   9 pkt                       46 pkt  
Jarosław Wesołowski             37 pkt                   6 pkt                       43 pkt   

W wyniku zakończenia procedury konkursowej Komisja Konkursowa  rekomenduje do zatrudnienia na dwóch wolnych stanowiskach asystenta sędziego Pana Łukasza Osińskiego oraz Panią Paulinę Chrząstek wobec uzyskania najwyższej liczby punktów określonej w § 8 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r.w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228).

Komisja  konkursowa wyłoniła listę rezerwową, na której znalazły  się dwie osoby:
1.    Pan Jarosław Wesołowski
2.    Pani Ewelina Kowalczyk


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111-23/19
                                              Inowrocław, dnia 6 września 2019r.

WYNIKI
z przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego
na dwa stanowiska asystenta sędziego

Komisja Konkursowa:        
- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu 6 września 2019r. egzamin pisemny, składający się z  36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch  tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata. Maksymalnie można było uzyskać z części testowej 36 pkt oraz z części pisemnej 9 punktów. Do trzeciego etapu konkursu  dopuszczani są kandydaci, którzy  uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych  sześcioro kandydatów.

Nie stawił się Tomasz Kukla.

Stawili się kandydaci:
1.    Paulina Chrząstek
2.    Ewelina Kowalczyk
3.    Łukasz Osiński
4.    Karolina Szuflada
5.    Jarosław Wesołowski

Wyniki z przeprowadzonego egzaminu były następujące:

1.    Paulina Chrząstek            -  część testowa 26 pkt;
                                                    część pisemna 9 pkt: łącznie 35 pkt

2.    Ewelina Kowalczyk         -   część testowa 30 pkt;
                                                    część pisemna 6 pkt: łącznie 36 pkt

3.    Łukasz Osiński         -  część testowa 29 pkt;
                                                     część pisemna 8 pkt: łącznie 37 pkt

4.    Karolina Szuflada         -  część testowa 26 pkt;
                                                      część pisemna 2 pkt: łącznie 28 pkt

5.    Jarosław Wesołowski         -  część testowa 34 pkt;
                                                      część pisemna 3 pkt: łącznie 37 pkt

Wobec powyższego  do  trzeciego  etapu konkursu zakwalifikowano:
1.    Paulina Chrząstek
2.    Ewelina Kowalczyk
3.    Łukasz Osiński
4.    Jarosław Wesołowski

Komisja ustaliła, że trzeci etap konkursu odbędzie się:
w dniu w dniu dzisiejszym.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111-23/19 
                                      Inowrocław, 26 sierpnia 2019r.

WYNIKI
z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego

Komisja Konkursowa:
- stosownie do treści ogłoszenia z dnia 2 sierpnia 2019r. o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - dokonała w dniu 26 sierpnia 2019r. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Sprawdzeniu poddano istnienie niżej wymienionych dokumentów:
1.    wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
2.    własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3.    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej   i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4.    oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.    oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6.    aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 6 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów:
 
1.    Paulina Chrząstek;
2.    Ewelina Kowalczyk;
3.    Tomasz Kukla;
4.    Łukasz Osiński;
5.    Karolina Szuflada;
6.    Jarosław Wesołowski.

Zgodnie z treścią ogłoszenia II etap  konkursu odbędzie się w dniu  6 września 2019r. o godzinie 10.00 - budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  pokój nr 119.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kd – 111 – 23/19
Inowrocław,  dnia 2 sierpnia  2019r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E

 
            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019,  poz.  52 j. t.)  zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228)

o g ł a s z a m konkurs na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.
 
 
Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych obywatelskich;
2.  jest nieskazitelnego charakteru;
3.  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub zagraniczne uznane  w Polsce;
4.  ukończył 24 lata.

Do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:
 
1.    wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
2.    własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3.    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4.    oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.    oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia);
7.    aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia 19 sierpnia 2019r.:

1.    bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 119;
2.    nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Konkurs składa się z trzech etapów :
1.    etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2.    etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa  cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata;
3.    etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  26 sierpnia 2019 roku.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 6 września 2019r. godz. 10.00 – budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu sala nr 119.

                                         SSR  Alicja Lisiecka        
                                         Wiceprezes Sądu Rejonowego
                                           w Inowrocławiu          
KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI  

Realizując obowiązek administratora określony w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
1) Obowiązki Administratora danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Siedziba: ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław Telefon: (52)-359-26-00  Adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Grzegorz Dziadkowiec.
Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy w Sądzie na podstawie   art. 6 ust. 1 pkt a/b/c RODO;
4)   Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom;
5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji   w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy);  
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa w związku z zatrudnieniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę oraz zatrudnienia. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.   
 
 
               (imię / imiona i nazwisko kandydata)
O Ś W I A D C Z E N I E

        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:
•    liście motywacyjnym,
•    curriculum vitae,
•    kwestionariuszu osobowym,
•    oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
•    oświadczeniu o braku prowadzonych postępowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji
na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….
             (miejscowość, data)                                      (czytelny podpis)


Powiadom znajomego