W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawę bonów towarowych
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-205-18/11
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość zamówienia powyżej 14.000 euro
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Treść

Treść ogłoszenia


Inowrocław: Dostawa bonów towarowych.
Numer ogłoszenia: 341142 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów towarowych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 1 561 sztuk bonów towarowych papierowych o nominale 50 zł (pięćdziesiąt złotych) oraz 290 sztuk bonów o nominale 20 zł (dwadzieścia złotych) - dla pracowników i emerytów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w wersji elektronicznej (np. kart elektronicznych). 3. Wykonawca dokona podziału bonów towarowych w pakiety w następujący sposób: a) 25 pakietów po 14 szt bonów o nominale 50 zł, b) 31 pakietów po 12 szt bonów o nominale 50 zł, c) 81 pakietów po 10 szt bonów o nominale 50 zł, d) 29 pakietów po 10 szt bonów o nominale 20 zł oraz w każdym z 29 pakietów po 1 szt. bonu w cenie 50,00 zł. Poszczególne pakiety będą umieszczone przez wykonawcę w osobnych kopertach. 4. Pod pojęciem bonów towarowych, zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 5. Miejscem dostawy bonów jest Sąd Rejonowy, Sekretariat Prezesa Sądu, 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 42, pokój 34 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). 6. Koszt dostawy, w tym także w/w konfekcjonowania bonów ponosi Wykonawca. 7. Wymagany minimalny termin ważności (możliwości realizacji) bonów - do 31.12.2012 r. (warunek konieczny). 8. Wymagana minimalna liczba sklepów wielko-powierzchniowych (obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego honorujących bony: 5 (pięć). 9. Wymagana minimalna liczba punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych, w tym sklepów w województwie kujawsko-pomorskim honorujących bony: 40 (czterdzieści). 10. Wykonawca przedstawi w ofercie oddzielnie liczbę sklepów, o których mowa w pkt. 8 i punktów handlowych, o których mowa w pkt. 9. Oświadczenie to będzie stanowić podstawę do badania i oceny oferty. Nie wymagane jest podanie w ofercie nazw i adresów tych sklepów i punktów handlowych. 11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Talony 30.19.97.50-2. 12. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: G-205-18/11..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VI SIWZ. 2.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca: -spełnia - albo - nie spełnia - poszczególne warunki.III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia- albo - nie spełnia - poszczególne warunki wg. wzoru zał. nr 3 do SIWZ.III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca - spełnia - albo - nie spełnia - poszczególne warunki wg. wzoru zał. nr 3 do SIWZ.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca - spełnia - albo -nie spełnia - poszczególne warunki wg. wzoru zał. nr 3 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycieIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawywykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Wykaz wykonanych dostaw o wartości min. 100 tys. zł brutto (min. 1 zamówienie) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należytą realizację (wg. zał. nr 5 do SIWZ).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 60.2 - Liczba sklepów wielko-powierzchniowych min. 5 - 30.3 - KLiczba punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych min. 40 - 10.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław - pok. 26..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 lub przesłać do siedziby Zamawiającego drogą pocztową w zakreślonym terminie do składania ofert..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
  Zatwierdził: Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mgr Maria Radzimska

Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Wzór umowy - Załącznik nr 1
3. Oferta Załącznik nr 2
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków (art. 22 ust. 1 Pzp) - Załącznik nr 3
5. Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania (art. 24 ust. 1 Pzp) - Załącznik nr 4
6. Wykaz dostaw - Załącznik nr 5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiających

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania
SĄD REJONOWY
W INOWROCŁAWIU
 


88-100 Inowrocław, ul. G. Narutowicza 42, tel./fax. (0-52) 359-26-00
 
G-205-18/11                                                          Inowrocław, dnia 31 października 2011 r.
 
 
Dotyczy: „postępowania przetargowego na dostawę bonów towarowych”
 
 
Informacja o wyniku postępowania
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  - Pzp, Zamawiający – Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę bonów towarowych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone trzy (3) oferty.
 
Oferty złożyły firmy:
Oferta Nr 1.
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa.
 
Oferta otrzymała następującą punktację w ramach kryterium oceny ofert:
- cena - 60 pkt.
- liczba sklepów wielko powierzchniowych w województwie kujawsko-pomorskim – 30 pkt.
- liczba punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim 10 pkt.
Ogółem – 100 pkt.
 
Oferta Nr 2
BONUS SYSTEMS POLSKA S.A. ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa.
 
Oferta otrzymała następującą punktację w ramach kryterium oceny ofert:
- cena - 60 pkt.
- liczba sklepów wielko powierzchniowych w województwie kujawsko-pomorskim – 13,16 pkt.
- liczba punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim 1,48 pkt.
Ogółem – 74,64 pkt.
 
Oferta nr 3
EDENRED POLSKA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa.
 
Oferta otrzymała następującą punktację w ramach kryterium oceny ofert:
- cena - 60 pkt.
- liczba sklepów wielko powierzchniowych w województwie kujawsko-pomorskim – 14,52 pkt.
- liczba punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim 1,13 pkt.
Ogółem – 75,65 pkt.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wybrano ofertę złożoną przez firmę Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa. Oferta tej firmy została złożona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz spełnia określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki, tj. nie podlega odrzuceniu, a także uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriów: 100 pkt.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
 
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszej korespondencji (jej czytelności oraz liczby otrzymanych stron) na nr faksu 0-52 35-92-630.
 
 
 
ZATWIERDZIŁ:
Kierownik Finansowy Sądu
 
mgr Maria Radzimska
 
Do wiadomości:
1. Uczestnicy postępowania
2. a/a
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane