W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Usługi sprzątania obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 6A w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-205-18/12
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej na podst. art.11 ust.8 PZP
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Treść

Treść ogłoszenia


Inowrocław: Na usługi sprzątania obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich

Numer ogłoszenia: 408568 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowrocław.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na usługi sprzątania obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich /drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki/ oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie Sądu, a także dostarczenie środków czystości tj. mydła w płynie, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego do budynków przy ul. Narutowicza 42 i pomieszczeń biurowych przy ul. Świętokrzyska 6a. W ramach usługi sprzątania objęte są następujące powierzchnie /tereny zewnętrzne ujęte zostały w załączniku nr 6 do SIWZ/: 1. budynek sądu ul. Narutowicza 42 - pow. netto (użytkowa, usługowa, ruchu) = 3.580,68 m2 2. pomieszczenia wynajmowane ul. Świętokrzyska 6 - 182,50 m2 + klatka schodowa 13,60 m2 = 196,10 m2 Czas pracy 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po godzinie 15:30, z tym, że sprzątanie pomieszczeń archiwalnych, depozytów, serwerowni i kasy sądowej w godzinach pracy pomiędzy 14:00 - 15:30, a kancelarii tajnej pomiędzy 16:00 - 18:00 w obecności Kierownika KT. Wykonawca dostarcza we własnym zakresie wszystkie środki czyszczące i konserwujące. Wykonawca do realizacji zamówienia używa także własnego sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia. Należy używać profesjonalny sprzęt oraz przyjazne dla środowiska środki czyszczące zgodne z normami polskimi i unijnymi. Wykonawca zobowiązany jest określić rodzaj środków używanych przy realizacji zamówienia./wg wzoru podanego w załączniku nr 8 do SIWZ/. Na potrzeby budynków objętych zamówieniem: - Sąd Rejonowy ul. Narutowicza 42 - 11 sanitariatów, - pomieszczenia biurowe przy ul. Świętokrzyskiej 6a: 2 sanitariaty. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać również środki czystości tj. mydło w płynie, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe w ilości: 1. Papier toaletowy standard /rolka o średnicy 19cm, szary, gofrowany, średnica tulei 6cm szerokość 9cm, długość 160m /- w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia. 2. Wkłady ręcznikowe (papierowe, szare, gofrowane składane w /Z/, wymiary ręcznika 25x23cm, opakowanie handlowe - karton zawierający 5000 szt. ręczników w kartonie jest 20 paczek po 25 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia. 3. Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. Zawierające kolagen, pochodne lanoliny i inne substancje zapobiegające wysuszeniu skóry, opakowania 5kg - w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu wyspecyfikowanych środków w koszcie sprzątania m2 na obiektach zlokalizowanych przy ul. Narutowicza 42 i Świętokrzyska 6a w Inowrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zużycia w/w środków i ma obowiązek udostępniać ją na żądanie Zamawiającego. W przypadku zwiększonego zużycia, Wykonawca ma obowiązek poinformować o takiej sytuacji Zamawiającego - jednakże Wykonawca przez cały okres trwania umowy dostarcza w/wym. środki czystości wym. w pkt. od 1 do 3 do siedzib Zamawiającego i pokrywa w całości koszty związane z ich dostarczaniem..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.40.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.200,00 zł /słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100/. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: NBP O/Bydgoszcz 59101010780089471391200000 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego uważa się dzień uznania konta Zamawiającego. Oryginalny dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń należy złożyć u Inspektora ds. gospodarczych Sądu Rejonowego /pokój nr 26/ przed upływem terminu do składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji lub poręczenia bankowego albo kopię dowodu przelewu poświadczona /za zgodność z oryginałem/ należy dołączyć do oferty. Zwrot lub zatrzymanie wadium będzie dokonane w oparciu o treść przepisu art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie WykonawcyIII.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeśli Wykonawcy wykażą, że: - posiadają ważny certyfikat ISO lub równoważny w zakresie usług porządkowo-czystościowych - posiadają doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali /wykonują/ minimum 4 usługi będące przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości - każda o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w przypadku usług wykonywanych złożone dokumenty mają potwierdzać, że dotychczas wykonane usługi mają wartość wymaganą przez Zamawiającego. /według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ/. - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; /według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ/. - poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą /zastrzeżone/ albo oświadczenie, że zostali objęci postępowaniem sprawdzającym w tym celu w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych - zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez właściwego pełnomocnika ochrony zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnychIII.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie WykonawcyIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że: - dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe a) co najmniej połowa osób uczestnicząca w wykonywaniu niniejszego zamówienia musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą /zastrzeżone/, a pozostali zostali objęci postępowaniem sprawdzającym w tym celu w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych b) zostali przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez właściwego pełnomocnika ochrony zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych c) osoby pełniące nadzór nad pracownikami serwisu sprzątającego posiadają kwalifikacje potwierdzone certyfikatem akredytowanym przez międzynarodową lub ogólnopolską organizacje zrzeszająca producentów, dystrybutorów i wykonawców usług z branży utrzymania czystości d) osoby pełniące funkcję nadzoru legitymują się doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami ludzkimi w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia na obiektach Ministerstwa SprawiedliwościIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia Zamawiający żąda - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 750.000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należyciewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Wykaz środków czystości - zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający może dokonać zmiany umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: - zmiany zakresu obowiązków pracowników serwisu sprzątającego, nie powodującej podwyższenia kosztów świadczenia w/w usługi - zmiana godzin pracy serwisu sprzątającego np. w przypadku zmiany godzin urzędowania sądu określonych ustawowo - wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - np. w sytuacjach losowych typu zdarzenie losowe - np. zalanie pomieszczeń i inne nie dające się przewidzieć okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowrocław.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pok. nr 26.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

     Zatwierdził:
 
Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
 
   Maria Radzimska

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Wykaz usług
Wykaz osób i podmiotów
Wzór umowy
Rodzaj i częstotliwość usług
Wyspecyfikowanie lokalizacji i powierzchni
Wykaz środków czystości
Skan okien
Zmiana do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)„Na usługi sprzątania  obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich.”

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592615
fax. 52 3592630
adres strony internetowej na której umieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.inowrocław.gov.pl  
NIP 556-11-45-827
REGON 000321543
Numer rachunku bankowego:  NBP O/Bydgoszcz 59101010780089471391200000

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku,  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

2.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV 90.91.00.00-9  usługi sprzątania
Kod CPV 90.91.92.00-4  usługi sprzątania biur
Kod CPV 90.91.40.00-7  usługi sprzątania parkingów


3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  przy ulicy Narutowicza 42, pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich (drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki)  oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie Sądu, a także dostarczenie środków czystości tj. mydła w płynie, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego do budynków przy ul. Narutowicza 42 i pomieszczeń biurowych przy ul. Świętokrzyska 6a.


W ramach usługi sprzątania objęte są następujące powierzchnie (tereny zewnętrzne ujęte zostały w załączniku nr 6 do SIWZ):

1/ budynek sądu ul. Narutowicza 42                  - pow. netto (użytkowa,  
    usługowa, ruchu)                                                             = 3.580,68 m2
2/ pomieszczenia wynajmowane ul. Świętokrzyska 6    - 182,50 m2 + klatka schodowa 13,60 m2                                         =    196,10 m2

Czas pracy 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po godzinie 15:30, z tym, że sprzątanie pomieszczeń archiwalnych, depozytów, serwerowni i kasy sądowej w godzinach pracy pomiędzy 14:00 – 15:30, a kancelarii tajnej pomiędzy 16:00 – 18:00 w obecności Kierownika KT.   

   
Wykonawca dostarcza we własnym zakresie wszystkie środki czyszczące i konserwujące.
Wykonawca do realizacji zamówienia używa także własnego sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia. Należy używać  profesjonalny sprzęt oraz przyjazne dla środowiska środki czyszczące zgodne z normami polskimi i unijnymi.
Wykonawca zobowiązany jest określić rodzaj środków używanych przy realizacji zamówienia.(wg wzoru podanego w załączniku nr 8 do SIWZ).

Na potrzeby budynków objętych zamówieniem:
- Sąd Rejonowy ul. Narutowicza 42 - 11 sanitariatów,
- pomieszczenia biurowe przy ul. Świętokrzyskiej 6a: 2 sanitariaty.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać również środki czystości tj. mydło w płynie, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe w ilości:
1.    Papier toaletowy standard (rolka o średnicy 19cm, szary, gofrowany, średnica tulei 6cm szerokość 9cm, długość 160m- w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia.
2.    Wkłady ręcznikowe (papierowe, szare, gofrowane składane w „Z”, wymiary ręcznika 25x23cm, opakowanie handlowe – karton zawierający 5000 szt. ręczników w kartonie jest 20 paczek po 25 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia.
3.    Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. Zawierające kolagen, pochodne lanoliny i inne substancje zapobiegające wysuszeniu skóry, opakowania 5kg - w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu wyspecyfikowanych środków w koszcie sprzątania m2 na obiektach zlokalizowanych przy ul. Narutowicza 42 i Świętokrzyska 6a w Inowrocławiu.  
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zużycia w/w środków i ma obowiązek udostępniać ją na żądanie Zamawiającego. W  przypadku zwiększonego zużycia, Wykonawca ma obowiązek  poinformować o takiej sytuacji Zamawiającego – jednakże Wykonawca przez cały okres trwania umowy dostarcza w/wym. środki czystości wym. w pkt. od 1 do 3 do siedzib Zamawiającego i pokrywa w całości koszty związane z ich dostarczaniem.

Rodzaj i częstotliwość wykonywanych usług objętych przedmiotem zamówienia określony został w załączniku nr 6 -  do SIWZ.                                            
 
Wyspecyfikowanie lokalizacji, powierzchni i miejsc objętych usługą sprzątania określa załącznik nr 7 do SIWZ.
                                                                                                                                                                             3.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

3.1.1  W przypadku wykonania zamówienia z pomocą podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Istotne wymagania wobec firm przystępujących do postępowania:
1.    nadzór nad realizacją umowy w zakresie sprzątania i prac gospodarczo-konserwacyjnych w obiekcie sprawuje w imieniu Prezesa Sądu Rejonowego, Kierownik Finansowy Sądu, niezależnie od nadzoru merytorycznego sprawowanego przez wykonawcę,  
2.    Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy opracuje i uzgadnia z wyznaczonym przedstawicielem zleceniodawcy treść Instrukcji postępowania pracownika serwisu sprzątającego i gospodarczo-konserwacyjnego, którą po pisemnej akceptacji Zleceniodawca zatwierdzi we własnym zakresie,
3.    Wykonawca wyznaczy pracownika nadzoru do bieżących kontaktów z przedstawicielem Zamawiającego w celu wymiany informacji o stanie realizacji umowy,
4.    Wykonawca posiada ważną decyzję Prezydenta Miasta Inowrocławia na odbiór odpadów lub promesę (przyrzeczenie) podmiotu posiadającego stosowne zezwolenia i decyzje (a w przypadku wyboru oferty Wykonawca winien zawrzeć umowę z konkretnym podmiotem, którą należy przedstawić przed podpisaniem umowy na świadczenie usług), lub z podmiotem gospodarczym posiadającym zezwolenie na świadczenie podobnych usług dysponującym ww. dokumentami.

Istotne wymagania wobec pracowników serwisu sprzątającego i gospodarczo-konserwacyjnego  wykonawcy:
1.    Wykonawca powinien zapewnić  wyposażenie pracowników w jednolity ubiór i identyfikatory.
2.    Wykonawca wyznacza do pracy wyłącznie pracowników wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym (zgłoszonych pisemnie)
3.    Wymagania zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa osobowego w odniesieniu do pracowników serwisu sprzątającego i gospodarczo-konserwacyjnego:
a)    nie byli karani sądownie za popełnienie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu mieniu, ochronie informacji i niedopełnieniu obowiązków pracowniczych
b)    nie byli karani na podstawie ustawy karno skarbowej
c)    niekaralność służbowa za naruszenie obowiązków pracowniczych
d)    nie toczą się przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstw i wykroczeń
e)    posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą  „zastrzeżone” albo zostali objęci postępowaniem sprawdzającym w tym celu w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych
f)    nie są uzależnieni od alkoholu i od środków narkotycznych oraz nie leczą się odwykowo z innych przyczyn
g)    posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do wykonywania prac serwisu sprzątającego i gospodarczego
h)    wiek do – 65 lat
i)    dobra prezencja i schludny wygląd,   poczucie taktu i wysoka kultura osobista oraz bez widocznych ułomności fizycznych

4.    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed zawarciem umowy:
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  obowiązków sprzątania oraz obowiązków pracownika gospodarczego- konserwatora (wykonywanie drobnych napraw z branży elektrycznej, sanitarnej i stolarskiej i in.)
- dowód osobisty do wglądu (po zatrudnieniu)
- informację z krajowego rejestru karnego
- oświadczenie pracownika o barku postępowań karnych toczących się przeciwko    
  jego osobie
5. Wykonawca informuje wyprzedzająco i pisemnie przedstawiciela Zamawiającego o planowanej zmianie pracownika serwisu sprzątającego oraz na bieżąco przedstawia przedstawicielom zamawiającego, najpóźniej w dniu zatrudnienia dostarcza dokumenty bezpieczeństwa i inne dotyczące tegoż pracownika.

3.2. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Przedmiot zamówienia obejmuje jedno zadanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.3. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego opisanego w SIWZ.

3.4. Informacja o składaniu ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia realizacji umowy planowany jest na 01.01.2013r.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
- posiadają ważny certyfikat ISO lub równoważny w zakresie usług porządkowo-czystościowych
- posiadają doświadczenie  w okresie ostatnich trzech lat przed   terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (wykonują) minimum 4  usługi będące przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości - każda o wartości nie mniejszej niż  150.000,00 zł brutto
- dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe
a)    co najmniej połowa osób uczestnicząca w wykonywaniu niniejszego zamówienia musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą  „zastrzeżone”,  a pozostali zostali objęci postępowaniem sprawdzającym w tym celu w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych
b)    zostali  przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez właściwego pełnomocnika ochrony zgodnie z ustawą o ochronie informacji  niejawnych
c)    osoby pełniące nadzór nad pracownikami serwisu sprzątającego posiadają kwalifikacje potwierdzone certyfikatem akredytowanym przez międzynarodową lub ogólnopolską organizacje zrzeszająca producentów, dystrybutorów i wykonawców usług z branży utrzymania czystości”
d)    osoby pełniące funkcję nadzoru legitymują się doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami ludzkimi w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia  na obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  750.000 zł.
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego i załączonych do oferty Wykonawcy w formule spełnia/nie spełnia

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne musi umieścić w ofercie niżej wymienione dokumenty:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ)
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Aktualna Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226 poz. 1817):
    1)    pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
    2)    pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis zdania 2 stosuje się odpowiednio.


6.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:
-         wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w przypadku usług wykonywanych złożone dokumenty mają potwierdzać, że dotychczas wykonane usługi mają wartość wymaganą przez Zamawiającego.
 (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).   

-         wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

-  poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą  „zastrzeżone” albo oświadczenie, że zostali objęci postępowaniem sprawdzającym w tym celu w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych

- zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez właściwego pełnomocnika ochrony zgodnie z ustawą o ochronie informacji  niejawnych

6.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda:
- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności.

6.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne umieścił w ofercie stosowne oświadczenie, zgodne z warunkami określonymi w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 , w związku z art. 44 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, według wzoru stanowiącego (załącznik nr 2 do SIWZ).

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  A TAKŻE  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI    

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem.
- Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu.
- Zamawiający informuje, że zawsze dopuszczalną formą porozumiewania się jest forma pisemna.
- Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego winna być kierowana na adres podany w pkt. 1 SIWZ.
7.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Marlena Zielińska (tel. 52 3592615) w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury postępowania - informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 800- 1100.
7.3. Zamawiający informuje, że wszelkie pytania, wątpliwości składane przez Wykonawców wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
7.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.7. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7.8. Wszelkie modyfikacje oraz wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stają się integralną częścią SIWZ i Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia ich w ofertach.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100).
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
NBP O/Bydgoszcz 59101010780089471391200000

8.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego uważa się dzień uznania konta Zamawiającego.
8.5. Oryginalny dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń należy złożyć u Inspektora ds. gospodarczych Sądu Rejonowego (pokój nr 26)  przed upływem terminu do składania ofert.
8.6. Potwierdzenie wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji lub poręczenia bankowego albo kopię dowodu przelewu poświadczona „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.
8.7. Zwrot lub zatrzymanie wadium będzie dokonane w oparciu o treść przepisu art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej jej czytelność. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
    formularze będących załącznikami do SIWZ (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 6, 7 i załącznik nr 8), w tym dokumenty wymagane w punkcie nr 6 SIWZ
    oświadczenie wykonawcy w zakresie wymagania określonego w pkt. 3.1.1 SIWZ
    dla osób sprawujących nadzór nad  pracownikami serwisu sprzątającego certyfikaty akredytowane przez międzynarodową lub ogólnopolską organizacje zrzeszająca producentów, dystrybutorów i wykonawców usług z branży utrzymania czystości
    dowód wpłacenia/wniesienia wadium.

W przypadku składania ofert przez konsorcjum Zamawiający wymaga:
-    podania pełnej nazwy i adresu siedziby Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum
-    wskazania zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum przy realizacji zamówienia
-    określenia, który z partnerów konsorcjum jest liderem, upoważnienie do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu, dotyczy to także płatności
-    oferta składana przez konsorcjum winna zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w punkcie 6 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy czym z pkt. 6.1. - dla każdego z osobna (KRK, KRS, ZUS, US) tworzących konsorcjum z wyłączeniem dokumentów potwierdzających spełnienie warunku ekonomicznego i doświadczenia, gdzie brana jest pod uwagę suma doświadczeń i potencjału oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa poszczególnych członków konsorcjum
-    wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
-    wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum a nie pełnomocnika konsorcjum.
10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
10.4. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia).
10.5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i poświadczonych podpisem przez uprawnione osoby reprezentujące Wykonawcy.
10.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
10.7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację oferty.
10.8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
10.9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
10.10. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
10.11. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała numerację stron i spis treści.
10.12. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
10.13. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak ofertę z dopiskiem na zmienionej części oferty oraz kopercie przygotowanej zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji „zmiana do oferty”.
10.14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
10.15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.
10.16. Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, próbki, wzory oraz inne podobne materiały. Na wypadek konieczności zwrotu, Wykonawca umieści w ofercie stosowny wniosek o zwrot poszczególnych elementów oferty w sytuacji, gdyby oferta Wykonawcy nie została wybrana do realizacji zamówienia publicznego.
10.17. Wniosek oraz elementy oferty podlegające zwrotowi winny być załączone do oferty w sposób zapewniający ich zwrot bez konieczności naruszenia zasad przygotowania oferty (np. załączone na końcu oferty- bez numeracji stron zachowując ich odrębną numerację).
10.18.  Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł pisemnie, że nie mogą one być udostępniane. W takiej sytuacji informacje muszą być przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika.


11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT    

11.1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:
„SĄD REJONOWY  W INOWROCŁAWIU - OFERTA - Na świadczenie usługi sprzątania  obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich.”
Nie otwierać przed  30.10.2012r. godz. 11.00

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Musi być starannie zamknięta, a w miejscu zamknięcia opieczętowana pieczęcią Wykonawcy.
11.2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  przy ul. Narutowicza 42, w pokoju nr 26  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2012r. do godziny 10.00.
11.3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w pokoju nr 35 w dniu 30.10.2012r. -   o godz. 11.00.
11.4. Otwarcie jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje.
12.2. Cena musi być jednoznaczna i ostateczna
12.3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
12.4. Oferta musi uwzględniać wszystkie nakłady pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego informacjami.
12.5. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  między innymi: koszt zakupu środków czystość, sprzętów i innych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
12.6. W cenie oferty należy uwzględnić rabat dla Zamawiającego z tytułu korzystania z energii elektrycznej i wody.
12.7. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę przedmiotu zamówienia w złotych polskich obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) zwaną dalej łączną ceną brutto oferty.
12.8. Cena oferty oraz ceny jednostkowe powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z 2001 r z późniejszymi zmianami).
12.9. Oferta zawierająca omyłki, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie skutkowała odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.
 
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryteriami:
-  cena, którego waga wynosi 100%.
13.2. Matematyczne obliczenia stanowią podstawową zasadę oceny ofert. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie powyższego kryterium.
13.3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100%=100 pkt).
13.4. Obliczenie ilości  punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane dla każdego zadania na podstawie wzoru:
cena brutto oferty:             
Pi = (Cmin : Ci) x 100
Gdzie:
i – numer oferty
Cmin- najniższa cena oferty pośród badanych ofert
Ci – cena i-tej oferty
Pi – ilość punktów przyznanych i-tej ofercie
13.5. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
13.6. Wynik-oferta z najniższą ceną (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o kryterium cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki udziału ilość postępowaniu i uzyska najwyższą ilość punktów.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
14.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji, a także spełni pozostałe wymagania do wykonania przed zawarciem umowy określone SIWZ.
14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego w art. 94 Pzp. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

15.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ustawy pzp.
15.3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie i trybie określonym w przepisach ustawy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWACH ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH  

16.1. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
16.2. Zamawiający załącza do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
16.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
16.4. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
16.5. Zamawiający może dokonać zmiany umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:
* zmiany zakresu obowiązków pracowników serwisu sprzątającego, nie powodującej podwyższenia kosztów świadczenia w/w usługi
* zmiana godzin pracy serwisu sprzątającego np. w przypadku zmiany godzin urzędowania sądu określonych ustawowo
* wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności – np. w sytuacjach losowych typu zdarzenie losowe – np. zalanie pomieszczeń i inne nie dające się przewidzieć okoliczności,


17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych          Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której            mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
17.3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego.
17.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
17.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
17.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
17.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
 zamieszkania Zamawiającego.
17.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
17.12. Pozostałe szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w
Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
18.2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane.
18.3. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg. poniższych zasad:
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
c) zamawiający wyznacza członka komisji przetargowej, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
d) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę wynosi 0,40 zł
e) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania
18.4. W sprawach nieuregulowanych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz Kodeks cywilny.

Załączniki do SIWZ:
Formularz ofertowy- załącznik nr 1
Oświadczenie z art. 22 i art. 44 – załącznik nr 2
Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 4
Wzór umowy- załącznik nr 5
Rodzaj i częstotliwość wykonywanych usług objętych przedmiotem zamówienia – załącznik nr 6
Wyspecyfikowanie lokalizacji i powierzchni – załącznik nr 7
Wykaz środków czystości- załącznik nr 8
Skan okien – załącznik nr 9.

SIWZ wraz z załącznikami została zatwierdzona w dniu 18.10.2012r.

     ZATWIERDZAM

Kierownik Finansowy Sądu
mgr Maria Radzimska
                                            


Załączniki do SIWZ umieszczono w plikach do pobrania poniżej treści ogłoszenia.

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiających

Modyfikacje treści SIWZ

Dodano zmianę do załącznika nr 1 do SIWZ - poprawiono ilość miesięcy świadczenia usługi będącej przedmiotem postępowania przetargowego ogłoszonego przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Zmianę do SIWZ opublikowano w załączniku nr 10 p.n. "Zmiana do SIWZ" umieszczonego pod treścią ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Informacja z otwarcia ofert

Odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania

Treść informacji o wyniku postępowania w załączniku poniżej:
Wynik postępowania

Załączniki

Wykaz usług doc, 34 kB
Wzór umowy doc, 102 kB
Skan okien pdf, 675 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane