W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Na usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: - w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, - w Mogilnie przy ul. Sądowej 21, - Inowrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 6a; oraz usług gospodarczo-konserwatorskich
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-205-25/13
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość szacunkowa poniżej 130000 euro
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Treść

Treść ogłoszenia

Inowrocław: Na usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, w Mogilnie przy ul. Sądowej 21, w Inowrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 6a; oraz usług gospodarczo-konserwatorskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, w Mogilnie przy ul. Sądowej 21, w Inowrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 6a; oraz usług gospodarczo-konserwatorskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Codzienne świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego, położonych w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, w MOgilnie przy ul. Sądowej 21, w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 6a oraz codzienne świadczenie usług gospodarczo-konserwatorskich w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42 i Świętokrzyskiej 6a..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwośc udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 50% w stosunku do zamówienia podstawowego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.40.00-7, 90.62.00.00-9, 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: tak - w wysokości 9.600,00 zł..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeśli wykonawcy wykażą, że: posiadają ważny certyfikat ISO lub równoważny w zakresie usług porządkowo-czystościowych - posiadają doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali - wykonują minimum 3 usługi będące przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości - każda o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawce warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego -referencje-, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w przypadku usług będących w trakcie wykonywania złożone dokumenty mają potwierdzać, że dotychczas wykonane usługi mają wartość wymaganą przez Zamawiającego. (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). - poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą -zastrzeżone- albo oświadczenie, że zostali objęci postępowaniem sprawdzającym w tym celu w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych, - zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez właściwego pełnomocnika ochrony zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnenia tego warunku udziału w postepowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że: dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe a) co najmniej połowa osób uczestnicząca w wykonywaniu niniejszego zamówienia musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą -zastrzeżone-, a pozostali zostali objęci postępowaniem sprawdzającym w tym celu w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych b) zostali przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez właściwego pełnomocnika ochrony zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych c) osoby pełniące nadzór nad pracownikami serwisu sprzątającego posiadają kwalifikacje potwierdzone certyfikatem akredytowanym przez międzynarodową lub ogólnopolską organizację zrzeszająca producentów, dystrybutorów i wykonawców usług z branży utrzymania czystości d) osoby pełniące funkcję nadzoru legitymują się doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami ludzkimi w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia na obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda: - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 750.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykaz środków czystości - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław pok. 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław pok. 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieDokumenty do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiających

Inowrocław, 07.11.2013r.
G-205-25/13


Do wszystkich Wykonawców

dot. przetargu nieograniczonego na usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, ul. Świętokrzyska 6a, oraz w Mogilnie przy ul. Sądowej 21.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu przychylając się do wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach Sądu  w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, ul. Świętokrzyskiej 6a oraz w Mogilnie przy ul. Sądowej 21 wyznacza termin wizji na dzień 12 listopada 2013r. na godz. 10.00.
Wszystkich zainteresowanych Wykonawców proszę o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie w budynku Sądu w Inowrocławiu przy
ul. Narutowicza 42 – pok. 26 – I piętro. 

Informacja dot. wizji lokalnej

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania

G-205-25/13

                                                                     Inowrocław, dnia 25 listopada 2013 r.

 

 

 

Dotyczy: „postępowania przetargowego na usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, w Mogilnie przy ul. Sądowej 21, w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 6a, oraz usług gospodarczo-konserwatorskich”.

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 907 ze zm.)  - Pzp, Zamawiający – Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „na usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, w Mogilnie przy ul. Sądowej 21, w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 6a, oraz usług gospodarczo-konserwatorskich” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone dwie (2) oferty. Jeden (1) wykonawca został wykluczony, a jego oferta została uznana za odrzuconą.

 

Oferta nr 1

„INWEMER” System Sp. z o.o.

ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MICROS” Józef Lipiński

ul. Dąbrowa 20, 85-147 Bydgoszcz

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 – złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MICROS” Józef Lipiński, ul. Dąbrowa 20, 85-147 Bydgoszcz.

 

Oferta otrzymała następującą punktację w ramach kryterium oceny ofert:

- cena - 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrana oferta została złożona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz spełnia określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki, tj. nie podlega odrzuceniu, a także uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w ramach określonego przez Zamawiającego kryterium: 100,00 pkt.

 

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

 

                                                           ZATWIERDZIŁ:

 

                                               Dyrektor Sądu

 

                                                           Maria Radzimska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane