W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie zabudowy parkingowej zaplecza Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ul. G. Narutowicza 42
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-205-2/10
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość zamówienia powyżej 14.000 euro
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Zamknięty

Treść

Treść ogłoszenia


Inowrocław: Wykonanie - zabudowy parkingowej zaplecza Sądu Rejonowego w          Inowrocławiu przy ulicy G. Narutowicza 42
Numer ogłoszenia: 206299 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010
                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3572051 do 54, faks 052 3572051 w. 301.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowroclaw.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie - zabudowy parkingowej zaplecza Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy G. Narutowicza 42.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 25 cm - obniżenie istniejących 2 studzienek kanalizacyjnych, polegające na zdjęciu pokryw żeliwnych, rozebranie konstrukcji studzienki i ponownym ułożeniu pierścieni i pokryw - wymurowanie z kamienia naturalnego murków oporowych wraz ze spoinowaniem - kamień z odzysku - ułożenie krawężników betonowych - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej - ułożenie tłucznia kamiennego gr. 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym - rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej i wykonanie trawników.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z póź. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Bydgoszczy 59101010780089471391200000. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego uważa się dzień uznania konta Zamawiającego. 5. Oryginalny dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń należy złożyć w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego przed upływem terminu do składania ofert. 6. Potwierdzenie wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji lub poręczenia bankowego albo kopię dowodu przelewu poświadczona /za zgodność z oryginałem/ należy dołączyć do oferty. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium będzie dokonane w oparciu o treść przepisu art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem przynajmniej dwóch zakresów prac dotyczących układania kostki kamiennej na wartość nie mniejszą niż 50.000,00 zł wykonaną przy obiektach zabytkowych z podaniem daty i wartości wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie i załączy dokument potwierdzający, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, iż Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia ogólno-budowlane lub drogowe i osoby te przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa oraz są osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50.000 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertwykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający może dokonać zmiany umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: 1. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku opóźnień wynikających z : * działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zjawiska gospodarcze lub pogodowe) w pełni niezależnej od stron umowy mające bezpośredni wpływ na termin wykonania robót * przeszkód technicznych w pełni niezależnych od stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania robót * wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku: * utraty uprawnień * długotrwałej choroby * ustania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z ww. osobami
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu - ul. G. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław - pok. 26 u p. M. Zielińskiej. Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 13,60 zł..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu - ul. G. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław - pok. 26.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Telefon kontaktowy do siedziby Sądu Rejonowego w Inowrocławiu - 0-52 35-92-600 - centrala, lub 0-52 35-92-615 (inspektor M. Zielińska).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Zatwierdził:
Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
mgr Maria Radzimska

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiających

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania


Inowrocław, 27.08.2010r.
G-205-2/10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr  223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
„Na wykonanie zabudowy parkingowej zaplecza Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu przy ul. G. Narutowicza 42”.

została wybrana oferta Nr 1 - Wykonawcy:
PKK-BUD Przemysław Kawka, ul. Lotników 23/34, 88-190 Barcin – 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
W postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty, z czego 2 Wykonawców wykluczono z postępowania, a ich oferty zostały odrzucone. Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ.

Oferty odrzucone:
1.      Oferta Nr 2 – Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ZAWMET” Zawierucha Jarosław, ul.Marcinkowskiego 82A, 88-100 Inowrocław
 
2.      Oferta Nr 3 – Wykonawca: „TED-HAL OGRODY” Tadeusz Sass,
ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo
 
W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. Termin zawarcia umowy planowany jest na dzień 06.09.2010r.
 
Zatwierdził:
Kierownik Finansowy Sądu
mgr Maria Radzimska

Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania

zawiadomienie o odrzuc..doc
Zawiadomienie o wykl..doc

Zaw_o_wyborze
Zaw_o_wykl
Zaw_o_wykl_2

Załączniki

zał. 1 doc, 33 kB
Zał.2 doc, 29 kB
Zał.3 doc, 27 kB
Zał.4 doc, 31 kB
Zał.5 doc, 31 kB
Zał.6 doc, 70 kB
Mapka - rzut pdf, 671 kB
Zaw_o_wyborze doc, 1.29 MB
Zaw_o_wykl doc, 1.29 MB
Zaw_o_wykl_2 doc, 1.29 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane