W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Świadczenie usługi ochrony obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-205-11/10
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość zamówienia poniżej 133.000 euro
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Zamknięty

Treść

Treść ogłoszenia

Inowrocław: Na świadczenie usługi ochrony obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Numer ogłoszenia: 340026 - 2010; data zamieszczenia: 21.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3572051 do 54, faks 052 3572051 w. 301.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na świadczenie usługi ochrony obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42. W ramach ochrony obiektu do zadań ochrony należy: - zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego osobom i mieniu w chronionym obiekcie sądowym, - przywracanie porządku naruszonego przez osoby przebywające na terenie obiektu i w pomieszczeniach sądowych - niedopuszczenie do wnoszenia na teren obiektu sądowego alkoholu oraz przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu osób, a także mieniu - uniemożliwienie wejścia na teren sądu osobom nietrzeźwym albo będących pod wpływem działania środków odurzających itp. - obsługa punktów wjazdowych (bramowych) na terenie Sądu Rejonowego w celu niedopuszczenia do wjazdu pojazdami osobom nie posiadającym pisemnego zezwolenia osoby upoważnionej - wykonywanie połączeń abonenckich centrali telefonicznej, obsługa bramki wejściowej i ręcznych wykrywaczy metali - ochrona kluczy do pomieszczeń poprzez ich wydawanie i przyjmowanie pod ochronę za potwierdzeniem przyjęcia i pokwitowaniem wydania - sprawdzanie obiektu i pomieszczeń pod względem bezpieczeństwa w godzinach pracy sądu i po zakończeniu jego funkcjonowania oraz w dniach wolnych od pracy zgodnie z zakresem czynności i procedurami ujętymi w Regulaminie pełnienia służby ochronnej - współdziałanie z policją i strażą miejską w przywracaniu porządku naruszonego na terenie obiektu chronionego - wykonywanie na wezwanie Zamawiającego dodatkowych czynności związanych z ochroną wejść do sali rozpraw, w których toczą się procesy z wyłączeniem jawności oraz związanych z ochroną dokumentów niejawnych i wartości pieniężnych przenoszonych na terenie Sądu i po za nim, - dokumentowanie przebiegu służby ochronnej zgodnie z regulaminem pełnienia służby - sprawdzanie przed objęciem służby i po jej zakończeniu ciągów komunikacyjnych, skrzynek hydrantowych i rozdzielczych prądu, wnęk, a także sanitariatów użytku publicznego pod kątem, czy nie pozostawiono w nich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób oraz mienia. Rodzaj i częstotliwość wykonywanych usług objętych przedmiotem zamówienia określona została w załączniku nr 6 do SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania alarmów próbnych w celu sprawdzenia sprawności patrolu interwencyjnego. Szczegółowe zadania, obowiązki i uprawnienia pracowników ochrony w obiektach chronionych zostaną określone w regulaminie pełnienia służby ochronnej Pełnienie służby ochronnej obejmuje wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny w systemie ustalonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu ochrony w dniach roboczych tj.: - pn w godz. 7:00-18:00 wt-pt w godz. 7:00-16:00 czas służby ochronnej w dni świąteczne i wolne od pracy obejmuje godz. od 7:00 do 7:00 dnia następnego - oraz obsługa centrali telefonicznej i monitoringu w dniach roboczych tj.: pn-pt w godz. 7:30-15:30, chyba że godziny urzędowania Sądu zostaną zmienione ustawą oraz w dodatkowe dni pracujące.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z póź. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Narodowego Banku Polskiego O/Bydgoszcz 59101010780089471391200000 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego uważa się dzień uznania konta Zamawiającego. 5. Oryginalny dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń należy złożyć u Inspektora ds. gospodarczych Sądu Rejonowego (pokój nr 26) przed upływem terminu do składania ofert. 6. Potwierdzenie wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji lub poręczenia bankowego albo kopię dowodu przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium będzie dokonane w oparciu o treść przepisu art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie Wykonawcy
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ważny certyfikat ISO lub równoważny w zakresie usług ochrony oraz poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia, a ponadto wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (wykonuje) minimum 1 usługę będącą przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości i załączy dokument potwierdzający, iż usługa ta była świadczona w sposób prawidłowy i należyty. Na poświadczenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda: - wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości (nie mniejszej niż 150.000 zł brutto) oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). - stwierdzających że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -aktualnej licencji pracownika ochrony fizycznej I stopnia i II stopnia, pozwolenia na broń - poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone albo oświadczenie, że zostali objęci postępowaniem sprawdzającym w tym celu w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych - zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez właściwego pełnomocnika ochrony zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie Wykonawcy
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca dysponuje odpowiednią liczbą osób do zabezpieczenia obiektu, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i niżej wymienione uprawnienia:
o    posiadają aktualną licencje pracownika ochrony fizycznej, w tym co najmniej jeden pracownik z licencją II stopnia.
o    posiadają pozwolenie na posiadanie broni (dla osób wykonujących patrole i konwojowanie).
o    osoby uczestniczące w wykonywaniu niniejszego zamówienia muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone.
o    posiadają zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez właściwego pełnomocnika ochrony zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W celu potwierdzenia spełnienia warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 750.000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         koncesję, zezwolenie lub licencję
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·          
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
·         1 - Cena - 80
·         2 - dodatkowe certyfikaty (bez względu na ilość dodatkowych certyfikatów przedłożonych w ofercie) oraz własne biuro na terenie m-sta Inowrocławia - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław - pok. nr 26.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
ZATWIERDZAM:
                                                                                                                                      KIEROWNIK  FINANSOWY
SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU
           mgr Maria Radzimska

 Załączniki do pobrania:
1. SIWZ
2. Załącznik 1
3. Załącznik 2
4. Załącznik 3
5. Załącznik 4
6. Załącznik 5
7. Załącznik 6

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi ZamawiającychG-205-11/10                                                       Inowrocław, 28.10.2010r.
 
 
Do: Uczestnicy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego: „Na świadczenie usługi ochrony obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu”
 
 
 
                        Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych  -  Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu informuje, iż w dniu 27.10.2010r. wpłynęło zapytanie o niżej podanej treści:
 
„Czy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu  ujętego w pkt. 5.2. SIWZ – wystarczające będzie złożenie oświadczenia posiadania wiedzy i doświadczenia, bowiem Wykonawca wystąpił do ABW z wnioskiem w trybie art. 68 ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych i jest w trakcie postępowania sprawdzającego, które prawdopodobnie zakończy się w miesiącu grudniu br.?”
 
W odpowiedzi – Zamawiający – Sąd Rejonowy w Inowrocławiu wyjaśnia, że jeżeli został złożony wniosek w trybie art. 68 UOIN i zostało już wszczęte postępowanie sprawdzające, to spełnia to wymogi pkt. 6.2. tiret 4 SIWZ. (str. 8).

Zatwierdził:
 
                                                                                                                                    KIEROWNIK  FINANSOWY
         SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU
                          
mgr Maria Radzimska

Modyfikacje treści SIWZ


G-205-11/10                                                       Inowrocław, 28.10.2010r.
 
 
Do: Uczestnicy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego: „Na świadczenie usługi ochrony obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:
W pkt. 5 na str. 4 i 5 SIWZ – dodaje się tiret 6 w brzmieniu: „poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia”. W pkt. 18.4. SIWZ – zamiast: Dz. U. Dz. 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm. – wpisuje: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. W § 11 ust. 2 – załącznika  nr 5 do SIWZ dodaje się tiret 8 w brzmieniu:
„jeśli wykonawca utraci zdolność do ochrony informacji niejawnych, w szczególności poprzez cofnięcie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego”.
 
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02 listopada 2010r. – miejsce i godziny pozostają bez zmian.
 
Zatwierdził:
 
                                                                                                                                    KIEROWNIK  FINANSOWY
         SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU
                          
mgr Maria Radzimska

 

Informacja z otwarcia ofert

Odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania

Pliki do pobrania:
1 Zawiadomienie o wyborze
2 Zawiadomienie o ponownym wyborze

Załączniki

SIWZ doc, 1.38 MB
Załącznik 5 doc, 104 kB
Zmiana SIWZ doc, 1.29 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane