W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Usługi sprzątania obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 6A w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-205-12/10
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość zamówienia powyżej 14.000 euro
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Zamknięty

Treść

Treść ogłoszenia


Inowrocław: Na usługi sprzątania obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich
Numer ogłoszenia: 319703 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowrocław.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na usługi sprzątania obiektu Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich (drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki) oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie Sądu, a także dostarczenie środków czystości tj. mydła w płynie, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego do budynków przy ul. Narutowicza 42 i pomieszczeń biurowych przy ul. Świętokrzyska 6a. W ramach usługi sprzątania objęte są następujące powierzchnie (tereny zewnętrzne ujęte zostały w załączniku nr 6 do SIWZ): 1. budynek sądu ul. Narutowicza 42 - pow. użytkowa = 3.580,68 m2 2. pomieszczenia wynajmowane ul. Świętokrzyska 6 - 182,50 m2 + klatka schodowa 13,60 m2 = 196,10 m2 Czas pracy 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po godzinie 15:30, z tym, że sprzątanie pomieszczeń archiwalnych, depozytów, serwerowni i kasy sądowej w godzinach pracy pomiędzy 14:00 - 15:30, a kancelarii tajnej pomiędzy 16:00 - 18:00 w obecności Kierownika KT. Wykonawca dostarcza we własnym zakresie wszystkie środki czyszczące i konserwujące. Wykonawca do realizacji zamówienia używa także własnego sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia. Należy używać profesjonalny sprzęt oraz przyjazne dla środowiska środki czyszczące zgodne z normami polskimi i unijnymi. Wykonawca zobowiązany jest określić rodzaj środków używanych przy realizacji zamówienia.(wg wzoru podanego w załączniku nr 8 do SIWZ). Na potrzeby budynków objętych zamówieniem: - Sąd Rejonowy ul. Narutowicza 42 - 11 sanitariatów, - pomieszczenia biurowe przy ul. Świętokrzyskiej 6a: 2 sanitariaty. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać również środki czystości tj. mydło w płynie, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe w ilości: 1. Papier toaletowy standard (rolka o średnicy 19cm, szary, gofrowany, średnica tulei 6cm szerokość 9cm, długość 160m- w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia. 2. Wkłady ręcznikowe (papierowe, szare, gofrowane składane w -Z- , wymiary ręcznika 25x23cm, opakowanie handlowe - karton zawierający 5000 szt. ręczników w kartonie jest 20 paczek po 25 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia. 3. Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. Zawierające kolagen, pochodne lanoliny i inne substancje zapobiegające wysuszeniu skóry, opakowania 5kg - w ilości gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu wyspecyfikowanych środków w koszcie sprzątania m2 na obiektach zlokalizowanych przy ul. Narutowicza 42 i Świętokrzyska 6a w Inowrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zużycia w.w środków i ma obowiązek udostępniać ją na żądanie Zamawiającego. W przypadku zwiększonego zużycia, Wykonawca ma obowiązek poinformować o takiej sytuacji Zamawiającego - jednakże Wykonawca przez cały okres trwania umowy dostarcza w.wym. środki czystości wym. w pkt. od 1 do 3 do siedzib Zamawiającego i pokrywa w całości koszty związane z ich dostarczaniem..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-9, 90.91.40.00-7, 90.91.12.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: - Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: NBP O-Bydgoszcz 59101010780089471391200000 - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego uważa się dzień uznania konta Zamawiającego. - Oryginalny dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń należy złożyć w Oddziale Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego przed upływem terminu do składania ofert. - Potwierdzenie wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji lub poręczenia bankowego albo kopię dowodu przelewu poświadczona -za zgodność z oryginałem- należy dołączyć do oferty. - Zwrot lub zatrzymanie wadium będzie dokonane w oparciu o treść przepisu art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie WykonawcyIII.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeśli Wykonawcy wykażą, że: - posiadają ważny certyfikat ISO lub równoważny w zakresie usług porządkowo-czystościowych - posiadają doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (wykonują) minimum 4 usługi będące przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości - każda o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w przypadku usług wykonywanych złożone dokumenty mają potwierdzać, że dotychczas wykonane usługi mają wartość wymaganą przez Zamawiającego wg. zał. nr 3 do SIWZ - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg. zał. nr 4 do SIWZ, - poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą -zastrzeżone- albo oświadczenie, że zostali objęci postępowaniem sprawdzającym w tym celu w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych - zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez właściwego pełnomocnika ochrony zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnychIII.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie WykonawcyIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia,że: - dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe a) co najmniej połowa osób uczestnicząca w wykonywaniu niniejszego zamówienia musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone, a pozostali zostali objęci postępowaniem sprawdzającym w tym celu w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych b) zostali przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez właściwego pełnomocnika ochrony zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych c) osoby pełniące nadzór nad pracownikami serwisu sprzątającego posiadają kwalifikacje potwierdzone certyfikatem akredytowanym przez międzynarodową lub ogólnopolską organizacje zrzeszająca producentów, dystrybutorów i wykonawców usług z branży utrzymania czystości d) osoby pełniące funkcję nadzoru legitymują się doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami ludzkimi w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia na obiektach Ministerstwa SprawiedliwościIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 750.000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należyciewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Wykaz środków czystości - zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający może dokonać zmiany umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: - zmiany zakresu obowiązków pracowników serwisu sprzątającego, nie powodującej podwyższenia kosztów świadczenia w.w usługi - zmiana godzin pracy serwisu sprzątającego np. w przypadku zmiany godzin urzędowania sądu określonych ustawowo - wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - np. w sytuacjach losowych typu zdarzenie losowe - np. zalanie pomieszczeń i inne nie dające się przewidzieć okoliczności,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowrocław.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław- pok. nr 26.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)

Dokumenty do pobrania:
1. SIWZ sprzątanie
2. Załącznik 1
3. Załacznik 2
4. Załacznik 3
5. Załacznik 4
6. Załacznik 5
7. Załacznik 6
8. Załacznik 7
9. Załacznik 8
10. Załacznik 9

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiających

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o wyborze

Załączniki

Załacznik 2 doc, 28 kB
Załacznik 3 doc, 34 kB
Załacznik 4 doc, 33 kB
Załacznik 5 doc, 100 kB
Załacznik 6 doc, 74 kB
Załacznik 7 doc, 33 kB
Załacznik 8 doc, 32 kB
Załacznik 9 pdf, 675 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane