W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-205-26/13
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość szacunkowa poniżej 130000 euro
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Treść

Treść ogłoszenia

Inowrocław: Na świadczenie usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Numer ogłoszenia: 454966 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na świadczenie usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42 oraz w Mogilnie przy ul. Sądowej 21. W ramach ochrony obiektu do zadań ochrony należy: - zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego osobom i mieniu w chronionych obiektach sądowych, - przywracanie porządku naruszonego przez osoby przebywające na terenie obiektów i w pomieszczeniach sądowych - niedopuszczenie do wnoszenia na teren obiektów sądowych alkoholu oraz przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu osób, a także mieniu - uniemożliwienie wejścia na teren siedzib sądu osobom nietrzeźwym, albo będących pod wpływem działania środków odurzających itp. - obsługa punktów wjazdowych (bramowych) na terenie siedziby Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42 w celu niedopuszczenia do wjazdu pojazdami osobom nie posiadającym pisemnego zezwolenia osoby upoważnionej - wykonywanie połączeń abonenckich centrali telefonicznej (dot. tylko i wyłącznie siedziby sądu w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42); obsługa bramki wejściowej i ręcznych wykrywaczy metali - ochrona kluczy do pomieszczeń poprzez ich wydawanie i przyjmowanie pod ochronę za potwierdzeniem przyjęcia i pokwitowaniem wydania - sprawdzanie obiektu i pomieszczeń pod względem bezpieczeństwa w godzinach pracy sądu i po zakończeniu jego funkcjonowania oraz w dniach wolnych od pracy zgodnie z zakresem czynności i procedurami ujętymi w Planie ochrony obiektów - współdziałanie z policją i strażą miejską w przywracaniu porządku naruszonego na terenie obiektu chronionego - wykonywanie na wezwanie Zamawiającego dodatkowych czynności związanych z ochroną wejść do sali rozpraw, w których toczą się procesy z wyłączeniem jawności oraz związanych z ochroną dokumentów niejawnych i wartości pieniężnych przenoszonych na terenie Sądu i po za nim, - dokumentowanie przebiegu służby ochronnej zgodnie ze wzorami dokumentów (książka pełnienia służby i planami ochrony obiektów, - sprawdzanie przed objęciem służby i po jej zakończeniu ciągów komunikacyjnych, skrzynek hydrantowych i rozdzielczych prądu, wnęk, a także sanitariatów użytku publicznego pod kątem, czy nie pozostawiono w nich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób oraz mienia, sprawdzenie także ewentualnych zagrożeń pożarowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: tak - w wysokości 5.200,00 zł. (pięć tysięcy dwieście złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca przedłoży ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia ( w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 145, poz. 1221 z późn. zmianami). Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku żąda dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w pkt. 6.1. SIWZ.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ważny certyfikat ISO lub równoważny w zakresie usług ochrony oraz poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia, a ponadto wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (wykonuje) minimum 1 usługę będącą przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości i załączy dokument potwierdzający, iż usługa ta była świadczona (lub jest świadczona) w sposób prawidłowy i należyty. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku żąda dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w pkt. 6.2. SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Oświadczenie Wykonawcy

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca dysponuje odpowiednią liczbą osób do zabezpieczenia obiektu, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i niżej wymienione uprawnienia: a. posiadają aktualną licencje pracownika ochrony fizycznej, w tym co najmniej jeden pracownik z licencją II stopnia. b. posiadają pozwolenie na posiadanie broni (dla osób wykonujących patrole i konwojowanie). c. osoby uczestniczące w wykonywaniu niniejszego zamówienia muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone. d. posiadają zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez właściwego pełnomocnika ochrony zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu potwierdzenia spełnienia warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 750.000 zł. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku żąda dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w pkt. 6.3. SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 80

·         2 - Dodatkowe certyfikaty (bez względu na ilość dodatkowych certyfikatów przedłożonych w ofercie) oraz własne biuro na terenie miasta Inowrocławia - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, pok. 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, pok. 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumenty do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do SIWZ
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do SIWZ

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiających

Wyjaśnienia do SIWZ

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania

G-205-26/13 

                                                                   Inowrocław, dnia 26 listopada 2013 r.

 

 

              

 

Dotyczy: „postępowania przetargowego na świadczenie usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu”

 


Informacja o wyniku postępowania

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  - Pzp, Zamawiający – Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone cztery (4) oferty.

 

Oferta nr 1

Konsorcjum firm:

- „Impel Provider Security Partner” Sp. z o.o. sp. k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

- „Impel Security Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

- „Impel Monitoring” Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

 

Oferta nr 2

Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36,

60-608 Poznań.

 


Oferta nr 3

„EKOTRADE”  Sp. z o.o.  ul. Melomanów 4,  00-712 Warszawa.

Przedstawicielstwo w Bydgoszczy: ul. Fabryczna 11, 85 – 741  Bydgoszcz

 

 

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MICROS” Józef Lipiński, ul. Dąbrowa 20, 85-147 Bydgoszcz


 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 – firmy „EKOTRADE”  Sp. z o.o.  ul. Melomanów 4,  00-712 Warszawa, Przedstawicielstwo w Bydgoszczy: ul. Fabryczna 11,
85 – 741  Bydgoszcz

 

 

Oferta otrzymała następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

- cena – 80,00 pkt,

- status posiadania dodatkowego certyfikatu zarządzania jakością oraz własne biuro zlokalizowane na terenie miasta Inowrocławia - 20 pkt

Razem – 100,00 pkt


Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrana oferta została złożona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz spełnia określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki, tj. nie podlega odrzuceniu, a także uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriów: 100,00 pkt.

 

 

Oferent nr 4 – firma  - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MICROS” Józef Lipiński, ul. Dąbrowa 20, 85-147 Bydgoszcz.

Oferta tej Firmy znalazła się na drugim miejscu, otrzymując punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

 

- cena – 69,31 pkt,

- status posiadania dodatkowego certyfikatu zarządzania jakością oraz własne biuro zlokalizowane na terenie miasta Inowrocławia - 20 pkt

Razem – 89,31 pkt

 

Oferent nr 1 – firma - Konsorcjum firm:

- „Impel Provider Security Partner” Sp. z o.o. sp. k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

- „Impel Security Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

- „Impel Monitoring” Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

Oferta tej Firmy znalazła się na trzecim miejscu, otrzymując punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

 

- cena – 66,93 pkt,

- status posiadania dodatkowego certyfikatu zarządzania jakością oraz własne biuro zlokalizowane na terenie miasta Inowrocławia - 20 pkt

Razem – 86,93 pkt

 

Oferent nr 2 – firma Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań.

 

Oferta tej Firmy znalazła się na czwartym miejscu, otrzymując punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

 

- cena – 58,64 pkt,

- status posiadania dodatkowego certyfikatu zarządzania jakością oraz własne biuro zlokalizowane na terenie miasta Inowrocławia - 20 pkt

Razem – 78,64 pkt

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

 

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszej korespondencji (jej czytelności oraz liczby otrzymanych stron) na nr faksu 0-52 35-92-630.

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:

  Dyrektor   Sądu

 

mgr Maria Radzimska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane