W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-205-5/15
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość zamówienia powyżej 30 tyś euro
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
udzielono zamówienia

Treść

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Początek formularza

 
                      OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

             Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich

G-205-5/15

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285772 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, w Inowrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 6a; oraz usług gospodarczo-konserwatorskich (drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki) oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie Sądu w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, a także dostarczanie środków czystości m.in. mydła w płynie, mydła w piance, ręczników papierowych, rolki kuchenne, odświeżaczy powietrza oraz papieru toaletowego, worków na śmieci do budynków przy ul. Narutowicza 42 i ul. Świętokrzyska 6a w Inowrocławiu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.40.00-7, 90.62.00.00-9, 77.31.41.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Inwemer System Sp. z o.o. sp. k., Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 214477,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 187758,48
  • Oferta z najniższą ceną: 187758,48 / Oferta z najwyższą ceną: 202497,84
  • Waluta: PLN .

Dół formularza

 


Zmiana ogłoszenia

Sąd Rejonowy, ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, fax. 52 3592-630.
ZMIANY W OGŁOSZENIU
Tekst, który należy zmienić:
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2015r.godzina 12:00, miejsce Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 Inowrocław pokój 119.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2015r.godzina 12:00, miejsce Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 Inowrocław pokój 119..
Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 ust. 3 i § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231.)..
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o zamówieniu


I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, w Inowrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 6a; oraz usług gospodarczo-konserwatorskich (drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki) oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie Sądu w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, a także dostarczanie środków czystości m.in. mydła w płynie, mydła w piance, ręczników papierowych, rolki kuchenne, odświeżaczy powietrza oraz papieru toaletowego, worków na śmieci do budynków przy ul. Narutowicza 42 i ul. Świętokrzyska 6a w Inowrocławiu. Wykonawca dostarcza we własnym zakresie wszystkie środki czyszczące, konserwujące, impregnujące oraz do dezynfekcji, które uzgadnia z Zamawiającym. Muszą one posiadać wymagane normy, atesty i certyfikaty. Wykonawca do realizacji zamówienia używa także własnego, profesjonalnego sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia Rodzaj, częstotliwość i zakres wykonywanych usług objętych przedmiotem zamówienia określony został w załączniku nr 6 - do SIWZ.
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego opisanego w SIWZ do 50% wartości zamówienia podstawowego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.40.00-7, 90.62.00.00-9, 77.31.41.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5000zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert . 3. Wadium należy wnieść w formach dopuszczalnych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 03113010170021100034900004
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (wykonuje) minimum 2 usługi (na podstawie dwóch odrębnych umów) będące przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości - każda o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu usług (załącznik nr 3) oraz dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia / referencji może przedłożyć oświadczenie. W przypadku różnicy kwot wskazanych w wykazie usług (załącznik nr 3) a poświadczeniem / referencjami, Zamawiający przyjmie wartość wykazaną w poświadczeniu / referencjach.III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (wykonuje) minimum 2 usługi (na podstawie dwóch odrębnych umów) będące przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości - każda o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu usług (załącznik nr 3) oraz dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia / referencji może przedłożyć oświadczenie. W przypadku różnicy kwot wskazanych w wykazie usług (załącznik nr 3) a poświadczeniem / referencjami, Zamawiający przyjmie wartość wykazaną w poświadczeniu / referencjachIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający nie wymaga spełnienia w tym zakresie szczególnych warunków.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena w tym względzie dokonana zostanie na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo określające umocowanie pełnomocnika


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 952 - termin płatności faktury - 5
IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 Inowrocław.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 Inowrocław pokój nr 119.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Termin wykonania zamówienia od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

 
 

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiających

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia w związku z zapytaniami wykonawców:
wyjaśnienia do zapytań

Modyfikacje treści SIWZ

Po zmianie (sprostowaniu) Punkt 10 lit. c SIWZ otrzymuje brzmienie:
„c) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;”
Moyfikacja SIWZ
Po zmianie w rozdziale 19 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie i trybie określonym w przepisach ustawy”
Pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Zwrot zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Zamawiającego nastąpi w wysokości 100 % kwoty zabezpieczenia i w terminie 30 dni  od dnia wykonania zamówienia i uznania Zamawiającego, że przedmiot umowy został wykonany należycie”
 

Po zmianie w rozdziale  3 SIWZ wykreślono zapis:
 
„Wykonawca zobowiązany jest do usuwania sopli lodu oraz monitorowania grubości pokrywy śnieżnej  na dachu budynku i do jego usuwania poza teren Sądu do miejsca do tego przeznaczonego”.
W związku z powyższym w załączniku nr 6 do SIWZ wykreślono: „usuwanie sopli lodu z budynku, kontrola ilości pokrywy śnieżnej na dachu”

 
Dokonano zmiany SIWZ poprzez wykreślenie w rozdziale 4 pkt 2 SIWZ zapisu:

„Wykonawca zapewni odbiór odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.”
Modyfikacja SIWZ
 
 
 

Informacja z otwarcia ofert

Odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania

Inowrocław, dnia  25.11.2015r.

G-205-5/15

Informacja o wyniku postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 907 ze zm.)  - Pzp, Zamawiający – Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a  w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich” w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone 3 oferty.

Oferty otrzymały następującą punktację w ramach kryterium oceny ofert:

Za najkorzystniejszą została uznana oferta– firmy:   Inwemer System sp. z o.o. sp. k.

    Ul. Łąkowa 3/5  90-562 Łódź

 

Oferta otrzymała następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

-  cena – 95 pkt,

 - termin płatności faktury-  5 pkt

Łącznie pkt  – 100 pkt

Oferent  – firma  - Konsorcjum spółek:  Impel  Cleaning sp. z o.o. ul Ślężna 118 53-111 Wrocław,  DC System „Company”  sp. z o.o. spółka komandytowa  ul. Marsa 56 a 02-242 Warszawa

Oferta otrzymała następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

- cena – 91,84 pkt,

- termin płatności faktury - 5 pkt

Razem pkt – 96,84 pkt

Oferta tej Firmy znalazła się na drugim miejscu, otrzymując podaną punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

 

Oferent – firma  - Clar System S.A.  Ul. Janickiego 20 B 60-542 Poznań

 

Oferta otrzymała następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

- cena – 88,08 pkt

- termin płatności faktury - 5 pkt

Razem –  pkt – 93,08 pkt

Oferta tej firmy znalazła się na trzecim miejscu, otrzymując podaną punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

  

Wszystkie oferty  są kompletne.  Treść ofert jest zgodna z SIWZ, w związku  z czym nie podlegają odrzuceniu. Nie ma też podstaw by wykluczyć Wykonawcę z postępowania przetargowego.

Termin podpisania umowy zostanie wyznaczony  zgodnie z art.94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  - termin nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę  firmy Inwemer System sp. z o.o. sp. k.

Ul. Łąkowa 3/5  90-562 Łódź.

Ofert jest kompletna i biorąc pod uwagę kryteria najkorzystniejsza.

Oferta uzyskała 100 pkt i jej wybór zgodnie z art. 91 ust.1  Prawa Zamówień Publicznych jest uzasadniony                                  

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta została złożona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz spełnia określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki, tj. nie podlega odrzuceniu, a także uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriach: 100 pkt.

Dziękuję za udział w postępowaniu.

                                                                                   ZATWIERDZIŁ:

                                          Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

                                                  Maria Radzimska

Załączniki

załącznik1 pdf, 44 kB
załącznik2 pdf, 27 kB
załącznik3 pdf, 83 kB
załącznik4 pdf, 1.22 MB
załącznik5 pdf, 125 kB
załącznik6 pdf, 76 kB
załącznik7 pdf, 49 kB
załącznik8 pdf, 28 kB
SIWZ pdf, 783 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane