W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na świadczenie usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-205-6/15
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość zamówienia powyżej 30 tyś euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
udzielenie zamówienia

Treść ogłoszenia

                                 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Na świadczenie usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285806 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na świadczenie usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42 oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu, gdzie mieści się siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.40.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Ochrony Osób i Mienia J.A.G. Sp. z o.o.Spółka Komandytowa, Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 324600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 273538,80 PLN

Oferta z najniższą ceną: 273538,80 / Oferta z najwyższą ceną: 409866,90 PLN


Zmiana ogłoszenia

ZAMAWIAJĄCY
Sąd Rejonowy, ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, fax. 52 3592-630.
ZMIANY W OGŁOSZENIU
Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2015 godzina 14:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 Inowrocław pokój 119.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2015 godzina 14:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 Inowrocław pokój 119.
 Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 ust. 3 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231 z 2013r.).
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.2.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru pranego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w którym określi on rodzaj stosunku prawnego (rodzaj umowy), który będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym, a także warunki udostępnienia, tj. w jakim czasie (np. codziennie w określonych godzina, cotygodniowo w określonym dniu , itp. i jaki sposób zapewni możliwość dysponowania tymi zasobami przez Wykonawcę i udostępnienie ich w trakcie realizacji zamówienia (np. konsultacje, szkolenia, zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami, itp.).


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na świadczenie usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42 oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu, gdzie mieści się siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Rodzaj i częstotliwość wykonywanych usług objętych przedmiotem zamówienia określona została w załączniku nr 6 do SIWZ..
II.1.5)
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.40.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) w sposób przewidziany w ustawie PZP.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego uważa się dzień uznania konta Zamawiającego
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca wykaże uprawnienie do wykonywanie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, w szczególności posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zmianami), oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22, ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (wykonuje) minimum 2 usługi (na podstawie dwóch odrębnych umów) o wartości wykonywanej usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych brutto) każda, będącą przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości i załączy dokument potwierdzający, iż usługa ta była świadczona (lub jest świadczona) w sposób należyty. W przypadku różnicy kwot między wykazem a poświadczeniem / referencjami Zamawiający przyjmie wartość wykazaną w poświadczeniu / referencjach
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (wykonuje) minimum 2 usługi (na podstawie dwóch odrębnych umów) o wartości wykonywanej usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych brutto) każda, będącą przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości i załączy dokument potwierdzający, iż usługa ta była świadczona (lub jest świadczona) w sposób należyty. W przypadku różnicy kwot między wykazem a poświadczeniem / referencjami Zamawiający przyjmie wartość wykazaną w poświadczeniu / referencjach
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu osób (załącznik nr 4). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo do umocowania

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - doświadczenie - 5
IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 Inowrocław.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2015 godzina 14:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 Inowrocław pokój 119.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia (przed upływem terminu składania ofert).

Termin wykonania usługi od 01.01.2016 do 31.12 2017r.

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiających

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia w związku z zapytaniami wykonawców:
Wyjaśnienia do zapytań

Modyfikacje treści SIWZ


Modyfikacje SIWZ
- pkt.22.5 SIWZ  zostaje zmieniony poprzez uzupełnienie i otrzymuje brzmienie:
„5. Zamawiający może dokonać zmiany umowy w przypadku zaistnienia:
* zmiany zakresu obowiązków pracowników ochrony, nie powodującej podwyższenia kosztów świadczenia w/w usługi
* zmiana godzin pełnienia służby na posterunkach
* wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności– stosownie do ich skutków i wpływu na wykonywanie umowy;.
* wystąpienia zmiany stawek podatku VAT w czasie obowiązywania umowy; w takim przypadku ceny brutto ulegną zmianie adekwatnie do zmiany wartości podatku VAT, a usługi rozliczane będą według zmienionej stawki tego podatku - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
* zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
* zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”

Modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania


Inowrocław, dnia  25.11.2015r.

 

G-205-6/15

Informacja o wyniku postępowania

 Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 907 ze zm.)  - Pzp, Zamawiający – Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Na świadczenie usługi ochrony w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu” w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone 4 oferty.

Oferty otrzymały następującą punktację w ramach kryterium oceny ofert:

 

LP

Nazwa Firmy

Kryterium - cena

Kryterium -doświadczenie

Łączna punktacja

1

IMPEL SECURITY POLSKA  SP. Z O.O.

UL.ŚLĘŻNA 118

53-111 WROCŁAW

Impel Provider Security Partner sp z o .o. sp. K.

Ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

Impel Monitoring

Sp z o.o. spółka komandytowa

Ul. Ślężna 118

53-111Wrocław

 

69,09 pkt

 

5 pkt

 

 

 

 

74,09 pkt

2

AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA  I OCHRONY „JOKER”SP Z O.O.

AL. WIELKOPOLSKA 36

60-608 POZNAŃ

67,38pkt

3 pkt

 

70,38 pkt

3

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA  J.A.G SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL RUMIŃSKIEGO 6 85-030 BYDGOSZCZ

95 pkt

3 pkt

 

 

 

 

 

 

98 pkt

4

EKOTRADE SPÓŁKA  ZOO

UL FABRYCZNA 11

85-741 BYDGOSZCZ

Ul. Melomanów 4

00-712 Warszawa

63,40 pkt

5 pkt

 

 

 

 

 

 

   68,40 pkt

 

 

Wszystkie oferty  są kompletne.  Treść ofert jest zgodna z SIWZ, w związku  z czym nie podlegają odrzuceniu. Nie ma też podstaw by wykluczyć Wykonawcę z postępowania przetargowego.

Termin podpisania umowy zostanie wyznaczony  zgodnie z art.94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  - termin nie krótszy  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  

Najkorzystniejsza jest oferta firmy:     

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA  J.A.G SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL B. RUMIŃSKIEGO 6

85-030 BYDGOSZCZ

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta została złożona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz spełnia określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki, tj. nie podlega odrzuceniu, a także uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriach: 98 pkt.

 Dziękuję za udział w postępowaniu.

                                 ZATWIERDZIŁ:

                                          Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

                                           Maria Radzimska

 

 

 

 

Załączniki

SIWZ pdf, 812 kB
załącznik1 pdf, 41 kB
załącznik2 pdf, 28 kB
załącznik3 pdf, 47 kB
załącznik4 pdf, 40 kB
załącznik5 pdf, 137 kB
załącznik6 pdf, 50 kB

Powiadom znajomego